Beredning ordnat införande

Ordnat införande ingår som en del i Program- och prioriteringsrådets uppdrag att tillse att vården i Västra Götaland är rättvis, jämlik och effektiv. Till sin hjälp har Program- och prioriteringsrådet två beredningsgrupper.

Beredningsprocessen

Beredningsgrupperna bedömer patientnyttan utifrån fastställda bedömningskriterier. 

Bedömning

Den samlade bedömningen utgår från vårdens grundläggande etiska principer

Rangordning

Rangordning görs i konsensus och innebär grad av rekommendation för införande

Fördjupad analys

I den fördjupade analysen resonerar och motiverar beredningsgruppen sina bedömningar