Samlad information

Särskilda krav

Lag och förordning

En fysioterapeut kan bedriva privat verksamhet enligt LOF. Denna verksamhet finansieras av Västra Götalandsregionen via det nationella ersättningssystemet, som också kallas nationella taxan.
Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (riksdagen.se)

Ersättningen utgår enligt den taxa som beslutas av regeringen utifrån ett gemensamt underlag från Sveriges Kommuner och Regioner och Fysioterapeuterna. Den nationella taxan framgår av Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi, FOF.
Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi (riksdagen.se)


Heltidskrav

Heltidskravet har två komponenter, tid och ersättning. En fysioterapeut anses som heltidsverksam om denne arbetar minst 35 timmar per vecka i genomsnitt eller har arbetat minst denna tid någon tolvmånadersperiod under de senaste två åren. Genomsnittssiffran är beräknad utifrån att fysioterapeuten arbetar 40 timmar per vecka, 45 veckor om året.

Ersättningskravet uppfylls om fysioterapeuten minst uppnår 85 procent av ersättningstak 1.

Eftersom Västra Götalandsregionen inte har möjlighet att mäta faktisk arbetstid bedöms heltidskravet endast utifrån uppburen ersättning.

Förtydligande av heltidskrav


Verksamhetsuppföljning

En fysioterapeut som begär fysioterapiersättning ska medverka till att den egna verksamheten kan följas upp och utvärderas. Fysioterapeuten ska på begäran av landstinget lämna upplysningar och visa upp patientjournal samt övrigt material som rör undersökning, vård eller behandling av en patient och som behövs för kontroll av begärd fysioterapiersättning.

SKLs jurister har efter Dataskyddsförordningens ikraftträdande sett över sin modell för fördjupad uppföljning kopplat till utlämnande av journaler. De har granskat materialet utifrån frågan om det är förenligt med lag att lämna ut journalkopior med personuppgifter på. SKL jurister har kommit fram till att Dataskyddsförordningen inte hindrar en vårdgivare att lämna ut journalkopior som inte är avidentifierade.


Fysisk tillgänglighet

Diskrimineringslagen förbjuder sex former av diskriminering. Bristande tillgänglighet är en av dessa. Det vill säga att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till
   - de ekonomiska och praktiska förutsättningarna,
   - varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde, samt
   - andra omständigheter av betydelse.

Med andra ord åligger det verksamhetsansvarig att säkerställa att en person med funktionsnedsättning ska kunna ta del av den aktuella verksamheten, även om det inte kan ske på exakt samma sätt som för andra.

Sedan januari 2002 har Västra Götalandsregionen (VGR) politiskt fastställda riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet för personer med olika funktionsnedsättningar till VGR:s fastigheter, verksamheter med avtal med VGR samt upphandlade verksamheter. Mer information på Västfastigheters webbplats
 
De verksamheter som VGR äger, finansierar eller har avtal med, ska inventeras genom TD Tillgänglighetsdatabasen. Huvudprincipen med TD är att varje verksamhet ska beskrivas så väl att den som har en funktionsnedsättning själv kan avgöra om det går att besöka platsen eller inte.

VGR förordar inventering av upphandlade verksamheter för att tillgodose invånarnas behov. Inventeringen utförs av Tillgänglighetsenheten mot en avgift som den aktuella verksamheten i så fall bekostar. Tillgänglighetsenheten är VGR:s kompetenscentrum rörande fysisk tillgänglighet. 


Patientdatalagen

3 kap 6 § Patientdatalagen
En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten.

Om uppgifterna finns tillgängliga, ska en patientjournal alltid innehålla
   1. uppgift om patientens identitet,
   2. väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården,
   3. uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder,
   4. väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder,
   5. uppgift om den information som lämnats till patienten, dennes vårdnadshavare och övriga närstående och om de ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och om möjligheten till en ny medicinsk bedömning, samt
   6. uppgift om att en patient har beslutat att avstå från viss vård eller behandling.

Patientjournalen är debiteringsunderlaget för fysioterapiersättningen.


Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Som vårdgivare är du skyldig och förväntas att följa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ett ledningssystem ska finnas för verksamheten och bland annat innefatta rutiner för journalföring, avvikelsehantering, hygien- och klagomålshantering. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.


Vårdgaranti

Vårdgivare verksamma enligt Lag om ersättning för fysioterapi (LOF) samt Lag om läkarvårdsersättning (LOL) omfattas av vårdgarantin. Vården som bedrivs av fysioterapeuter enligt LOF samt av läkare inom specialiteten allmänmedicin är jämförbar med primärvård.

Mer information om vårdgarantin finns på 1177 Vårdgaranti - 1177 

Information på lättläst svenska om Vårdgaranti: lätt svenska - 1177


Patientsäkerhetsberättelse

Enligt 3 kap §10 i Patientsäkerhetslagen ska vårdgivare senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Den ska beskriva hur vårdgivaren har arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården. Patientsäkerhetsberättelsen behöver inte skickas in till VGR, men ska finnas tillgänglig att visas upp vid anmodan.


Förutsättningar

Arvodeskategori

Du som ny vårdgivare med samverkansavtal startar alltid med arvodeskategori A. Om du uppfyller kraven för arvodeskategori B kan du ansöka om detta.
Blankett och information


Fysioterapiersättningen

Normalarvodet baseras på beräknade mottagningskostnader och årlig besöksvolym i fysioterapeutisk verksamhet. Normalarvode lämnas under förutsättning att fysioterapeutens behandling i direkt kontakt med patienterna i genomsnitt per kalendermånad uppgår till minst 25 minuter per besök för arvodeskategori A och till minst 20 minuter per besök för arvodeskategori B.

Vid behandling i grupp, där fysioterapeutens behandlingsprogram riktar sig till samtliga patienter i gruppen, vilka är i behov av samma typ av behandling, lämnas enkelt arvode.

Vid behandling av flera (max 3) patienter parallellt med helt eller delvis individuellt utformade program, parallellbehandling, lämnas normalarvode.

För enklare undersökningar och behandlingar, såsom enbart konditionstest, efterkontroll, apparatbehandling eller mindre omfattande tejpning som utförs av fysioterapeuten eller under dennes överinseende, lämnas enkelt arvode.

Arvode lämnas även för telefonkonsultation enligt förordningen.

För de särskilt tids- eller kostnadskrävande åtgärder som anges i 7 § FOF lämnas särskilt arvode. Särskilt arvode lämnas under förutsättning att den tid som går åt för denna åtgärd i direkt kontakt med patienterna i genomsnitt per kalendermånad uppgår till minst 50 minuter per besök för arvodeskategori A och 40 minuter per besök för arvodeskategori B.


Särskilt arvode

Du som vårdgivare med ett eget samverkansavtal kan ansöka om särskilt arvode. Särskilt arvode är en debiteringsgrund för särskilt tids- och kostnadskrävande åtgärder kopplat till fysioterapeutens kompetens.

Blankett och information


Tillfällig frånvaro och vikariat

Fysioterapiersättning lämnas även till en fysioterapeut som inte bedriver verksamhet på heltid till följd av sjukdom, föräldraledighet, ledighet för vård av barn, förestående ålderspensionering, vidareutbildning eller forskning inom yrkesområdet, politiskt eller fackligt uppdrag eller av annat liknande skäl. 

Vid tillfällig frånvaro där någon av ovan nämnda frånvaroanledningar föreligger ska detta meddelas regionen om frånvaron är så pass stor att den påverkar heltidskravet.

Blankett och mer information


Patientavgifter och högkostnadsskydd

Vårdgivare med samverkansavtal ska följa VGR:s aktuella Patientavgiftshandbok. Om du behöver hjälp med tolkning av regelverket ring till patientfakturaenheten på telefonnummer: 010-441 04 29.

Patientavgift enligt LOF får tas ut med högst samma belopp som gäller för motsvarande vård inom landstinget. För enskilt mottagningsbesök är patientavgiften för fysioterapeuter med ersättning enligt lag om ersättning för fysioterapi 100 kr.

Följande besökstyper är avgiftsfria för patienten men vårdgivaren ersätts för den uteblivna patientavgiften med samma belopp av Västra Götalandsregionen via Privera.
• Besök för häktade/anhållna och intagna på kriminalvårdsanstalt
• Besök för den som genomgår grundläggande militär utbildning och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten

Avgiftsbefrielse av andra skäl än ovan, där regionen ersätter utebliven patientavgift, är inte tillåtet.


Tolk

Språktolk beställs via Tolkförmedling Väst (TFV). Tjänsten är kostnadsfri för vårdgivare med samverkansavtal. VGR medger ingen ersättning för övriga anlitade tolkförmedlingar.

Som vårdgivare har du ett ansvar att vid behov anlita tolk när du har kontakt med någon som inte behärskar svenska och för att främja patientens rättssäkerhet. Tolkar som anlitas av TFV har dokumenterade kunskaper och följer yrkesetiska regler om god tolketik.

Det går bra att både förboka tolk och att ringa till TFV för att få en telefontolk omgående. En förutsätning är att du är registrerad som kund sedan innan. 

Hemsida och kontaktuppgifter:
www.tolkformedlingvast.se
0770-813 000 (vardagar 8-17)
Jourservice 010-441 37 00 (övrig tid)


Vårdhygien

Fysioterapeuter som har samverkansavtal med Västra Götalandsregionen har möjlighet att ta del av vårdhygienisk expertkunskap utan egen kostnad. Vårdhygieniska enheter finns på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus och Skaraborgs sjukhus. De fungerar som stöd till vårdgivaren i dennes arbete att säkerställa en vård av god kvalitet med en god hygienisk standard såväl i det långsiktigt förebyggande arbetet som vid akuta problem. Via Vårdgivarwebben nås den vårdhygieniska enhet som ligger inom respektive privat vårdgivares verksamhetsområde.


Patientförsäkring

Patientförsäkringen täcker ersättning för skador som omfattas av Patientskadelagen (1996:799). Vårdgivare anslutna genom LOF omfattas inte av VGR:s patientförsäkring. Du som fysioterapeut verksam enligt LOF bör därför teckna en egen patientskadeförsäkring. Vårdgivare kan utöver detta behöva en egendoms- och ansvarsförsäkring.


Administration

Kontaktuppgifter till dig som vårdgivare

Vid ändring av kontakt- och/eller utbetalningsuppgifter måste du anmäla detta till Västra Götalandsregionen (VGR). Även ny mottagningsadress behöver anmälas. Uppgifterna behöver också anmälas till Katalog i Väst (KiV). Blanketter för båda dessa anmälningar finns under sidan Blanketter.


Privera

Privera är VGR:s ersättningssystem för privata vårdgivare.  Du som vårdgivare rapporterar in underlag och godkänner sedan din ersättning via Priveraportalen. Inrapporteringen sker enligt aktuella filspecifikationer. 
Priveraportalen

 


eTjänstekort

VGR erbjuder privata vårdgivare som har avtal med VGR eTjänstekort. eTjänstekort, Tjänstekort, SITHS, säkert kort, hårda certifikat och TjänsteID+ är alla olika namn på samma typ av kort. Det som är gemensamt för alla dessa kort är att de alla innehåller en e-legitimation och SITHS-certifikat. eTjänstekort är den tjänst som VGR erbjuder.
Mer om eTjänstekort


Koder

När du tecknar avtal med VGR får du en vårdgivarkod. Vårdgivarkoden används bland annat vid registrering i Privera och ska anges vid kontakt med VGR.


eFrikort

VGR erbjuder och uppmuntrar anslutning till eFrikort webbapplikation – en digital registrering av högkostnadsgrundande
avgifter. I webbapplikationen kan privata vårdgivare, efter att ha tecknat anslutningsavtal, logga in och registrera patientavgifter samt se om patient har frikort. Webbapplikationen kräver eTjänstekort samt att medarbetaren har ett medarbetaruppdrag och en behörighet till tjänsten.

Hemsida och kontaktuppgifter:
www.vgregion.se/efrikort


Katalog i Väst (KiV) och 1177

De kontaktuppgifter du uppger till VGR registreras i KiV. KiV ligger bland annat till grund för kontaktuppgifter 1177.se Det är därför mycket viktigt att du ser till att VGR har korrekta uppgifter. Eventuella ändringar anmäls via blanketten "Samarbetsavtal och uppgifter till Katalog i Väst, KiV, för vårdverksamhet". Blanketten hittar du här.

Mer information om KiV hittar du här.


1177 e-tjänster

Som vårdgivare inom LOF finns möjlighet att ansluta sig till 1177 e-tjänster.

På Vårdgivarwebben finns all information vad som gäller kring e-tjänsterna, se länk nedan. Där finns rutiner och styrdokument, information om hur man kommer igång, krav på utbildning innan anslutning, möjlighet att anmäla sig till digitala utbildningar, supportinformation, med mera,

Det är du som vårdgivare som själv bygger upp de tjänster som enheten erbjuder samt hanterar dess behörigheter.

1177 e-tjänster

För frågor och kontakt angående 1177 e-tjänster:

1177etjanster@vgregion.se


MedControl PRO

Vårdgivare verksamma enligt LOF ska följa den länsgemensamma rutinen gällande avvikelsehantering i samverkan och ingår därmed automatiskt i tillhörande IT-stöd MedControl PRO
 
Samtliga av VGR:s egna verksamheter nyttjar IT-stödet liksom privata vårdgivare inom regionens vårdvalsystem Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab, samt de med upphandlade vårdavtal enligt LOU. MedControl PRO får inte användas för intern avvikelsehantering utan är endast avsett för hantering av avvikelser i samverkan med andra vårdgivare i regionen. 

Rutin för avvikelsehantering i samverkan, lathundar och kontaktuppgifter till din delregionala kontaktperson (support) finns på Vårdsamverkan i Västra Götalands hemsida

På hemsidan finns också guide/film på hur man rapporterar och handlägger avvikelser.


Informationsforum

Vårdgivarnytt

Vårdgivarnytt är namnet på VGR:s nyhetsbrev till dig som är vårdgivare enligt LOL/LOF/IOP/LOU. Vårdgivarnytt skickas ut var 14:e dag via en e-postprenumeration. Såväl aktuella som gamla nyhetsbrev hittas på Vårdgivarwebben.

 


Dialogmöten med Västra Götalands Privata Fysioterapeuter (VGPF)

Fysioterapi i Västra Götalandsregionen (VGR) utförs inom olika avtalsformer: Vårdval rehab och LOF. VGR för kontinuerlig dialog med vårdgivare inom de olika avtalsformerna.

Dialogmöten med medlemsföreningen Västra Götalands Privata Fysioterapeuter (VGPF), en del av Fysioterapeuterna, äger rum två gånger per år och är ett forum där Koncernkontoret och representanter för VGPF kan mötas och diskutera avtalsspecifika frågor som rör de vårdgivare som är verksamma enligt Lag om ersättning för fysioterapi (1993:1652) i VGR.

Syftet med dialogmötena är att främja samverkan och utveckling inom avtalsområdet.

Några exempel på frågor som förs dialog kring:

  • Kvalitet i vården
  • Patientsäkerhet
  • Uppföljning
  • Ersättning
  • Ersättningsetableringar

VGR för även en löpande dialog med enskilda vårdgivare som inte är medlemmar i VGPF.

Mötesanteckningar dialogmöte VGPF -Koncernkontoret 2023-05-23


Informationsforum

Informationsforumet är ett forum och riktar sig till alla privata leverantörer som har avtal med VGR. Innehållet är av strategisk och övergripande karaktär. Målgruppen är verksamhetschefer eller de som har någon form av beslutandemandat inom ramen för avtalet med VGR.

Information om forumet och kommande träffar finns här. 


Utbildningar och kurser via Regionkalendern

Alla vårdgivare som har någon form av vårdavtal med Västra Götalandsregionen (VGR) har rätt att ta del av det allmänna kursutbud för fortbildning som arrangeras av regionen. Kurserna publiceras i Regionkalendern och externa vårdgivare, med avtal, kan delta till samma kostnad som för övriga förvaltningar inom VGR.


E-biblioteket

E-biblioteket VGR - ett samarbete mellan sjukhusbiblioteken i Västra Götalandsregionen - är ett viktigt kunskapsstöd för sjukvårdens evidensbaserade arbetssätt. En stor del av innehållet i E-biblioteket VGR utgörs av nationella avtal via Eira, samarbetsorganet för Sveriges sjukhusbibliotek som säkerställer att all vårdpersonal har tillgång till ett gemensamt basutbud med vetenskapliga tidskrifter.

Privata vårdföretag, som arbetar på uppdrag av och är finansierade av regionerna har rätt till åtkomst av det innehåll i E-biblioteket som ingår i Eira-samarbetet, för den del av vårdföretagets verksamhet som sker på uppdrag av regionen.

Förutsättningen för att kunna logga in i e-biblioteket är ett aktivt AD-konto (VGR-id med lösenord). Som verksam enligt LOL och LOF har du ett AD konto med möjlighet till lösenord, då detta behövs som en del i inskicket av filer till Privera. Dock har du inte fått ut ditt lösenord, i och med att behovet av det inte finns för Privera.

För att få ett lösenord behöver du kontakta Service desk (VGR IT) och be dem hjälpa dig att byta lösenord. Telefon: 010-4737100

Något som Service desk ibland inte vet är att privata vårdgivare inte kan byta lösenord själva, och därför kan desken inte sätta ”tvingande lösenordsbyte” på er. Utan Service desk får ge dig ett lösenord som du sedan behåller.

För att få ut ditt lösenord behöver du veta ditt VGR id samt ha ditt sithskort redo när du ringer. Vet du inte ditt VGR kan Servicedesk hjälpa dig även med detta.

När du väl har ditt lösenord kan du komma till inloggningen för e-biblioteket genom att klicka på ”Sök tidskrifter” på denna sida: Tidskrifter och e-böcker - E-biblioteket VGR (vgregion.se)

För att komma till databaser klicka på Databaser A-Ö på E-bibliotkets startsida.

I båda fallen kommer du till en inloggningssida där du loggar in med VGR id och det lösenord du fått av Service desken.


Kontakt