Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Checklista för en tillgänglig plan

Målet är att skapa förutsättningar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna nyttja sin demokratiska rättighet att delta i och utöva kultur. En tillgänglig plan ska leda till förbättrad tillgänglighet i verksamhet, lokaler och i organisationen.

Att förbättra tillgängligheten kan vara en långsiktig process. För att komma igång kan det därför vara bra att dela in arbetet i konkreta, mindre steg. Verksamheten och förutsättningar kan förändras och teknik utvecklas över tid, därför är det viktigt att arbetet följs upp och utvärderas kontinuerligt.

Här är några punkter som är bra att tänka på under arbetet med er plan.

Övergripande

 • Knyt tillgänglighetsarbetet till övriga planer i kommunen. Många kommuner har en plan för social hållbarhet, mänskliga rättigheter, där tillgänglighet är ett perspektiv som ingår.
 • Vid samarbete och dialog med civilsamhället och medborgarna är det viktigt att inkludera personer med funktionsnedsättning, till exempel genom att bjuda in funktionsrättsorganisationer och barn och unga som går i anpassad grund- och gymnasieskola.

Nulägesanalys med tillgänglighetsperspektiv

Som stöd i ert arbete kan ni använda Västra Götalandsregionens riktlinjer om tillgängliga och användbara miljöer. Riktlinjerna utgår ifrån fem behovsgrupper: personer som har svårt att röra sig, se, höra, tåla vissa ämnen och svårt att tolka, bearbeta och förmedla information.

Här kan du läsa mer om verktyg för tillgänglighetsarbete. Klicka på fliken ”fem behovsgrupper”.

Tillgängliga lokaler och platser:

Vilka av våra befintliga institutioner och arenor har tillgänglighetsanpassade lokaler?
Arrangeras kulturutbudet på platser som är lätta att ta sig till?
Vilka eventuella brister finns i tillgängligheten?
Hur kan vi förbättra tillgängligheten i lokalerna, på platserna.
Hur utvärderar vi tillgängligheten?

Tillgänglig verksamhet:

Vilka möjligheter har personer med funktionsnedsättning att ta del av kulturutbudet?
Vilka möjligheter har personer med funktionsnedsättning att vara kulturutövare/ kulturarbetare?
I vilken utsträckning deltar barn och unga i anpassad grundskola och gymnasieskola i de befintliga kulturverksamheterna?
Är verksamheten tillgänglig för personer som har svårt att se, höra, röra sig, tåla vissa ämnen och svårt för att tolka, bearbeta och förmedla information? Hur kan tillgängligheten till kulturutbudet i kommunen förbättras?

Tillgänglig information och kommunikation:

Vilka informationskanaler använder vi?
Är de tillgängliga för personer som har svårt att se, höra, röra sig och svårt för att tolka, bearbeta och förmedla information?
Informerar vi på ett tydligt, begripligt och enkelt språk, med tydlig layout och i olika format?
Är webbplatserna tillgängliga?
Vilken kompetens har vi för att möta personer med funktionsnedsättning?
Kan vårt bemötande förbättras?

Samarbeten i kommunen:

Vilka samarbeten finns med till exempel funktionsrättsorganisationer, LSS-verksamhet, anpassad grundskola och gymnasium?
Hur görs olika grupper delaktiga?

Resurser och kompetens:

Vilka resurser avsätts för att förbättra tillgängligheten?
Vilka kompetenser kring tillgänglighet har vi?
Vilka samarbeten kring resurser och kompetens kring tillgänglighet till kultur finns i kommunen?
Vad saknar vi när det gäller resurser och kompetens?

Skriv en handlings- eller åtgärdsplan

Efter nulägesanalysen/inventeringen hjälper en handlings- eller åtgärdsplan er att komma vidare i arbetet med tillgänglighet. Rangordna och prioritera åtgärderna:

 • Vad ska göras?
 • Vem ska göra det?
 • När ska det vara klart?
 • Vad kommer det att kosta?

Yttersta ansvaret för tillgängligheten i en verksamhet ligger på ledningen. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något och det är en fördel att delegera och utse personer eller arbetsgrupper som till exempel:

 • Samordnar tillgänglighetsarbetet
 • Ansvarar för att föreställningar, utställningar och annat verksamhetsinnehåll är tillgängliga
 • Ansvarar för att informationen är tillgänglig
 • Ansvarar för att lokalerna är tillgängliga

Handlingsplanen kan även ta upp:

 • Medarbetares behov av kompetensutveckling kring tillgänglighet
 • Hur ser det långsiktiga samarbetet med funktionsrättsorganisationer och anpassad grund- och gymnasieskola ut?
 • Rutiner för att ta hand om synpunkter kring tillgänglighet
 • Tillgänglighetsaspekter i samband med löpande skötsel och underhåll
 • Rutiner kring tillgänglighetskrav vid upphandlingar och inköp av varor och tjänster

Utvärdering och uppföljning är viktiga för det långsiktiga arbetet med en aktivitets- eller handlingsplan:

 • När ska handlingsplanen revideras?
 • När ska planen följas upp?
 • När ska utvärdering ske?

Senast uppdaterad: 2022-11-07 10:16