Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Organisation

Förvaltningen för kulturutveckling är Västra Götalandsregionens utförarförvaltning inom kulturområdet. Vårt kulturbegrepp utgår ifrån de ramar som den statliga kultursamverkansmodellen och den regionala kulturstrategin sätter. Vårt arbetsfält är brett och verksamheten omfattar kultur, natur och kulturarv, regional biblioteksverksamhet och regional museiverksamhet. Vi arbetar med museer och besöksmål, med konstarter och utveckling, och stöd till kommuner, civilsamhälle och det professionella kulturlivet.

Ledning

Förvaltningens verksamhet styrs av Styrelsen för kulturutveckling och av Kulturnämnden som tillsätts av Västra Götalandsregionens regionfullmäktige.  Verksamheten bedrivs enligt de mål och anvisningar som anges av regionfullmäktige och utifrån uppdrag som ges av regionens kulturnämnd. 

Kulturnämndens medlemmar/ersättare och dokument

Styrelsen för kulturutvecklngs medlemmar/ersättare och dokument

Förvaltningschef är Kerstin Alnebratt. Kulturchef är Katti Hoflin.  

Organisationsstruktur

Genom en organisatorisk sammanslagning 1 januari 2023 har förvaltningen i uppdrag att stötta både Kulturnämnden och Styrelsen för kulturutveckling.  Under året kommer ett utvecklingsarbete att ske i syfte att utforma arbetssätt och organisation för en samlad kulturförvaltning i Västra Götaland. 

Förvaltningens medarbetare är cirka 280 till antalet och arbetar på åtta olika orter. Förvaltningens reglementen, uppdrag, budget och utvecklingsplan är centrala utgångspunkter för alla avdelningar och enheter och ligger till grund för de ansvar och roller som dessa har. För att tillgodose behovet att hantera komplexa frågor som går på tvären i organisationen, öka kvalitén i verksamheten, ta tillvara kompetens och resurser, samt möta förändringar på snabbare och mer flexibla sätt så arbetar vi även i matris, med förvaltningsgemensamma frågor som horisontella perspektiv, Agenda 2030, internationellt samarbete, analys och utveckling, barn och unga, kommunsamarbete, samlingsförvaltning, kunskapsuppbyggnad och publik verksamhet.    
   
Vi har för närvarande organiserat verksamheten i fyra avdelningar.   
   
Läs mer om avdelningar och enheter nedan.   

Avdelning Kultur och demokrati  

Avdelningen stöttar Kulturnämnden som är VGR:s ledande politiska organ inom strategiska kultur- och demokratifrågor. Nämnden ska genom uppdrag och stöd ange inriktning och ekonomiska förutsättningar för de kulturverksamheter som Västra Götalandsregionen ansvarar för eller bidrar till. Nämnden ansvarar även för Västra Götalandsregionens organisationsstöd och verksamhetsbidrag till det civila samhället som verkar på regional nivå i Västra Götaland. Läs mer på vgregion.se/kultur.   

Avdelning Konst och kultur

Avdelningen Konst och kultur erbjuder kunskap och kompetens inom konst- och kulturområdet till stöd för kommunerna, civilsamhället och andra aktörer i sitt ansvar och engagemang för genomförande och främjande av utveckling inom kulturområdet. Barn och unga och kommunerna är särskilt i fokus för avdelningens arbete. Avdelningen ansvarar för den regionala nivåns uppdrag enligt bibliotekslagstiftningen och i samråd med kommunerna driva och utveckla verksamheten enligt regionens strategiska dokument inom området.

Avdelningens enheter

Avdelningen Konst och kultur består av följande enheter:

  • Bibliotek och litteratur
  • Film och scenkonst
  • Konst och slöjd
  • Kultur och samhälle

Avdelning Natur och kulturarv

Avdelningen erbjuder kunskap inom natur och kulturarvsområdena till stöd för kommunerna, civilsamhället, myndigheter och organisationer samt enskilda i sitt ansvar och engagemang för genomförande och främjande av utveckling inom kulturområdet. Avdelningen driver förvaltningens museer och besöksmål samt ansvarar för förvaltningens arbete med samlingsförvaltning, kunskapsuppbyggnad och publik verksamhet i enlighet med museilagen.

Avdelningens enheter

Avdelningen Natur och kulturarv består av följande enheter (som även i flera fall utgör separata museer och besöksmål):

  • Göteborgs naturhistoriska museum
  • Lödöse museum och Vitlycke museum
  • Kulturmiljö med Forsviks bruk och Slöjd & Byggnadsvård
  • Utställningsteknik och turnerande utställningar
  • Studio Västsvensk konservering
  • Vänersborgs museum

Gemensamma funktioner

De gemensamma funktionernas uppdrag består av att vara ett strategiskt ledningsstöd och ha en vägledande roll, samt att utgöra ett operativt stöd för förvaltningens avdelningar och enheter. Avdelningen ska gemensamt samordna ledning och styrning för att skapa goda organisatoriska förutsättningar för chefer och medarbetare.   

Avdelningens enheter  

Avdelningen Gemensamma funktioner består av följande enheter:  

Analys och utveckling  

Enheten ansvarar för att driva och utveckla arbetet inom förvaltningsövergripande analysarbete, statistik och verksamhetsutveckling. Enheten hanterar också strategiska frågor som Agenda 2030, horisontella perspektiv, internationella frågor, digitalisering. På enheten finns också informations- och ärendeberedning och administrativa stödprocesser.   

Ekonomi och IT  

Enheten arbetar strategiskt och operativt med uppföljningar och analyser, ekonomi, samt verksamhetens IT-system.   

HR  

HR:s uppdrag är att leda och samordna förvaltningens övergripande personal och arbetsgivarfrågor och bidra till att verksamheterna når sina mål. Enheten ansvarar för att driva och utveckla HR-processer samt för HR- och löneadministrativa frågor. Enheten ansvarar också för samordning av förvaltningens interna kommunikationssystem och förändringsledning.   

Kommunikation  

Kommunikationsavdelningens uppdrag är att leda och samordna förvaltningens övergripande kommunikation utifrån ett helhetsperspektiv och i linje med såväl förvaltningens vision och verksamhetsidé som Västra Götalandsregionens policys och riktlinje.  

Profilbild av Kerstin Alnebratt

Kerstin Alnebratt

Förvaltningschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

 

Annika Broman

Avdelningschef Konst och kultur
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Bibliotek och litteratur:

Daniella Pind

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Konst och slöjd:

Torbjörn Lindström

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Film och scenkonst: 

Jennie Wilhelmsson Hedeborg

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Kultur och samhälle:

Anders Nilsson

Enhetschef Kultur och samhälle
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

 

Linda Lundberg

Avdelningschef Natur och kulturarv
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer


Kulturmiljö, Slöjd & Byggnadsvård och Forsviks bruk:

Jan Johansson

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vänersborgs museum:

Peter Johansson

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vitlycke museum och Lödöse museum:

Monica Risenius

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

 

Göteborgs naturhistoriska museum:

Stefan Örgård

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Jenny Berner

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Studio Västsvensk Konservering:

Sara Roberts

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Turnerande utställningar & Utställningsteknik:

Eva Goffe

Enhetschef Utställningsteknik och turnerande utställningar
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Anders Hillberg

Stabschef (tf) och ekonomichef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Noshin Hafizi Mohammadabadi

HR-chef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Angelica Hadzikostas

Kommunikationschef (tf)
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Jaana Atosuo

Chef Analys och utveckling
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-03-08 15:51