Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

MIK och digital kompetens

Medie- och informationskunnighet, MIK, är de kompetenser som gör att människor kan söka, analysera, värdera, använda och skapa innehåll i olika mediala genrer och former. Att förstå mediernas roll, att kritiskt kunna värdera information och fatta välgrundade beslut både som sändare och mottagare, är kärnan i yttrande- och informationsfriheten. 

Folkbiblioteken ska verka för att öka kännedom om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Den digitala delaktigheten samt digital kompetens, förmågan att bedöma och kritisk granska information och att veta hur digital information skapas och sprids, blir därmed en uppgift för biblioteken.

De flesta bibliotekstyper arbetar idag med MIK och digital kompetens i sin verksamhet. Frågor om informationssökning, sökmotorer, källkritik, sociala medier, visuell läskunnighet och AI berör människor på olika sätt genom livet. Skolbibliotekarier fungerar som en viktig pedagogisk resurs för MIK-arbetet och arbetet med digital kompetens i skolan utifrån läroplanernas skrivningar. Folkbiblioteken arbetar med att främja allmänhetens digitala kompetens genom handledning, föreläsningar och workshops. Bibliotekarier på universitets- och högskolebiblioteken undervisar om MIK i enlighet med kursplaner och Högskoleförordningen.

För dig som jobbar med digital folkbildning på folkbibliotek finns ett regionalt nätverk att gå med i. 


På Förvaltningen för kulturutveckling arbetar flera konsulenter med att främja bibliotekens arbete med digital kompetens. Flera olika medarbetare arbetar också utifrån MIK-begreppet, bland annat konsulenterna inom bibliotek, film, konst och litteratur.

Vi samarbetar ofta med andra aktörer utanför förvaltningen och med MIK-frågor i stort inom regionen. Förvaltningen (Biblioteksgruppen) är bland annat medlem i MMM-nätverket (Möten Med MIK) som regelbundet arrangerar nätverksträffar och konferenser. Den senaste föreläsningen som arrangerades var 1 december 2020, då skolbibliotek stod i fokus för föredrag, panelsamtal och gruppdiskussioner.

Här kan du läsa mer om förvaltningens arbete inom MIK-området

Digitalt först med användaren i fokus är ett kompetensutvecklingsprojekt som har pågått mellan 2018-2020Projektet har syftat till att fortbilda landets folkbibliotekspersonal i digital kompetens så att de i sin tur kan hjälpa befolkningen i ett digitalt kompetenslyft. 

Samhällets förhållande till information, medier och teknik är i konstant förändring och folkbiblioteken är därför i högsta grad påverkad av den digitala utvecklingen. Folkbiblioteken ska tillhandahålla och förmedla information, medier och kultur på samhällets rådande villkor och även kunna vägleda i hur myndigheters verktyg, kanaler och tjänster fungerar för att befolkningen fullt ut ska kunna delta i det demokratiska samhället. I dag innebär det att på olika sätt ha kännedom om den digitala utvecklingen, och folkbibliotekspersonalen måste därför kontinuerligt kompetensutveckla sig för att kunna möta dessa behov. 

Folkbiblioteken ska enligt bibliotekslagen (2013:801) "verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning" (§2) och "verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet" (§7). 

För att dessa paragrafer ska kunna upprätthållas har regeringen gett Kungliga biblioteket i uppdrag att samordna och finansiera de regionala biblioteksverksamheterna så att dessa kan fortbilda landets folkbibliotekspersonal. Satsningen bygger på det förslag som lades av den nationella biblioteksstrategin. 

Läs mer på Kungliga bibliotekets hemsida

Projektrapport från Digitalt först i Västra Götaland

Våren 2021 publicerades en projektrapport som beskriver fortbildningsinsatser i digital kompetens för folkbibliotekspersonal i Västra Götalandsregionen 2018–2020.

Här hittar du projektrapporten Digitalt först med användaren i fokus...

Inom projektet har en lärplattform för bibliotekspersonal utvecklats – Digiteket.se. 

Digiteket är bibliotekspersonalens plats för digitalt lärandeDigiteket hittar du och dina kollegor kurser och artiklar att använda sig av i den fortbildning som behövs för att kunna stötta befolkningen i ett digitalt kunskapslyftDigiteket är en skola, kunskapsbank och guide genom den stundvis snåriga digitala världen. Alla som jobbar på bibliotek och har en mejladress som slutar på .se kan skapa ett konto på DigiteketPlattformen fylls på med nya kurser och innehåll hela tiden, så anmäl dig till nyhetsbrevet för att hålla koll på uppdateringar. 

Till Digitekets hemsida 

Hur kan vi arbeta tillsammans för att förbättra den digitala kompetensen hos invånarna? Den 29 januari 2021 arrangerades en konferens med denna frågeställning i fokus.

Biblioteket är bara en aktör av många som arbetar för en ökad digital delaktighet i samhället, men bristande samverkan mellan olika aktörer och svag kommunal organisering riskerar att försämra den service som erbjuds till våra invånare. Därför togs initiativet till en konferens samt en efterföljande workshop och arbetsmaterial om hur man kan förbättra samverkan kring dessa frågor i sin kommun. Initiativet är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling och Digitaliseringsrådet, samt Länsstyrelsen i Västra Götaland. Detta är ett led i arbetet med regionens digitala agenda för att minska det digitala utanförskapet och en sorts avslutning för bibliotekssatsningen Digitalt först med användaren i fokus. 

Här kan du ta del av material från dagen samt workshopunderlag för att kunna utföra en egen workshop.

Hör av dig till Kajsa Lunde eller Terese Raymond (terese@aprendi.se) om du har frågor om materialet.

Reglering av tillgång till information i form av till exempel så kallade porrfilter har varit en het fråga i skoldebatten de senaste åren. Andra stridsfrågor i samhällsdebatten handlar om sociala medier-företags ansvar. Vem ska vara gatekeepers? I en rapport kartläggs hur internetanvändning regleras och övervakas på bibliotek i landets kommuner. Rapporten är författad av forskare vid Bibliotekshögskolan i Borås och en del av ett projekt som Västra Götaland har ingått i tillsammans med region Halland och Sörmland. Förutom forskningsrapporten har projektet resulterat i Digiteketkursen
Internet på folkbibliotek.

 

Kontakta oss för konsultation och fortbildning

Förvaltningen för kulturutveckling arrangerar även fortsättningsvis fortbildning inom digital kompetens och aktiviteter kopplade till Digiteket.

Ta kontakt med kajsa.lunde@vgregion.se eller orjan.hellstrom@vgregion.se om du vill veta mer.


Senast uppdaterad: 2022-02-25 10:17