Regionfullmäktige 28 november

Publicerad:

Regionfullmäktige beslutade på tisdagens sammanträde bland annat om Västra Götalandsregionens tilläggsbudget för 2024. Regionfullmäktige antog också en ny kulturstrategi och kulturplan för de närmaste fyra åren, och beslutade att utreda extra lönepåslag till sjukvårdens veteraner.

Satsning på barn- och ungdomspsykiatri och ambulanssjukvård i tilläggsbudgeten

I juni fastställdes Västra Götalandsregionens budget för 2024. Tilläggsbudgeten beskriver hur de tillkommande statsbidragen på 982 miljoner kronor ska fördelas. Pengarna fördelas bland annat till Högsbo Närsjukhus, sjukhusens barn- och ungdomspsykiatri och till ambulanssjukvården i Skaraborg. I tilläggsbudgeten har det beräknade underskottet reviderats ner från 1,59 miljarder kronor till 1,55 miljarder kronor. 
 
För 2024 är indexuppräkningen oförändrad och ligger fast på 3,0 procent för operativa hälso- och sjukvårdsnämnden och på 2 procent för övriga nämnder och styrelser. För 2025 har index uppdaterats till 2,0 procent för alla verksamheter och för 2026 till 1,1 procent.
 
I tilläggsbudgeten får regionstyrelsen 59,5 miljoner kronor för uppstartkostnader för Högsbo Närsjukhus. Detta är ett engångsbelopp för 2024.  
 
Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden får 525 miljoner kronor. Pengarna fördelas på:
•    Uppräkning till sjukhusen och primärvården på 492 miljoner kronor
•    Förstärkning av sjukhusens barn- och ungdomspsykiatri (BUP) 
•    Förstärkning av ambulanssjukvården i Skaraborg 
•    Förstärkning av barn- och ungdomsmedicin 
•    Inrättande av en mottagning för vård kopplat till sexuella övergrepp
 
Miljö- och regionutvecklingsnämnden tillförs 15 miljoner kronor för satsningar på ökad biologisk mångfald genom att kompensera Västkuststiftelsen för minskade statsbidrag. Nämnden tillförs också 10 miljoner kronor för att kompensera för minskade statsbidrag till folkhögskolorna.

VGR utreder extra lönepåslag till sjukvårdens veteraner

Regionfullmäktige beslutade att ge regionstyrelsen i uppdrag att genomföra en utredning om extra lönepåslag till sjukvårdens veteraner. Utredningen ska inkludera regionens samtliga verksamheter och föreslogs vara klar senast den 30 juni 2024.

Västra Götalandsregionen arbetar aktivt med flera insatser för att ta tillvara senior kompetens. Då studier visar att ekonomin är ett av flera överväganden som seniora medarbetare gör inför valet att lämna eller stanna kvar i arbetslivet är bedömningen att detta ligger inom ramen för att ta tillvara senior kompetens.

Ny kulturstrategi och kulturplan

Regionfullmäktige antog också Västra Götalandsregionens nya kulturstrategi och kulturplan för åren 2024-2027. Kulturstrategin är ett av VGR:s fyra strategiska måldokument. Den har arbetats fram under drygt ett års tid i dialog med länets kommuner, organisationer i civilsamhället och kultursektorn och är ett gemensamt åtagande.

Nya patientavgifter

Förslaget om nya patientavgifter återremitterades till regionstyrelsen.

 

Läs mer

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar