Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

För handledare och chefer

AT-läkarna är viktiga kollegor – under utbildning! De utgör basen för rekrytering av framtida kollegor. Vi vill erbjuda en bra utbildning som gör att de trivs och kan tänka sig att stanna i Skaraborg. På en utbildningsvårdcentral som tar emot AT-läkare måste all personal känna till vad en AT-läkare är och förväntas kunna för att förväntningarna ska hamna på rätt nivå. Kom ihåg att en AT-läkares erfarenhet av mottagningsarbete under tidspress, i allmänhet är mycket liten. Informera därför all personal regelbundet.

Introduktion
Vårdcentralen ansvarar för att kontakta AT-läkaren i god tid inför placeringen samt att ordna inloggning till journalsystem. Första dagen på placeringen hålls en gemensam introduktionsdag av AT-studierektorerna för samtliga AT-läkare. Första veckan erbjuds sedan introduktion med genomgång av lokaler, personal, datasystem, akutrum, rutiner, olika sköterskemottagningar samt lokala PM och rutiner. Auskultation med kollegor och sköterskor föreslås för att fånga upp det som är specifikt i handläggning på VC samt få en bättre kontakt med sina nya arbetskamrater. Vi rekommenderar att AT-läkaren själv handlägger enstaka egna lättare patienter redan under första veckan. Förutom att det underlättar dataintroduktionen, så brukar det vara uppskattat för att snabbare komma in i arbetet. Under vecka 2-3 kan det vara en god investering att avsätta 30 min i slutet på varje dag för handledning. Se separat förslag för introduktionsschema.  

Handledning
1 tim/vecka avsätts för personlig handledning. Socialstyrelsen föreskriver att detta ska vara en DL som är handledarutbildad men rent praktiskt kan det vara en erfaren ST som genomgått handledarutbildning (ST-läkaren behöver då ha detta godkänt av sin handledare). Handledaren ansvarar tillsammans med AT-läkaren för att målbeskrivning uppnås (se www.skaraborgsdoktor.nu). För ”vardagsinstruktionen” upplever AT-läkarna att det är positivt om det är tydligt vem de ska vända sig till (frågedoktor/MAL/resurs), om detta är praktiskt möjligt. AT-läkaren ska alltid ha en läkarkollega tillhands på mottagningen – vederbörande ska alltså aldrig arbeta ensam på VC.

Mottagning
Initialt bör AT-läkaren ha 60 min/patient då journalsystem och arbetssätt är nytt och man behöver tid att diskutera de flesta fall med kollegor. Successivt – i samråd med handledare och schemaläggare - bör fler patienter kunna handläggas och tiden kortas ner (ex 30 min för akuta lättare åkommor och 40 min för planerade besök när AT-tiden närmar sig slutet). Viktigt är individuell hänsyn och flexibilitet när det gäller AT-schemat och att sträva efter god balans mellan patienter med akuta och kroniska problemställningar, detta understryks också av Socialstyrelsen i AT-målbeskrivningen. För många AT-läkare är arbetssättet inom primärvården främmande och det tar tid att lära sig den praktiska handläggningen.

Auskultationer
Auskultationer på BVC, äldreboende och sköterskebaserade mottagningar har VC ansvar för och dessa schemaläggs under tjänstgöringen. I förekommande fall bör AT-läkaren tillfrågas att följa med vid vårdintygsbedömning, konstaterande av dödsfall och hembesök.

Undersökningsteknik instrueras i princip på VC men AT-läkaren har möjlighet att auskultera enstaka dag, (max 2 d/specialitet, sammanlagt max 3 dagar) på ÖNH/Gyn/Ögon, vilket de då bokar själva i god tid. Det finns ibland möjlighet att auskultera på rehab, MVC, ungdomsmottagning osv vilket AT-läkaren själv får ordna i så fall. Auskultationer bör helst genomföras under första halvan av placeringen och räknas inte som frånvaro.

Administration
Minst 4 tim/vecka, samt bufferttid före lunch och dagens avslut. Lyhördhet inför individuella behov. Detta område genererar en hel del stress hos AT-läkarna och det är bra om någon på VC har koll på hur stor bördan är. En del AT-läkare är effektiva i sitt patientarbete, tar många patienter och får därmed mycket administration medan andra har ett ineffektivt sätt att administrera. Rimlig punkt att återkomma till under handledningstiden.

Egen studietid
4 tim sammanhängande tid/vecka för reflektion och inläsning- även under semestertid! Under studietiden ska AT-läkaren i princip befinna sig på vårdcentralen men inför AT-tentan kan undantag göras. Inga patientbokningar/recept/telefonbokningar! Den vecka då AT-föreläsning eller auskultation på annan klinik infaller räknas det som studietid. AT-föreläsningarna är obligatoriska. Inför AT-tentan ges 2 dagars ledighet för inläsning samt 1 dag för tentan.

Sit-ins (medsittning)
För AT-tentan krävs en godkänd sit-in med en annan specialist i allmänmedicin än handledaren. En av de vanligaste återkommande kommentarerna i utvärderingar är att utbildningsläkare önskar mer feedback. Man kan använda sig av sit-in, sit-out eller videoinspelning.

Jourcentralen
Det ingår i målbeskrivningen att AT-läkaren ska tjänstgöra på JC. De går inte egna pass utan ”dubblerar” med ordinarie läkare. Vi rekommenderar att minst 2 pass ska fullgöras, max 6 tillfällen dock. I första hand gäller förskjuten arbetstid vardagar 13.00-21.00 (dvs ej till kl 22). I andra hand kan plusflex utnyttjas så att AT-läkaren är ledig 8-17 och går direkt till jouren. Undantagsvis kan helgpass förekomma, i princip gäller vanlig ”plusflextid”, det är dock rimligt att få en dag ledigt för en helgdag på jourcentralen. Ledighet pga jour får bestämmas med hänsyn till praktiska omständigheter. Efter att ha genomfört 2 jourpass kan de AT-läkare som vill samt där chef/handledare bedömer att kompetensen är tillräcklig, stå med på den s k SMS-listan samt gå AT-passen på måndagar och fredagar (gäller endast Skövde JC) och ersättning utgår motsvarande den för ST-läkare.

Läkarmöten/internutbildning
AT-läkaren deltar i de möten och utbildningar som ges på VC. Bra om det finns ett forum för falldragningar/redovisning av kurser osv. AT-läkaren kan med fördel få i uppgift att själv redogöra för ett patientfall/kurs/speciellt intresseområde el dyl.

Ledigheter
AT är både mål- och tidsstyrt. Målbeskrivningen återfinns t ex på skaraborgsdoktor.nu à AT à Styrdokument. Max 5 veckors frånvaro, därefter individuell diskussion med studierektor. Enstaka dagar kan kompenseras med jourpass, annars kan det bli fråga om förlängning där vi arbetar med hela veckor. Frånvaro innefattar semester, sjukdom samt ”övriga utbildningsaktiviteter” (se under Övrigt). Speciella uppdrag såsom AT-turnén eller TYK-handledning betraktas inte som frånvaro, ej heller de 3 auskultationsdagar som erbjuds. Flex intjänad från tidigare placeringar ska i princip inte tas ut under vårdcentralsplaceringen.

AT-kansliets sekreterare sköter Heroma-rapporteringen och lön utbetalas också från SkaS, detta behöver med andra ord inte vårdcentralen själv ansvara för. Studierektor får månatligen en sammanställning över frånvaro och kommunicerar i första hand direkt med AT-läkaren om det behövs. Vid tveksamheter tas kontakt med vårdcentralschef och handledare. Uppstår tveksamheter från vårdcentralens sida tas naturligtvis kontakt med studierektor i första hand.

Övrigt
Skaraborg har numera 52 AT-block/år att tillsätta. AT-läkarna fördelas av studierektorerna till de olika vårdcentralerna som är certifierade för utbildning. Två obligatoriska dagar i Försäkringsmedicin ingår under AT varav den ena infaller under primärvårdsplaceringen.

Förutom de obligatoriska utbildningarna ovan har AT-läkarna möjlighet att använda 18 dagar till övriga utbildningsaktiviteter - dessa dagar ska fördelas jämnt över de 21 månaderna. Utbildningar kan vara: regionalt AT-forum, AT-resa, AT-stämma, reumatologidag (SU), extern kurs eller auskultation som vi ej kan erbjuda i Skaraborg (max 1 vecka/aktivitet). Kostnader för detta belastar AT-läkarens egen utbildningspott på 20.000 kr. Våren 2020 går vi över till 18 mån AT vilket innebär dubbla kullar på vårdcentralerna våren 2021.

Vid oklarheter eller frågor, kontakta studierektor!

Lisa Lidholm, Kajsa Yassin Kassab eller Klas Fellbrant

lisa.lidholm@vgregion.se
kajsa.yassinkassab@brackediakoni.se
klas.fellbrant@vgregion.se

 

Schemaförslag för AT-läkare

med kommentarer

Vecka 1

   

måndag

 

Gemensam introduktion för alla AT-läkare

   

AT-studierektorer

     

tisdag

kl 8-9

Morgonmöte. Rundvisning på VC. Kläder, nycklar etc.

   

VC chef

 

kl 9-12

Journalsystem + rutiner

   

sekreterare/LITA

 

kl 13-14

Handledarträff

   

utsedd handledare

 

kl 14-17

Auskultation läkarkollegor DL/ST

     

onsdag

kl 8-12

Auskultation specialist-ssk, psykosoc teamet

   

berörda ssk

 

kl 13-15

Läkarmöte

 

kl 15-16

Första egna patienten, 60 min, enkelt fall

 

kl 16-17

Admin/recept 3 st

     

torsdag

kl 8-12

Auskultation DSK, tel + akut

 

kl 13-16

Egna patienter 2-3 st, enkla fall

 

kl 16-17

Admin/recept 3 st

     

fredag

kl 8-10

Läkarmöte

 

kl 10-12

Egna patienter

 

kl 13-14

Admin

 

kl 14-16

Egna patienter

 

kl 16-17

Admin/recept 3 st

     

Vecka 2

   
 

·         Ev auskultationspass som inte hanns med v 1.

 

·         Ögon- och öronmikroskop, gynstatus samt genomgång akutrum på studieeftermiddag

 

·         Fortsatt långa patienttider på 60 min samt enklare fall. 

 

·         Gärna avsätta 30 min i slutet på dagen och reflektera över det som har gjorts under dagen tillsammans med handledare första 2-3 v.

   

Vecka 3 och framåt
Initialt 45-60 min per patient beroende på svårighetsgrad. Vissa AT-läkare upplever att de vill korta tiderna relativt fort medan andra upplever att de har svårt att hinna med och därmed motsätter sig en förkortning. En viktig aspekt som man behöver lära sig under primärvården är just att disponera sin tid och de AT-läkare som har svårigheter att korta tiderna behöver diskutera detta under handledning. Ibland kan kortare tider paradoxalt nog upplevas lättare vilket till stor del beror på att sköterskorna först då bokar in ”enklare” patientfall. Under den sista halvan av vårdcentralsplaceringen kan man förvänta sig ett högre tempo av AT-läkarna och man bör också se att färre frågor ställs till handledaren. Om inte detta händer behöver handledaren mer aktivt stödja processen att övergå till ett mer självständigt arbete. De flesta AT-läkare klarar akuta fall på 30 min mot slutet.

Efter ca 3 månader ser man ofta att AT-läkaren har börjat samla på sig många patienter samtidigt som kortare tider genererar ännu fler fall. För en del blir då den administrativa bördan övermäktig och det kan vara lämpligt att sätta in extra tid för admin. Märker man å andra sidan att AT-läkaren ofta jobbar över behövs en mer ingående diskussion för att se över totalbördan men också hur individen ifråga jobbar, lämpligen faller detta arbete på handledaren. Ibland behövs schemaförändringar.

Det händer att AT-läkare inte känner att de vågar ha synpunkter på arbetssättet och schemat, eller omvänt att vissa har mer synpunkter än befogat. Det finns inget annat sätt att komma runt detta än att båda värnar om en bra och livaktig dialog. Om problem ändå uppstår är vi studierektorer glada över att få medla och ge våra synpunkter.

Klas Fellbrant, Kajsa Yassin Kassab & Lisa Lidholm
AT-studierektorer Primärvården Skaraborg

Handledningsuppdraget innebär att kontinuerligt och i dialogform stödja och vägleda samt bedöma en mindre erfaren kollega avseende dennes professionella utveckling.

Första samtalet
Handlar om att lära känna varandra och börja bygga en relation. Vem är jag som ska handleda dig, både privat och på arbetet? Vem är du som AT-läkare? Viktigt att adressera förväntningar, önskemål och orosmoment. Klokt att titta på checklistan och skapa en planering tidigt. Vilka auskultationer på sjukhuskliniker (ögon, ÖNH, gyn) önskas? MVC? Rehab? Sökt kurser?

Förslag på diskussionsämnen

·        Patientfall – kanske den viktigaste punkten

·         Etik- och bemötandefrågor

·         Samtalsteknik, vad kan vara viktigt för konsultationen?

·         Genomgång av journalanteckningar, brev, intyg, etc.

·         Att bli anmäld och hotet om att missa något

·         Halvtidsutvärdering. En mittavstämning görs också med studierektor.

·         Stämma av hur den administrativa bördan hanteras

·         Svåra situationer i arbetet, både gällandes patienter och personal

·         Personlig utveckling, sätta mål

·         Sit-in? Skapa möjlighet för feedback

·         Gå igenom målbeskrivningen för AT (SOSFS 1999:5)

·         Utvärdering av placeringen

Svårigheter
Många problem kan uppstå under den 6 månader långa primärvårdsplaceringen. Vanliga problem rör belastningen, såväl många patienter som känslan av en övermäktig administrativ börda. Periodvis drabbas de flesta av denna upplevelse och är ett utmärkt ämne för en diskussion under handledningstid. Ibland kan man som handledare behöva gå längre dock: ändra i schemat, föra dialog med VC-chef, överta enstaka besvärlig patient eller dyl. Attitydproblem, glida undan arbete, slarva osv innebär en helt annan utmaning. Det finns många feedback-verktyg att använda sig av och självklart ska man som AT-läkare inte bara lära sig medicin utan också hur man är en god medarbetare. Denna typ av diskussioner hanteras i första hand tillsammans med VC-chef men vi studierektorer finns gärna med och ytterst är det AT-chefen som är ansvarig för medarbetarfrågor.

Handledarmöten
En gång årligen bjuder Studierektorsenheten in till handledarmöten med olika fokus, såväl uppdateringar som utveckling av den personliga handledningsförmågan. Håll utkik efter dessa och anmäl dig!

Lycka till med handledningen!

Feedback mall


Senast uppdaterad: 2021-09-13 11:04