Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

STYRELSEMÖTE: Positiva besked från BUP

Publicerad:

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid Skaraborgs sjukhus har i september månad nått målet med antal utförda besök enligt vårdöverenskommelsen, trots att det är tre månader kvar på året. Skaraborgs Sjukhus styrelse fick även ta del av siffror som visar att väntetiderna till första besök och utredning har kortats. Även kö till behandling har kortats sedan augusti månad. I och med detta kan verksamheten fokusera ännu mer på flöden och arbetssätt för att nå målen gällande vårdgaranti.

Stor ökning av antalet besök till VUP

Under 2021 har antalet besök till vuxenpsykiatrins (VUP) öppenvårdsbehandlare vid Skaraborgs Sjukhus ökat med 5 000 jämfört med förra året. Uppdraget med att minska kön till neuropsykiatriska utredningar har gått enligt den plan som gjordes i början av året och minskat med 72 procent. En plan har tagits fram för att klara det förväntade antalet nya utredningar som kommer årligen. Slutligen har ett arbete gjorts för att möta de patienter som är i behov av psykoterapi och SkaS räknar med att verksamheten i början av 2022 ska kunna ta emot patienter med detta behov, då behovet uppstår.

Stora investeringar i ny utrustning

Nu är Skaraborgs Sjukhus (SkaS) investeringsplan fastställd för utrustningsinvesteringar och verksamhetsstyrda fastighetsinvesteringar 2022. SkaS investeringsbudget 2022 utgår från behov av utrustning utifrån framtagna utbytesplaner samt behov av mindre så kallade verksamhetsstyrda fastighetsinvesteringar i sjukhusets lokaler. Planen omfattar även planerade behov av nyinvesteringar samt en reservering för haverier och andra oförutsedda investeringsbehov som kan uppstå under verksamhetsåret.

Investeringsnivå för respektive område:

  • 190 miljoner kronor för verksamhetsstyrda utrustningsinvesteringar
  • 17 miljoner kronor för verksamhetsstyrda fastighetsinvesteringar

Detta är inom ramen för regionstyrelsens beslut om fördelning av låneramar för investeringar 2022.

- Det är viktigt att det finns utrymme för investering, vilket gör att Skaraborgs Sjukhus har tillgång till god utrustning, det gynnar både medarbetare och patienter. Enligt planen kommer investeringar att ske i medicinteknisk utrustning, utrustning för bilddiagnostik, utrustning till operation- och anestesiverksamheten, säger Pär Johnson, ordförande för Skaraborgs Sjukhus styrelse.

Fastighetsöverenskommelsen på plats

Sjukhusstyrelsen har godkänt en ny ettårig Fastighetsöverenskommelse, FÖK. Skaraborgs Sjukhus och Västfastigheter har kommit överens om de tjänster Västfastigheter ska leverera till förvaltningen inklusive uppskattade volymer och kostnader. Fastighetsöverenskommelsen omfattar både de tjänster Västfastigheter levererar i egen regi och de tjänster som har upphandlats av Västfastigheter. Till FÖK bifogas även ett budgetunderlag avseende internhyror för 2022. Samtliga servicetjänster bekostas till fullo av respektive kund och motsvarar den totala självkostnaden för innevarande år. Avtalstiden i FÖK är ett år utan möjlighet till uppsägning. Detta innebär att även priser på ingående tjänster kommer vara låsta under samma tid. Upprättande av nya FÖK sker löpande enligt upprättat årshjul.

-Det är bra att ha fastighetsöverenskommelsen på plats. Då vet vi vad vi har att arbeta efter de närmaste tolv månaderna, säger styrelseordförande Pär Johnson.

Brister har åtgärdats

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har på begäran lämnat in ett yttrande över en anmälan till Justitieombudsmannen. Anmälan, som gjorts av en privatperson, gäller verksamhetsområde rättspsykiatri och två olika frågor, dels sjukhusets skyldighet att ge målsäganden möjlighet att bli underrättad, dels handläggning av framställningar om utlämnande av allmänna handlingar.

I sitt yttrande i det förta ärendet konstaterar styrelsen för Skaraborgs Sjukhus att verksamheten vidtagit åtgärder för att komma till rätta med bristerna.

Vid en bedömning av själva handläggningen av det andra ärendet konstaterar styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, att den bristande uppfyllelsen av tryckfrihetsförordningens krav av allt att döma beror på olyckliga missförstånd.

-Det är naturligtvis beklagligt om patienter, anhöriga eller närstående upplever att deras ärenden inte hanteras korrekt. Men vi tar till oss kritiken och vidtar relevanta åtgärder, säger Pär Johnson, styrelseordförande för Skaraborgs Sjukhus.

Söker intensivt efter fysioterapeuter

Det råder nationell brist på fysioterapeuter och det är en situation som även påverkar Skaraborgs Sjukhus.

-Vi har en vakanssituation där Skaraborgs Sjukhus som förvaltning måste omfördela medarbetare temporärt. Men det är inte en besparingsfråga, säger biträdande sjukhusdirektör Stellan Ahlström.

Skaraborgs Sjukhus arbetar intensivt för att rekrytera nya medarbetare inom fysioterapi, även utanför Sveriges gränser. Det är dock en eftertraktad yrkesgrupp som många verksamheter konkurrerar om att knyta till sig.

-Jag har fullt förtroende för sjukhusledningens arbete när det gäller rekrytering av ny personal, säger Pär Johnson, ordförande för Skaraborgs Sjukhus styrelse.


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2021-10-29 16:30