Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Styrelsemöte SkaS: Utredning om helikopterflygplats och beslut om minskade investeringar i nybygge

Publicerad:

Idag, torsdag 3 december, har det varit möte med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus. Här finns en kort rapport om några av frågorna som behandlades.

Mycket ansträngt läge i pandemivården

Styrelsen fick idag aktuell information om covid-vården vid Skaraborgs Sjukhus. Läget är mycket ansträngt och för tillfället ökar antalet inneliggande. I dag vårdas 60 patienter med covid inneliggande vid sjukhuset, vilket är 18 patienter fler än när det fanns som mest patienter inneliggande under våren. Sju patienter vårdas inom IVA.

-Vi ser att verksamheterna gör ett fantastiskt arbete med att säkra vården för våra patienter. Tyvärr skonas inte våra medarbetare av pandemin och många har drabbats. Detta tär självklart hårt på vår verksamhet. Nu går man in och hjälper varandra över verksamhetsgränserna och ställer upp och tar extrapass och täcker upp där vi saknar personal. Jag vill som ordförande vädja till alla invånare i Skaraborg att följa rekommendationerna från myndigheterna, hålla i och hålla ut säger styrelseordförande Pähr Johnson, (L)

Helikopterflygplats i Lidköping utreds åter

Efter att frågan nu återkommit till styrelsen beslutades idag att sjukhusdirektören får i uppdrag att återkomma till styrelsen med ett uppdaterat förslag för hur en flygplats för ambulanshelikopter ska kunna anläggas i anslutning till Skaraborgs Sjukhus.

-Det här är en fråga som vi tidigare behandlat. Sedan dess har det tillkommit faktorer som gör att vi tycker det är angeläget att se över möjligheten att anlägga en helikopterflygplats och därför ger vi sjukhusdirektören i uppdrag att ta fram ett sådan förslag, säger ordförande Pär Johnson.

Minskat investeringsbehov

En reviderad investeringsplan för ASP-projektet, (akut-, service-, och psykiatri) har tagits fram och godkänts av styrelsen för Skaraborgs Sjukhus. Det totala investeringsbehovet för medicinteknisk och icke medicinteknisk utrustning har efter berörda verksamheters genomgång reducerats med sammanlagt drygt 40 miljoner kronor. Delar i tidigare framtagen investeringsplan för ASP-projektet har identifierats där omprioritering och reducering av framtaget investeringsbehov kan göras, för att på så sätt minska framtida driftkostnadsökning i form av ökade avskrivningskostnader. I arbetet har framkommit behov av fortsatt och fördjupad utredning för att klargöra framtida behov, kapacitet och kostnad avseende planerad investering i hybridsal, MR-kamera (magnetröntgen) samt sterilcentral. Omfattningen av dessa investeringar uppgår till cirka 30 miljoner kronor.

-Verksamheterna har gjort en bra och nödvändig genomgång, som vi i styrelsen har tagit till och uppskattar. Genom att minska investeringsnivån med 40 miljoner kronor minskar den årliga driftkostnaden för avskrivningar och ränta med cirka 6,3 miljoner kronor per år, säger ordförande Pär Johnson. Styrelsen beslutade också att tidplan för inflyttning i nya lokaler för akutmottagning och serviceverksamheter godkänns utan revidering.

 

Bup ska nå mål för planerade besök

Många patienter inom barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) väntar längre än vårdgarantins 30 dagar till första besök, utredning och behandling. Verksamheten producerar sedan flera år tillbaka mer besök än vårdöverenskommelsen men likväl kan inte vård ges inom den garanterade 30 dagarna.

Det har skett en försiktig förbättring av produktiviteten jämfört med 2019, men produktiviteten per medarbetare i vårdnära arbete och dag behöver förbättras ytterligare för att takta in i vårdgarantin.

Nu finns en handlingsplan – som inte berör den akuta verksamheten - för att Bup ska nå mål för planerade besök i vårdnära arbete per dag och medarbetare till 2,0 per 30 juni samt 3,0 per 31 december. Bedömningen är att detta kan ge en ökning med 1000 planerade besök per 30 juni samt en ökning med 7600 planerade besök 31 december, vilket på helår blir en total ökning med 8600 planerade besök inom öppenvården på BUP.

För att nå detta mål arbetar verksamheten med olika aktiviteter: öka antalet gruppbehandlingar (även digitalt), rekryteringsarbete för att bemanna vakanser, produktions- och kapacitetsplanering, använda digitala skattningsskalor, använda triageringsverktyget BCFPI för att tidigt identifiera vårdnivå för patienten, så att onödig väntan undviks genom att direkt hänvisa till rätt vårdnivå.

-De här patienterna tillhör våra allra sköraste och det finns ett stort behov av vård och då måste vi arbeta för de kan komma till Skaraborgs Sjukhus. Medarbetarna jobbar hårt, det vet vi, och det är absolut nödvändigt att de känner stödet från styrelsen i det arbetet också, säger ordförande Pär Johnson.

Resultat med ljusglimtar

Corona-krisen på verkar Skaraborgs Sjukhus på olika sätt, men det finns också ljusglimtar när resultatet för verksamheten presenteras.

Bruttokostnadsutvecklingen rullande 12 månader fortsätter att minska och uppgår till 0,4 procent efter oktober månad. En tydlig förbättring avseende måluppfyllelse för väntande till besök och operation märks under hösten. Förbättringen förklaras bland annat av att sjukhuset efter sommaren kommit igång med normal mottagningsverksamhet igen samt förbättrat operationskapaciteten. Därmed har antalet utförda besök och operationer ökat. I november har dock den ökade covidvården påverkat produktionsvolymerna för den planerade vården negativt.

Budgetavvikelsen för oktober månad uppgår till -15,6 miljoner kronor, vilket ger en ackumulerad avvikelse för januari-oktober på -253,2 miljoner kronor.

-Jag är stolt över det arbete som medarbetarna utför och har utfört under den pågående pandemin. Vi får ta till oss de positiva inslagen under den rådande situationen och fortsätter naturligtvis jobba med de delar som kräver åtgärder eller har förbättringspotential, säger Pär Johnson, ordförande för Skaraborgs Sjukhus.

Åtgärder för en ekonomi i balans

Den ekonomiska obalansen 2021 bedöms uppgå till cirka -220 miljoner kronor. Ovisshet i framtida utveckling av pandemin ger dock osäkerhet i såväl den ingående obalansen från 2020 som prognosticerad kostnads- och intäktsutveckling för 2021. SkaS ledning och medarbetare behöver fortsätta planera och genomföra åtgärder för ett effektivt och hållbart sjukhus med både ekonomi och verksamhet i balans.

-En ekonomi och verksamhet i balans är en förutsättning för hela verksamheten och för att vi fortsatt ska kunna erbjuda invånarna i Skaraborg god vård., säger ordförande Pär Johnson.Styrelsen ger sjukhusdirektören i uppdrag att ta fram åtgärdsplan för en ekonomi i balans, största delen av åtgärderna skall komma från produktions- och kapacitetsplanering samt utan förändringar gällande utbudsstruktur. 


Återrapportering av arbetet med planering och genomförande av åtgärder läggs in som en stående punkt på agendan till styrelsens möten, säger ordförande Pär Johnson.

Arbetet för en ekonomi i balans behöver ske ur såväl ett operativt som strategiskt perspektiv där beslut kan komma att påverka vårdens innehåll och utbudspunkter, men med bibehållen eller förbättrad kvalitet och patientsäkerhet. Förändringar behöver genomföras, dels med samordning ur ett helhetsperspektiv för sjukhuset, dels med utgångspunkt i det verksamhetsnära utvecklings- och effektiviseringsarbetet.

Några områden har i detaljbudgeten särskilt lyfts fram som betydelsefulla för en hållbar ekonomi, till exempel dessa: effektiva vårdformer och effektiv vårdstruktur, kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och effektiva processer, kompetensförsörjning, produktions- och kapacitetsplanering.

Fastställd investeringsplan

Styrelsen för Skaraborgs sjukhus har fastställt investeringsplanen för utrustningsinvesteringar och funktionsförändringar 2021. Den utgår från behov av utrustning utifrån framtagna utbytesplaner samt behov av mindre så kallade verksamhetsstyrda fastighetsinvesteringar i sjukhusets lokaler. Planen omfattar även planerade behov av nyinvesteringar samt en reservering för haverier och andra oförutsedda investeringsbehov som kan uppstå under verksamhetsåret. Investeringsnivån på totalt 134,0 miljoner kronor för verksamhetsstyrda utrustningsinvesteringar och 36,0 miljoner kronor för verksamhetsstyrda Fastighetsinvesteringar.

-Detta är inom ramen för regionstyrelsens beslut om fördelning av låneramar för investeringar 2021, säger styrelseordförande Pär Johnson.

Plan för intern kontroll

Enligt beslut av regionfullmäktige ska styrelser och nämnder varje år fastställa plan för intern kontroll (Policy för Styrning i Västra Götalandsregionen). Intern kontroll innebär att följa upp identifierade risker med koppling till de beslut som tagits och de regler som fastställts. Utöver styrelsens reglemente som fastställts av regionfullmäktige finns en instruktion som beskriver det ansvar som styrelsen har fördelat till sjukhusdirektören.

Skaraborgs Sjukhus styrelse fastställer plan för intern kontroll 2021 och ger sjukhusdirektören i uppdrag att ta fram och genomföra åtgärder för identifierade riskområden i internkontrollplanen.

-Syftet med internkontrollplanen är att bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten bedrivs effektivt och säkert med invånarnas bästa för ögonen, säger Pär Johnson, ordförande för Skaraborgs Sjukhus.

 


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2020-12-03 15:26