Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Styrelsemöte Skaraborgs Sjukhus: Fantastisk insats av medarbetarna 2020

Publicerad:
Året har dominerats av den pandemi som drabbat samhället och som påverkat Skaraborgs
Sjukhus (SkaS) verksamhet på flera sätt. Det sjukhuset hanterat under året har krävt stora
insatser långt utöver det vanliga.
-En fantastisk insats har genomförts av sjukhusets alla medarbetare för en trygg och säker vård för alla patienter, säger Pär Johnson, styrelseordförande.
Stora resurser har ställts om och avsatts för att möta det ökade behovet av vårdplatser på särskilda pandemienheter, ett utökat antal vårdplatser på intensivvårdsavdelning (Iva), provtagning, dörrvärdar och mycket annat.
Några axplock ur årsredovisningen:
• Pandemin har påverkat sjukhusets möjligheter att utföra delar av den planerade vården, vilket bland annat märks i färre utförda besök och operationer inom den somatiska vården än planerat.
• Antal väntande till första besök har trots detta minskat under hösten till följd av minskat remissinflöde
• Ökat antal första besök under hösten.
• Måluppfyllelsen för första besök är i nivå med föregående år, 79 procent.
• Antal väntande till operation har ökat till följd av fler första besök under hösten samtidigt som operationsverksamheten har haft minskad kapacitet för planerade operationer. Operationskapaciteten var i september och oktober uppe på normala nivåer men begränsades sedan kraftigt av pandemins andra våg.
Även ekonomin har påverkats av de insatser som pandemin krävt. Budgetavvikelsen per december uppgick till -297 miljoner kronor innan resultatreglering och fördelning av statsbidrag med anledning av covid-19 enligt regionstyrelsens beslut i januari 2021. Pandemins ekonomiska nettokonsekvens för periodresultatet uppgår till cirka 125 miljoner kronor. Efter resultatreglering uppgår SkaS resultat 2020 till 0.
Trots pandemin så har kostnadsutvecklingen för året har varit låg, 0,7 procent. En förklaring till den låga kostnadsutvecklingen är att produktionsvolymer avseende planerad vård inte utförts i nivå med uppdrag enligt vårdöverenskommelse samt de åtgärder för en ekonomi i balans som verksamheten fortsatt arbetat med under året.
-Det har varit ett tufft år på många sätt och jag är stolt över hur Skaraborgs Sjukhus har tagit sig an och klarat av alla de utmaningar som verksamheten har ställts inför, säger Pär Johnson.

Målinriktat arbete för patienternas bästa

Skaraborgs Sjukhus fortsätter att arbeta intensivt och målinriktat med produktions- och kapacitetsplanering, för att använda resurserna på bästa möjliga sätt. Planeringsarbetet inom sjukvården pågår på olika nivåer på kort, medellång och lång sikt, vilket man måste ta hänsyn till såväl taktiskt som strategiskt för bästa möjliga utfall och resultat.

-Vi arbetar för att skapa jämna flöden i vårdverksamheten och vi har till exempel ett nära samarbete med Chalmers i Göteborg, för att hitta nya vägar framåt. Det är ett stort arbete som vi gör tillsammans på Skaraborgs Sjukhus för patienternas bästa, säger utvecklingschef Svante Lifvergren.

Ambulansavtal med långt perspektiv

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus har fattat beslut om att förlänga hyresavtalet för ambulansstationerna i Mariestad och Mölltorp tio år till. Beslutet innebär dels att SkaS behåller ambulansverksamheten på båda orterna långsiktgt och dels ett mer gynnsamt hyresavtal.
-Sett över aktuell period minskar hyreskostnaden för Skaraborgs Sjukhus med cirka
2,5 miljoner kronor och ingår samtidigt i det uppdrag om kostnadsreduceringar rörande lokaler som vi har tilldelat de olika verksamheterna, säger ordförande Pär Johnson.
 

Kvinnokliniken i ständig utveckling

Regionstyrelsen har remitterat en motion till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, som föreslår åtgärder vid allvarliga förlossningsskador. Motionären vill att en utredning görs om antalet som lider av förlossningsskador i vår region som inkluderar uppskattning av mörkertal, vilka tillstånd detta handlar om och vilka insatser som skulle behövas för att åtgärda dessa. Motionären vill också få förslag om hur ett utökat uppdrag till lämplig verksamhet att fånga upp skadade och lidande kvinnor i högre grad och tidigare.

Processchefen Gerald Wallstersson vid SkaS kvinnoklinik skriver i ett yttrande att någon ytterligare utredning eller något ytterligare uppdrag inte är nödvändigt utöver den befintliga organisationen som är nationellt likriktad. Enligt processchefen bedrivs ett ständigt pågående utvecklings- och förbättringsarbete och menar att det som motionären efterlyser redan finns som en del av arbetet vid Kvinnokliniken.

-Därför föreslår vi att regionstyrelsen avslår motionen, säger Pär Johnson, ordförande för Skaraborgs Sjukhus

Viktigt att informera om hot och våld

De flesta kontroller inom Skaraborgs Sjukhus är genomförda enligt fastställd internkontrollplan. Någon enstaka kontroll genomfördes inte på grund av prioritering av åtgärder för covid-19, men kommer att genomföras så snart det är möjligt 2021. Att dessa kontroller inte genomförts har dock inte påverkat styrelsens arbete negativt.
Genomförda kontroller bidrog i flera fall till framtagande av handlingsplaner och åtgärder för att eliminera, minska eller bevaka identifierade riskområden. Några riskområden och kontroller behöver fortsatt bevakas i planen för den interna kontrollen 2021.
- Styrelsen beslutade om att lägga till en aktivitet, som vi anser är viktig; att styrelsemedlemmar som utsatts för händelser gällande hot, våld och trakasserier ska informera styrelseordförande om dessa, säger Pär Johnson, styrelseordförande.
 

Publicerad:
Senast uppdaterad: 2021-02-01 16:57