Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

STYRELSEMÖTE: Så här blir verksamheten ännu bättre

Skaraborgs Sjukhus har många aktiviteter igång för att förbättra och utveckla verksamheten och få den i balans. Här är några exempel:

 • Ökad patientsäkerhet: Genombrottsprojekt för att förbättra medicinsk kvalitet startats där flera av sjukhusets verksamhetsområden deltar.
 • Kompetensförsörjning och ledarskap: Särskild lönesatsning på medarbetare som arbetar inom dygnet-runt-vården, rekryteringsinsatser, uppgiftsväxling, kompetensutveckling ledare och chef, rekrytering till utbildningstjänster specialistsjuksköterska.
 • Nya arbetssätt och utveckling av vårdens processer: Digitala mottagningar, egenmonitorering i hemmet, utökad mobil närsjukvård, samverkan med vårdgrannar, ändrade arbetssätt för en förbättrad produktivitet.

-Det finns en utvecklingsvilja och en framåtsyftande attityd inom Hela Skaraborgs Sjukhus. Det gör mig glad och stolt och det är också en garanti för att våra patienter fortsatt kommer att erbjudas vård, behandling och omsorg av högsta kvalitet, säger Pär Johnson, styrelseordförande för Skaraborgs Sjukhus.

I delårsrapporten kan man också utläsa att årets första månader påverkades av pandemins fjärde våg; hög sjukfrånvaro, ökat antal covid-sjuka patienter, höga beläggningstal och överbeläggningar. Svårigheten att rekrytera personal består och bemanningen har varit mycket ansträngd.  Måluppfyllelsen för första besök har trots ökat remissinflöde och hög sjukfrånvaro legat på samma nivå sedan januari.

Det finns flera positiva resultat att redovisa:

 • Antal väntande över 90 dagar har under året minskat något.
 • Måluppfyllelsen för operation/behandling har förbättrats.
 • Antal patienter som väntat mer än 90 dagar på operation/behandling har minskat med 430.
 • Totalt har antal väntande till operation/behandling minskat med 650 under perioden jan-april.

Totalt sett har produktionen av besök, vårdtillfällen och operationer ökat jämfört med 2021 men utfallet ligger under planerad produktionsnivå 2022 avseende första besök och operationer.

Inför 2022 bedömdes den ekonomiska obalansen till -190 miljoner kronor. Målsättningen är att uppnå en kostnadsutvecklingstakt i balans med intäktsutvecklingen  under sommaren. Budget i balans förväntas först senare under året. Till följd av de åtgärder som genomförts och planeras har prognosen förbättras till -120 miljoner kronor.

Patientdelaktighet nyckel till utveckling

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) vill utvecklas tillsammans med patienterna och ska därför införa ett nytt mätverktyg för omedelbar respons på vård och behandling. Patientenkätverktyget ger möjlighet till realtidsuppföljning och mäter patientens upplevelse av vården. En uppföljning i realtid ger tillgång till snabb återkoppling för stöd i pågående förbättringsarbeten. SkaS kommer att börja använda enkätverktyget under hösten 2022.

-Målet är att patienternas förbättringsförslag kan bidra till såväl bättre upplevelser som effektivisering av vården, att Skaraborgs Sjukhus blir ännu bättre, säger styrelseordförande Pär Johnson.

SkaS mäter regelbundet patienters upplevelse av vården genom den Nationella patientenkäten vartannat år, resultatet ger ett bra mått på sjukhusnivå. Dock behövs det tätare mätningar och ibland riktade frågor för att resultatet ska kunna bli värdefullt för enskilda enheters utvecklingsarbete.

En plan för Skaraborgs Sjukhus framtid

Sjukhusdirektören Stellan Ahlström vid Skaraborgs Sjukhus (SkaS) får i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för Skaraborgs Sjukhus 2023-2030.  Den ska beskriva följande:

 • hur ett lokalt anpassat utbud av specialiserad öppen och sluten hälso- och sjukvård bör se ut.
 • hur utvecklingsplanen bidrar till en sammanhållen och effektiv sjukvård på SkaS.
 • hur utvecklingsplanen påverkar kompetensbehov och personalresurs.
 • hur utvecklingsplanen påverkar behovet av lokaler och tillhörande utrustning för SkaS.

Utvecklingsplanen omfattar samtliga SkaS fyra sjukhusorter och utgår från de vägledande principer om hälso- och sjukvårdens utbud och lokalisering i Västra Götaland som beslutats av regionstyrelsen. 

-Vi följer regionstyrelsens beslut, det är viktigt. Där står det svart på vitt, till exempel, att det vid SkaS Lidköping bedrivs akutmottagning för både kirurgi och medicin och akutverksamhet även om sjukhuset inte har traumamottagning. Det planeras också för omfattande planerad kirurgi och ortopedi inom både dagkirurgi och slutenvård. Bland annat behåller och genomförs där det regionala uppdraget inom ledkirurgi, säger styrelseordförande Pär Johnson.

Yttrande till JO

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har, på begäran av Justitieombudsmannen (JO) yttrat sig över en anmälan till JO, som handlar om en fördröjd handläggning av journalkopior och anteckningar, som en patient begärt ut. Eftersom anmälan gäller en enhet och en medarbetare vid Skaraborgs Sjukhus är det styrelsen för Skaraborgs Sjukhus som ska yttra sig. I yttrandet redogörs för handläggningen i det aktuella ärendet, relevant lagstiftning och SkaS bedömning.

-Vi menar att det krävs informations- och utbildningsinsatser så att alla vet vad som gäller när en patient eller någon annan inkommer med en begäran om att få ta del av journalhandlingar eller andra allmänna handlingar, säger styrelseordförande Pär Johnson.


Senast uppdaterad: 2022-05-31 14:46