Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

STYRELSEMÖTE: Fler får möjlighet till specialistutbildning

Publicerad:

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) fortsätter det viktiga och givande samarbetet med Högskolan i Skövde och initierar för fjärde gången utbildning till specialistsjuksköterska. Tidigare har två uppdragsutbildningar genomomförts till specialistsjuksköterska inom anestesi/operation och sedan 1 april 2021 pågår uppdragsutbildning med inriktning anestesi/operation/intensivvård.

Nu är det dags för ännu en uppdragsutbildning inom samma tre områden och där kommer totalt 24 sökande att antas och fördelningen blir åtta studerande till respektive tre områden. De som antas till uppdragsutbildningen erhåller en utbildningstjänst på SkaS, vilket innebär tillsvidareanställning med bibehållen lön under hela specialistutbildningen samt betalda resor till studieorten. Efter avslutad utbildning genomförs en strukturerad introduktion med stöd från erfarna kollegor. Tjänsten innebär stora möjligheter till variation i arbetet och kombinationsmöjligheter med möjlighet till rotationstjänster mellan olika verksamheter och orter samt karriär- och utvecklingsmöjligheter.

-I dagsläget finns ett mycket stort behov av IVA-sjuksköterskor, operationssjuksköterskor och

anestesisjuksköterskor. Vi vill, som en del i att möta dessa utmaningar, öka möjligheterna till att rekrytera specialistutbildade sjuksköterskor inom dessa områden, säger Pär Johnson, ordförande för Skaraborgs Sjukhus styrelse.

 

Handlingsplan för ekonomi i balans

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har tagit fram en handlingsplan för att uppnå balans i såväl verksamhet som ekonomi. Den ekonomiska delen uppgår till totalt 250 miljoner kronor och omfattar åtgärder som ska genomföras under de närmaste åren.  SkaS måste arbeta mycket aktivt med fokus på förändringar och förbättringar som leder till effektivisering och produktivitetsökning. Det ekonomiska läget är mycket tufft och fortsatta kostnadsminskningar är nödvändiga med fortsatt effektiviseringskrav på verksamheten även för 2022.

-Det här är något som sjukhusets verksamheter arbetar med under hela året, men det är viktigt att säga att effektiviseringar och besparingar inte kommer att påverka utbudsstrukturen på våra olika sjukhusorter. Utbudspunkterna är fortsatt oförändrade och kommer att så vara, betonar Pär Johnson, ordförande för Skaraborgs Sjukhus styrelse.

Flera insatser pågår för att förbättra sjukhusets resursanvändning och kapacitetsutnyttjande för att kunna erbjuda fler patienter vård. Flera stora förändrings/förbättringsarbeten pågår.

  • Förändrad vårdplatsstruktur för bättre patientflöden, färre utlokaliserade patienter, kortare vårdtider och högre patientsäkerhet.
  • Förbättringsprojekt för att öka antal operationer genom ökad produktivitet.
  • Förändringsarbete avseende produktions- och kapacitetsplanering för samtliga organisatoriska nivåer.
  • Arbetet för en utökad digitalisering innebär att nya vårdformer skapas som ökar patientens möjligheter att erhålla vård.

 

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet

Regionfullmäktiges revisorer beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i Skaraborgs Sjukhus styrelse.

Revisorernas bedömning är att styrelsen:

  • har arbetat igenom förutsättningarna för styrning och det är väl dokumenterat. De har god kunskap om styrande dokument och lagstiftning.
  • arbetar efter en rutin för riskanalys och intern kontroll samt att de har säkerställt återrapporteringen. De har kunskap om riskerna och hanterar dem därefter.

Utifrån vad som framkommit i årets granskning av styrelsen för Skaraborgs sjukhus bedömer revisionsenheten att verksamheten bedrivits ändamålsenligt, med god ekonomisk hushållning, rättvisande räkenskaper och med en tillräcklig intern kontroll. Revisionsenheten vill dock uppmärksamma styrelsen på att det framöver krävs insatser vad gäller att tillse att verksamheten bedrivs med en ekonomi i balans.

Utifrån den fördjupade granskningen om tillitsbaserad styrning rekommenderas styrelsen för Skaraborgs sjukhus att utveckla och konkretisera utgångspunkter och inriktning för styrelsens arbete med tillitsbaserad styrning och ledning.

-Jag är mycket glad å hela styrelsens vägnar att vi nu åter har fått ett kvitto på att vi sköter våra åtaganden på ett bra sätt. Det är ett förtroendefullt uppdrag att sitta i en sjukhusstyrelse och vi är ödmjuka inför de utmaningar som ligger framför oss, säger ordförande Pär Johnson.


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2021-05-28 12:21