Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samlar kompetensen för bästa möjliga vård

Publicerad: Uppdaterad:

För att kunna erbjuda patienterna bästa möjliga vård samlar Skaraborgs Sjukhus (SkaS) den Barn- och ungdomspsykiatriska (BUP) kompetensen så att större, robusta tvärprofessionella team kan skapas. Förändringen är en del i arbetet med den regionala utvecklingsplan för BUP som beslutades av regionfullmäktige 2017.

Tidigare erfarenheter av liknande förändringar vittnar om en stor fördel för patienter och personal; att resurser och kompetenser används på ett bättre och mer effektivt i ett större sammanhang jämfört med små mottagningar, med få yrkeskategorier. Mot bakgrund av detta samordnas personalresurser i starka tvärprofessionella team där all samlad kompetens finns att tillgå vid två stora robusta mottagningar vi SkaS Skövde och SkaS Mariestad. Till dessa två robusta mottagningar ska det också finnas var sin satellitmottagning vid SkaS Falköping och SkaS Lidköping. Vid satellitmottagningarna möter behandlare från de stora mottagningarna sina patienter med behov av tät behandling eller tät uppföljning av läkemedelsbehandling för att erbjuda att detta sker så nära patienten som möjligt.

Att öka tillgänglighet och bedriva en vård som vilar på kunskap och beprövad erfarenhet är utgångspunkten för detta förändrade arbetssätt. I bedömningen ingår också den snabba utvecklingen av digitala vårdformer som ger nya möjligheter, exempelvis patientbesök via Skype och internetbaserad behandling.

I dagsläget finns också lokala vårdsamverkansgrupper där specialistsjukvård, primärvård och kommuner arbetar för samverkan kring barn och unga i Skaraborg. I flera kommuner har denna samverkan arbetats upp över tid och fungerar idag mycket väl. BUP vid Skaraborgs Sjukhus ska omhänderta den mindre delen av dessa barn och unga, de som har medelsvåra till svåra sjukdomstillstånd.

Förslag om verksamhetsförändringar återremitterades

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus har fattat beslut om att återremittera förslagen om förändringar av hud- respektive öron-näs-hals-mottagningarna vid Skaraborgs Sjukhus Mariestad. Enligt förslagen skulle öppenvårdsmottagningen för hudpatienter koncentreras till Skövde medan öppenvårdsmottagningen för öron-näs-hals skulle koncentreras till Skövde och Lidköping. Nu väljer alltså sjukhusstyrelsen att återremittera båda förslagen för vidare beredning.

Kostnadsutvecklingen har mer än halverats

Sedan våren 2018 arbetar styrelse, ledning och medarbetare vid Skaraborgs Sjukhus med åtgärder för ett hållbart sjukhus, där målet är ett effektivt sjukhus med både ekonomi och verksamhet i balans. De regionalt framtagna strategierna för hälso- och sjukvårdens omställning återspeglas i de åtgärder som vidtas. Viktiga områden för att skapa goda förutsättningar för en långsiktigt god ekonomi är, bland annat, att styra mot effektiva vårdformer och en effektiv vårdstruktur.

Inledningsvis har arbetet fokuserat på att dämpa den höga kostnadsutveckling som vi såg resultatet av under 2018. Under årets första kvartal kan vi konstatera att bruttokostnadsutvecklingen har mer än halverats jämfört med samma period ifjol; från 8,9 procent 2018 till 4 procent 2019. Åtgärder motsvarande en effekt 2019 på cirka 130 miljoner kronor finns framtagna. Helårseffekten av dessa åtgärder uppgår till cirka 254 miljoner kronor.

Det återstår dock mycket jobb.

Den totala produktionen överstiger budget medan antalet vårdplatser i snitt är färre än vid samma tid ifjol.

Några andra noteringar:

• Sjukfrånvaron sjunker och är lägre än vid samma tid 2018.

• ”Bemanningssnurror”, alltså rotationsarbete mellan avdelningar, har avskaffats.

• Skaraborgs Sjukhus har en genomsnittlig beläggningsgrad runt 90 procent, vilket är den lägsta av jämförbara sjukhus i Västra Götalandsregionen.

• Arbetet fortsätter med att utveckla mobila insatser, närsjukvård, palliativt team och äldrepsykiatriskt team.

 

 


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2019-04-26 15:46