Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Intensivt arbete ger resultat

Publicerad:

Skaraborgs Sjukhus fortsätter att arbeta intensivt för att få en ekonomi och verksamhet i balans och det ger resultat tack vare de åtgärder som genomförts. Budgetavvikelsen för februari månad 2020 uppgår till -6,6 miljoner kronor. Den lägre budgetavvikelsen jämfört med januari kan framförallt kopplas till löner och sociala avgifter, vilket beror på att antalet nettoårsarbetare fortsätter att minska och är lägre än vid samma tid 2019. Men även en lägre kostnadsutveckling för läkemedel och köpta laboratorietjänster jämfört med föregående månad bidrar till resultatet.
Kostnadsutvecklingen för rullande 12 månader fortsätter att minska och har gått från 2,1 procent i januari till 1,6 procent i februari.
-Vi tar till oss alla positiva tecken och medarbetarna ska ha en stor eloge för sin insats för att minska kostnaderna. Det finns dock mycket kvar att göra och vi kommer att fortsätta arbeta hårt för att Skaraborgs Sjukhus ska vila på en stabil grund, säger Pär Johnson, ordförande Skaraborgs Sjukhus.

Kompletterat förslag om nära vård

Koncernkontoret Västra Götalandsregionen har, i samberedning med Skaraborgs Sjukhus och Närhälsan, nu kompletterat rapporten: Mariestads sjukhus i förändring – Nära vård, primärvård i samarbete med specialistsjukvård i ett närvårdscentrum. Förslaget som beskrivs i rapporten innebär att norra Skaraborg med ett nav i Mariestad blir ett pionjärområde i den nya framtida hälso- och sjukvården. Fokus kommer att vara på omställningen inom hälso- och sjukvården där primärvården är basen i den nära vården i samarbete med specialistsjukvården och patienterna omhändertas utifrån vårdbehovet.
Ärendet, som återremitterades av regionstyrelsen, har nu alltså kompletterats och planeras behandlas av regionstyrelsen 31 mars.
-Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus noterar informationen och ställer sig bakom inriktningen för fortsatt arbete med att etablera Närvårdscentrum i Mariestad, säger Pär Johnson, ordförande för Skaraborgs Sjukhus.

Budgetarbetet håller god kvalitet

Efter en fördjupad granskning av akutsjukhusens detaljbudgetar och andra dokument ger regionstyrelsen sjukhusstyrelserna särskilda riktlinjer inför 2020.
Granskningen visar att kvaliteten i budgetarbetet över lag är god och det pågår ett aktivt arbete inom flera områden för att få en ekonomi och verksamhet i balans. Koncernkontoret ser ingen anledning till en förnyad prövning av sjukhusens detaljbudgetar. Vid en jämförelse med utfall tidigare år kan dock konstateras att sjukhusen kommer få svårigheter att klara av sina målsättningar. En kontinuerlig uppföljning inom vissa områden är därför
nödvändig för att säkerställa att målen nås. Koncernkontorets bedömning är att sjukhusen i första hand inte behöver ytterligare åtgärdsplaner utan kraft och förmåga att genomföra och få effekt av fattade beslut.
-Regionstyrelsens prioriterade områden för sjukhusens utveckling är, bland andra, ekonomi, kvalitet, tillgänglighet och patientsäkerhet. Vi fortsätter givetvis att arbeta kontinuerligt med detta, säger Pär Johnson, ordförande för Skaraborgs Sjukhus.

Operationsrobot på önskelistan

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus beslutar ansöka om ägarstyrda investeringsmedel för inköp av medicinteknisk utrustning. Det handlar, till exempel, om operationsrobot för urologi-, kirurgi och gynekologiverksamheterna och endoskopiskt ultraljud för kirurgi- och urologiverksamheterna. Totalt ansöks om investeringsmedel på sammanlagt 33 miljoner kronor.
-Ägarstyrda investeringar kräver regional beredning samt beslut av regionstyrelsen. Ett positivt beslut innebär att Skaraborgs Sjukhus får möjlighet att låna medel för investeringarna, säger Pär Johnson, ordförande för Skaraborgs Sjukhus.

Ärende om helikopterflygplats bordlagt

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har fattat beslut om att bordlägga ärendet om en eventuell investering i en helikopterflygplats vid Skaraborgs Sjukhus Lidköping
Om en helikopterflygplats ska byggas är en påbyggnad på någon av de befintliga byggnaderna aktuell, men innebär, inklusive de åtgärder som behövs på kringliggande fastigheter, en investering som överstiger det belopp som SkaS har att hantera i sin årliga låneram.
-Vi behöver mer information för att kunna genomlysa ärendet ordentligt och för att kunna fatta ett beslut som vi känner oss bekväma med. Det här handlar till syvende och sist om livräddande insatser, säger Skaraborgs Sjukhus ordförande, Pär Johnson.

Ställer sig inte bakom motion

Skaraborgs Sjukhus ställer sig inte bakom den motion i regionfullmäktige som går ut på att Västra Götalandsregionen måste bli bättre på att ta hand om kvinnor med hyperemesis, en svår form av illamående och kräkningar under graviditet. Motionären vill att regionfullmäktige ger i uppdrag till regionens sjukhusstyrelser att dels se över hur sjukhusen arbetar kring förlossningskomplikationer på akutmottagningar och dels se över hur mottagningen för gravida och nyförlösta är byggda.
Skaraborgs sjukhus styrelse föreslår att motionen avslås.

Corona-utmaning kräver mer resurser

Det är fortfarande för tidigt att göra en bedömning av konsekvenserna i samhället och för sjukvården orsakade av spridningen av Covid-19, men det kan konstateras att de kommer att bli omfattande. För sjukvården gäller det att i dagsläget att mobilisera alla tillgängliga resurser för att kunna möta det vårdbehov som kommer att uppstå. Det senaste året har styrelsen för Skaraborgs Sjukhus haft ett tydligt fokus på att skapa en verksamhet och ekonomi som är i balans. Detta har varit nödvändigt för att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar. I den situation SkaS nu befinner sig i, mot bakgrund av spridningen av Covid-19, kan det uppstå konflikter mellan ett scenario av kraftigt ökat vårdbehov och åtgärder för att komma i ekonomisk balans.
-Därför ger styrelsen sjukhusdirektören i uppdrag att tillse att tillräckliga resurser finns tillgängliga på sjukhuset för att möta den utmaning som utbrottet av Covid-19 medför, säger Pär Johnson, styrelseordförande.
Beslut om åtgärder som innebär väsentligt utökade kostnader gentemot den plan för en ekonomi i balans som styrelsen fastställt ska ske i samråd med styrelsens ordförande.

 


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2020-03-12 16:21