Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förbättrat ekonomiskt läge under 2019

Publicerad:

Trots pågående effektiviseringar och ett minskande antal nettoårsarbetare har verksamheten lyckats öka produktionen jämfört med föregående år och verksamhetens medarbetare har gjort mycket för att minska köer och väntetider till besök och behandling. Sjukhusets patienter har fått en god vård av högsta kvalitet.

Här några utdrag ur den senaste delårsrapporten:

• Resultatet för helåret prognostiseras till -150 miljoner kronor vilket är ett betydligt förbättrat ekonomiskt läge jämfört med den bedömning som gjordes inför 2019.

• Den totala produktionsvolymen för både öppenvårdsbesök och vårdtillfällen inom sluten vård har ökat jämfört med föregående år.

• Remissinflödet ligger kvar på en hög nivå och trots att fler besök utförts jämfört med 2018 så har den totala kön väntande ökat.

• Antal väntande till operation har minskat. Fler patienter har remitterats till externa vårdgivare och fler planerade operationer har utförts jämfört med föregående år.

• Sedan i mars har antalet nettoårsarbetare minskat jämfört med motsvarande månad föregående år.

• Åtgärder för att minska kostnader har genomförts under året och har hittills gett en effekt på cirka 77 miljoner kronor. Ytterligare åtgärder beslutas under hösten.

-Det är glädjande att resultatet förbättras och det är tack vare våra hängivna medarbetare på alla nivåer som gör ett fantastiskt arbete, säger Pär Johnson (L), ordförande för Skaraborgs Sjukhus.

Flera åtgärder för ändrad vårdstruktur

Vid sitt sammanträde 19 juni 2019 beslutade styrelsen att sjukhusdirektören skulle arbeta vidare med kompletterande åtgärder för en verksamhet och ekonomi i balans samt återkomma med en statusredovisning.

Föreslagna åtgärder var:

• Förändringar för en effektivare vårdplatsstruktur och bemanning.

• Minskad kostnad för administrativ personal i sjukhusövergripande funktioner motsvarande 10 procent.

• Minskad kostnad för lokaler motsvarande 20 procent. Vid styrelsemötet 27 september presenterade sjukhusdirektören status för dessa åtgärder, av vilka vissa under arbetets gång har preciserats, justerats eller gett upphov till nya förslag på åtgärder som bedöms ha potential att bidra till det övergripande målet om en verksamhet och ekonomi i balans.

Pågående delärenden avseende vårdstruktur redovisas nedan:

• Samordna gynekologi och urologi

• Samordna palliativa vården och vård inom öron-näs-hals.

• Utöka antalet vårdplatser inom M3 (hud, infektion, njurmedicin, kardiologi, vårdhygien) med totalt elva.

• Utöka antalet vårdplatser inom M4 med totalt fyra (inom de kirurgiska- och medicinska akutvårdsavdelningarna).

• Utreda samordning av vårdplatser Lidköping på avdelning 4, 5, 6, vilket inkluderar ortopedi, kirurgi och medicin. Detta innebär i så fall en minskning med elva vårdplatser inom medicinsk vård i Lidköping.

• Utreda placering av vårdplatser för ortopedi inklusive geriatrisk ortopedisk avdelning, GOA, och samarbeten med internmedicin på SkaS.

• Utreda placering av strokevården och hematologisk vård inom SkaS.

Ytterligare pågående åtgärder: Effektivare bemanning inom SkaS, minskad kostnad för administrativ personal, lokaleffektivisering och minskad lokalyta.

Sjukhusdirektören får i uppdrag att på presidiet samt på kommande styrelsemöte redovisa vilka åtgärder som är genomförda samt tidsplan för ännu ej genomförda åtgärder samt förväntad kostnadsreduktion.

-Det är viktigt att komma ihåg att vi går igenom alla förslag till förändringar var för sig och att detta är ett arbete som måste få ta sin tid. Det finns ingenting som är ristat i sten utan vi gör analyser av förslagen och är beredda till nya omprövningar och tankegångar. Vi förändrar vårt sätt att arbeta och organisera oss, men detta är inte något som ska påverka våra patienter, säger Pär Johnson.

Vårdavdelning inom äldrepsykiatri stängs

Genom förändrade arbetssätt med bland annat pågående start av multidisciplinärt team och mottagningsverksamhet för öppenvårdsbesök har behovet av vårdplatser för de äldrepsykiatriska patienterna minskat. Sjukhusstyrelsen har därför fattat beslut om att vårdavdelningen för äldrepsykiatri i Falköping stängs och att patienter inskrivna på vårdintyg och patienter som är utåtagerande initialt vårdas av vuxenpsykiatrin. Under vårdtiden förs dialog och samplanering mellan berörda verksamhetsområden. När patienten är stabil, men ändå i fortsatt behov av slutenvård överförs patienten till medicinavdelningen i Falköping. Detta för att underlätta fortsatt planering och uppföljning samt att det finns närhet till team och öppenvårdsinsatser.

Samordning av äldrevårdspsykiatrin ska följas upp efter tre månader.

-Vår personal utvecklar ständigt sjukvården och hittar ständigt nya sätt att arbeta på, Kan vi hitta nya sätt att jobba på som är bättre för patienterna, så ska vi använda oss av dem, menar Pär Johnson.

Närsjukvårdsteamen ska stärkas

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden får nu svar på om Skaraborgs Sjukhus följer HSS-anvisningarna och nämndens mål och inriktning 2020 på att fyra närsjukvårdsteam ska vara i gång under 2020. Här följer en sammanfattning av sjukhusdirektör Jörgen Thorns svar:
”Idag finns tre närsjukvårdsteam i Skaraborg i västra-, norra- och södra området. För att minska sårbarheten i teamen vad gäller bemanningsdelarna har ett arbete med att säkerställa läkarbemanningen i teamen påbörjats. Vidare finns flera åtgärder i handlingsplanen för att utveckla arbetssätt i teamen. Exempelvis har en organisationsförändring nyligen genomförts för att öka samverkan mellan teamen för demens, psykisk ohälsa och närsjukvård. Ytterligare exempel är dialog mellan verksamhetschef för närsjukvårdsteamen och vårdcentralchef för Ågårdens Vårdcentral i Lidköping för att utveckla samarbetet.”
Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus beslutade att sjukhusdirektören får i uppdrag att presentera för och nackdelar med att använda sig av patientansvarig läkare från medicinavdelningar i jämförelse med särskild dedikerad läkare till varje Närsjukvårdsteam.
-Tillgängligheten och den jämlika vården är något som sjukvården konstant måste förbättra genom att utveckla den nära vården, specialistvården, den mobila vården men även den digitala vården. Detta är något som skall sammanbinda samtliga vårdnivåer så att rätt vård ges i rätt tid till rätt invånare, säger Pär Johnson.

Landningsplats för helikopter i Lidköping?

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus ger sjukhusdirektören i uppdrag att utreda behovet av och förutsättningarna för anläggning av landningsplats för ambulanshelikopter vid Skaraborgs Sjukhus Lidköping. Frågan om behovet av en landningsplats i Lidköping för ambulanshelikopter har aktualiserats vid ett flertal tillfällen de senaste åren. Idag används Hovby flygplats som landningsplats vid akuta transporter från sjukhuset, vilket kräver ambulanstransport av patienten ut till flygplatsen.

-Det känns viktigt att vi utreder behovet av en landningsplats i Lidköping, säger Pär Johnson.

Vårdöverenskommelse återemitterades

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus återremitterade förslaget till vårdöverenskommelse 2020 med östra hälso- och sjukvårdsnämnden till sjukhusförvaltningen. Vårdöverenskommelsen utgår från regionfullmäktiges budget, har en giltighet på två år och i den preciseras de uppdrag, de vårdvolymer och den ersättning som ingår i Skaraborgs Sjukhus vårduppdrag. 

-För arbetsro och tillgänglighet är det viktigt att vi får en vårdöverenskommelse på plats, som fortsatt bidrar till en ökad kvalitet och tillgänglighet. Vi måste nu gemensamt arbeta vidare för att komma fram till ett förslag som alla kan enas omkring, säger Pär Johnson, styrelseordförande.


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2019-09-27 15:44