Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fler kan utbildas till specialistsjuksköterska - med bibehållen lön

Publicerad:

Ytterligare 20 personer kommer att få möjlighet att utbilda sig till specialistsjuksköterska med bibehållen lön under studietiden. Det har styrelsen för Skaraborgs Sjukhus fattat beslut om.
I nära samarbete med Högskolan i Skövde genomfördes en första uppdragsutbildning till specialistsjuksköterska inom anestsi/operation (2019-2020), en andra uppdragsutbildning startade januari 2020 och som på grund av pandemin avslutas i mars 2021. Det finns ett stort behov av ytterligare en uppdragsutbildning, nu även med inriktning intensivvård. Planerad specialistutbildningen med inriktning anestsi/operation/intensivvård pågår under ett års tid (helfart) beräknas att starta 1 april 2021. Tänkt fördelning är cirka 10 platser med inriktning intensivvård, för resterande platser prioriteras inriktning operation av totalt 20 platser.
De som antas till uppdragsutbildningen erhåller en utbildningstjänst på SkaS, vilket
innebär tillsvidareanställning med bibehållen lön under hela specialistutbildningen samt betalda resor till studieorten. Efter avslutad utbildning genomförs en strukturerad introduktion med stöd från erfarna kollegor. Tjänsten innebär stora möjligheter till variation i arbetet och kombinationsmöjligheter med möjlighet till rotationstjänster mellan olika verksamheter och orter samt karriär- och utvecklingsmöjligheter.
-Under Coronapandemin har vi, än en gång, sett vilket fantastiskt jobb vårdpersonalen genomför. Vi har också sett att behovet av specialistsjuksköterskor är stort och därför känns det väldigt bra att vi återigen kan erbjuda den här möjligheten för de som vill vidareutbilda sig inom sjuksköterskeyrket, säger Pär Johnson, ordförande för Skaraborgs Sjukhus.

 

Tillfällig anpassning av måltalsarbetet

För att klara sjukhusets uppdrag, inklusive hanteringen av pandemivården, har styrelsen för Skaraborgs Sjukhus beslutat att göra en tillfällig anpassning i arbetet med att uppnå fastställt måltal för bemanning för att möjliggöra arbetet med att minska vårdköer. Det innebär dock att det fortsatt råder anställningsprövning och ett fortsatt fokus på att omfördela resurser inom sjukhuset och även se över fördelningen mellan olika personalkategorier.  Antalet medarbetare ska följas upp på varje styrelsemöte för att vid ett framtida mer stabilt läge, då styrelsen till exempel har information om ekonomisk kompensation för pandemin, kunna återgå till det tidigare beslutet om arbetet kring bemanningstal.
-Under den pågående pandemin har sjukhusets medarbetare stått för fantastiska insatser. Tack vara dedikerade medarbetare har sjukhuset kunnat hantera en mycket svår och pressad situation. Arbetet med att minska sjukhusets totala bemanning kvarstår, men arbetet med att uppnå fastställt måltal behöver tillfälligt anpassas för att möjliggöra arbetet med att minska vårdköer, säger ordförande Pär Johnson.

Strategi för bästa möjliga resultat

Under hösten finns en planering för att öka operationsverksamheten inom Skaraborgs Sjukhus i såväl Skövde som Lidköping och Falköping, som ett led i arbetet för att korta de vårdköer som uppstått på grund av pandemin.
-Nu är det viktigt för all personal att successivt kunna återgå till sina vanliga arbetsplatser och uppgifter i takt med vad som är möjligt i balans med ett ökat behov av vård, säger ordförande Pär Johnson.
Under 2020 har vårdplanering och styrning till stor del anpassats efter Covid-19-pandemin. Detta har medfört att sjukhusets resurser har fördelats om för att i första hand prioritera hantering av den sjukhusvård som uppstått till följd av pandemin, vilket i sin tur medfört minskade möjligheter till planerad vårdproduktion. Dessutom har många inplanerade patientbesök ej kunnat genomföras då patienter, till följd av pandemin, uteblivit från sina bokade besök. Sammantaget befaras detta skapa vårdköer, som sjukhuset måste hantera samtidigt som sjukhuset har att leva upp till den beslutade vårdöverenskommelsen. Detta kommer att bli en stor utmaning, särskilt med tanke på att vårdens medarbetare under en längre tid arbetat under stor press.
-Styrelsen behöver därför en genomgång och dialog kring sjukhusets verksamhet för att kunna enas om en strategi för att nå bäst möjliga produktionsresultat för den resterande delen av året, säger Pär Johnson.
Sjukhusdirektören får i uppdrag att på kommande styrelsemöte redogöra för augusti månads produktion i förhållande till vårdöverenskommelsen samt delge styrelsen en prognos för produktionen i förhållande till vårdöverenskommelsen för helåret 2020.

Riskanalays i november

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus har beslutat att genomföra en riskanalys 12 november 2020, som underlag för internkontrollplan 2021, vilken fastställs i december.
Enligt beslut av regionfullmäktige ska styrelser och nämnder varje år fastställa plan för intern kontroll (Policy för Styrning i Västra Götalandsregionen). Intern kontroll innebär att följa upp identifierade risker med koppling till de beslut som tagits och de regler som fastställts. Syftet med internkontrollplanen är att bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med invånarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert.
Till grund för internkontrollplanen ligger alltså en riskanalys. I riskanalysen identifieras risker med koppling till styrelsens arbete och ansvar för utförande enligt detaljbudget 2021. Riskerna graderades utifrån konsekvens och sannolikhet för inträffande. De allvarligaste riskerna omhändertas i förslag på
internkontrollplan.
-Riskanalysen är en viktig del, eftersom internkontrollplanen redovisar hur Skaraborgs Sjukhus styrelse avser att följa upp och kontrollera att identifierade risker elimineras, Minskas och bevakas, säger ordförande Pär Johnson.

Färre patienter - lägre beläggningsgrad

Den pågående covid-19-pandemin påverkar produktionsflöden inom både öppen- och slutenvård vid Skaraborgs Sjukhus. Under juli har inflödet av patienter med behov av slutenvård för covid-19 dock minskat, vilket gjort att förvaltningen kunnat sänka beredskapsnivån från förstärkningsläge till stabsläge.
Beläggningsgraden på avdelningarna har sjunkit under coronapandemin. Antalet inkommande patienter, såväl akuta som planerade, har dock börjat öka igen under sommaren, om än inte till samma nivå som tidigare somrar. Beläggningsgraden har sedan pandemiutbrottet legat väl under 90-procentsgränsen.
Andra noteringar:
• Antalet nettoårsarbetare har minskat. 31 juli, 2020 var det 4177 nettoårsarbetare jämfört med 4205 31 juli 2019. Minskningen ses främst i undersköterskegruppen och inom administration..
• Sjukhusets kö till operation har ökat marginellt vid jämförelse mellan juli och mars. Bidragande orsaker till att de totala köerna till besök och operation inte ökat i större omfattning är ett minskat remissinflöde samt ett gott samarbete med externa vårdgivare.
• När man tittar på måluppfyllelsegrad för tillgänglighet inom garantitid 90 dagar efter juli ses dock att denna är försämrad, både jämfört med mars och jämfört med juli föregående år. Att måluppfyllelsen försämrats beror inte på att köerna ökat utan att för de patienter som står i kön har en större andel fått vänta mer än 90 dagar, då första besök och planerade operationer fått stå tillbaka till fördel för vård av covid-patienter.
• Den positiva trenden avseende minskad sjukfrånvaro över lång tid bröts i mars 2020Samma trend ses i hela VGR. Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna hemma vid minsta symtom av hosta, feber, snuva är orsaken till den ökade sjukfrånvaron.
• Budgetavvikelsen för juli månad uppgår till -21,7 miljoner kronor vilket ger en ackumulerad avvikelse för perioden på -175 miljoner kronor. Orsaken är höga personalkostnader och produktionsbortfall till följd av Covid-19. Bruttokostnadsutvecklingen rullande tolv månader är låg och ligger efter juli månad på 0,7 procent.
-Jag förstår varför men är ändå mycket oroad över att antalet patienter som väntat på vård länge så markant har ökat och det är något vi måste göra allt för att vända. Det är en stor utmaning då personalen samtidigt är i ett läge där en välbehövlig vila och återhämtning behövs.Skaraborgs Sjukhus liksom övriga sjukhus i regionen och landet påverkas starkt av Coronapandemin, vi har också mycket att jobba med i den nya normala situation vi befinner oss i. Det är en viktig uppgift vi har framför oss att ge verksamheten fortsatt goda förutsättningar att ge patienterna god vård, säger ordförande Pär Johnson.


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2020-08-20 14:25