Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fantastiska insatser och nya mötesformer

Publicerad:

Perioden som presenteras i senaste delårsrapporten har dominerats av den pandemi som drabbat samhället och som påverkat Skaraborgs Sjukhus på flera sätt. En fantastisk insats har genomförts av sjukhusets medarbetare för en trygg och säker vård för såväl patienter som personal. Stora resurser har avsatts för att möta det ökade behovet av vårdplatser på särskilda pandemienheter, ett utökat antal intensivvårdsplatser, provtagning, dörrvärdar med mera. Sammantaget har 537 patienter vårdats för covid-19 varav 61 patienter varit i behov av plats på intensivvårdsavdelning.
Sjukhusets möjlighet att utföra delar av planerad ordinarie vård har påverkats av pandemin, vilket bland annat märks i färre utförda besök och operationer än planerat.
Möjligheten för patienter att få ett digitalt vårdmöte istället för ett fysiskt har under pandemiperioden erbjudits och inneburit en stor ökning av denna besöksform. Erfarenheterna av digitala vårdmöten har varit positiva och bidrar i sig till extra fart i omställningsarbetet.
En annan positiv effekt av arbetet under pandemin är det engagemang och framgångsrika samarbete som utvecklats inom och mellan enheter för att ställa om vården inför de utmaningar som pandemin inneburit. Nya arbetssätt har vuxit fram.
På grund av ett betydligt lägre remissinflöde och med hjälp av köp av vård från externa vårdgivare har köerna till besök och operation dock inte ökat så mycket.
Däremot har en större andel av de patienter som väntar på besök eller operation fått vänta längre än vårdgarantins gräns på 90 dagar.
Budgetavvikelsen per augusti uppgår till -213 miljoner kronor och årsprognosen pekar på ett resultat på -280 miljoner kronor. Pandemins ekonomiska konsekvens för periodresultatet uppgår till cirka -90 miljoner kronor och i årsprognosen ingår en ekonomisk effekt av pandemin på cirka -125 miljoner kronor.
Trots pandemin så har verksamheten kunnat genomföra flera av de åtgärder som planerats för en ekonomi i balans och kostnadsutvecklingen har varit förhållandevis låg, 0,7 procent för perioden. Effekten av genomförda åtgärder summeras till cirka 48 miljoner kronor per augusti.
För att fortsätta utveckla och stärka den nära vården arbetar SkaS med flera olika aktiviteter. Till exempel följande:
• De konsultativa insatserna, utbildningsinsatser och samarbetsformer med primärvården utvecklas hela tiden.
• De mobila vårdformerna har fortsatt utvecklats under året, inkluderat den prehospitala vården med bedömningsbilar.
• Det fjärde närsjukvårdsteamet finns nu etablerat i Skaraborg.
• Sjukhuset har beviljats införskaffa en operationsrobot.
• Ortopediverksamheten ligger i startgroparna för att påbörja digitala besök tillsammans med Närvårdscentrum Mariestad, där ortopedspecialist sitter som konsult till primärvårdsläkaren.
-Våra medarbetare ska ha all heder och mycket beröm för sina insatser under hela den här perioden. De gör ett oomtvistat gott arbete och våra patienter får bästa möjliga vård. Inom styrelsen har vi ett stort arbete att genomföra framöver när det gäller att få en ekonomi i balans och samtidigt skapa förutsättningar för god behandling och bemötande av våra patienter, säger ordförande Pär Johnson.

Intern kontroll fungerar väl

Kontroll är en del av styrningen i Västra Götalandsregionen och ett redskap för ständiga förbättringar. En tillräcklig intern kontroll innebär ett strukturerat arbetssätt som integreras i organisationen.
Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (SkaS) fastställde sin plan för intern kontroll för 2020 i november 2019 och beslutade då att genomförda kontroller ska återrapporteras med regelbundenhet under 2020, vilket också skett.
Med anledning av den pågående Coronapandemin och dess påverkan på möjligheten att genomföra tidplanerade kontroller, beslutade Regionstyrelsen 12 maj 2020 att uppmana övriga nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att genomföra genomlysning och eventuell revidering av riskanalys och plan för intern kontroll 2020.
En genomlysning av SkaS internkontrollplan i juni 2020 påvisade att planerade kontroller fortfarande var genomförbara. Behov av revidering förelåg inte.
-Det känns tryggt. Vi beslutade dock om en särskild sammanfattning av Corona-krisen som beskriver vad som hände, hur det gick till, vilka effekter som uppstod och vad SkaS kan lära av händelsen. Denna sammanställning kommer att kunna redovisas för styrelsen i oktober 2020, säger Per Johnson, ordförande Skaraborgs Sjukhus.

Vårdöverenskommelse med uppräkning

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner förslag till vårdöverenskommelse 2021 med östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Vårdöverenskommelsen baseras på invånarnas behov av hälso- och sjukvård inom givna ekonomiska ramar. I vårdöverenskommelsen preciseras de uppdrag, de vårdvolymer och den ersättning som ingår i Skaraborgs Sjukhus vårduppdrag.
Det totala ersättningstaket för 2021 är 3 973 miljoner kronor. En uppräkning har skett med 2 procent av 2020 års ersättningstak. Justering av ersättningstaket har även gjorts för räntesänkning internränta, tilläggsuppdrag ortopedi och obesitas, central ST-styrning samt utökad vårdvolym ”brutet tak”.
Skaraborgs Sjukhus styrelse har även godkänt regionfullmäktiges beslut om en kompletteringsbudget inför 2018. Kompletteringsbudgeten fördelades till utförare genom tilläggsöverenskommelser. Tilläggsöverenskommelsen har förlängts att gälla även 2019 och 2020.
-Vårdöverenskommelsen är central för hela Skaraborgs Sjukhus verksamhet, så att alla vet vilka förutsättningar vi har att arbeta efter, säger ordförande Pär Johnson.

Godkänd serviceöverenskommelse

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus har godkänt serviceöverenskommelsen
med Regionservice för 2021. Serviceöverenskommelsen är ett ettårigt avtal mellan Regionservice och Skaraborgs Sjukhus om de tjänster Regionservice ska leverera till förvaltningen, inklusive uppskattade volymer och kostnad. Serviceöverenskommelsen omfattar både de tjänster Regionservice levererar i egen regi och de tjänster som har
upphandlats av Regionservice. Tjänsterna är indelade i två grupper; ägarstyrda tjänster och kundstyrda tjänster.
För 2021 uppgår kostnaden för serviceöverenskommelsen till 169 999 000 kronor, vilken är en minskning från 2020 med 2683 000 kronor.
Kostnad för ägarstyrda tjänster är samma som föregående år med anledning av frysta priser. Förändringar i serviceöverenskommelsen 2021 ligger framför allt inom området måltider på grund av en minskning av antalet portioner, dessa har skrivits ned med tre procent för 2021. Catering har minskat med närmare hälften och hanteringskostnad av läkemedelsnära produkter har minskat.
-Det är bra att vi nu har en serviceöverenskommelse på plats, säger Pär Johnson, sjukhusstyrelsens ordförande.

Dialog om ökade driftkostnader

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus för en ägardialog med regionstyrelsens ägarutskott om behov av finansiering för de ökade driftkostnader som tillkommer när de nya lokalerna i Skövde för akutmottagning, serviceverksamheter och vuxenpsykiatrin (ASP) tas i bruk.
-Sjukhusstyrelsen anser att ett arbete måste genomföras för att minska behovet och därmed kostnaden för nyinvesteringar i medicinteknisk och icke medicinteknisk utrustning för de nybyggda lokalerna, säger Pär Johnson, sjukhusstyrelsens ordförande.
Styrelsen menar också, att en genomgång behöver även göras av befintliga utbytesplaner för att säkra att utbyten av utrustning genomförs på ett optimalt sätt i förhållande till när de nya lokalerna är inflyttningsklara.
De nya fastigheterna för akut- och serviceverksamheterna står enligt plan klara samtidigt som införandet av IT-systemet Millenium. För att förhindra påverkan i vårdverksamheten behöver planerad flytt till nya lokaler och införandeplanen för Millenium anpassas till varandra så att planerad produktion störs så lite som möjligt. Inflyttning i vuxenpsykiatrins lokaler berörs inte då det kan ske innan Millenium ska införas på Skaraborgs Sjukhus.

Specialistvårdslokaler utanför sjukhusen

Koncernkontoret har skickat ett förslag till policy för Västra Götalandsregionens
ägande av fastigheter på remiss till samtliga styrelser och nämnder i Västra
Götalandsregionen (VGR). Policyn omfattar fastigheter och lokaler som utnyttjas av VGR:s egna verksamheter och fastställer utgångspunkter och bedömningsgrunder för vilka fastigheter VGR ska äga. Dokumentet ska ersätta Strategi för Västra Götalandsregionens ägande av fastigheter, fastställd av regionfullmäktige i september 2007.
I stort innebär den nya policyn inte några ändrade ställningstaganden till huruvida
VGR ska äga eller hyra olika typer av lokaler.
-Skaraborgs Sjukhus har heller inga invändningar mot dessa ställningstaganden, men vi menar att när specialistvård nämns bör man istället tala om specialistvårdslokaler på ett övergripande plan och sedan, vid behov, ange huvudinriktningar för till exempel sjukhus, ambulansstationer och övriga specialistvårdslokaler. Detta för att policyn även ska omfatta specialistvård inom VGR som bedrivs utanför sjukhus, säger ordförande Pär Johnson.

Remiss lämnas obesvarad

Skaraborgs Sjukhus har mottagit en remiss avseende förslag till Mål för social
hållbarhet 2030 för Västra Götalandsregionen och de verksamheter som
finansieras av Västra Götalandsregionen. Remissen har skickats till samtliga
nämnder och styrelser i VGR. I det medföljande remissbrevet sägs att det är
”frivilligt” att lämna synpunkter. Ärendet behandlades på Skaraborgs Sjukhus presidiesammanträde 11 september och det är presidiets uppfattning att styrelsen inte ska svara på remissen.


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2020-09-24 14:45