Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

En lovande start – på flera sätt

Publicerad:

Skaraborgs Sjukhus har börjat verksamhetsåret 2020 med ett facit som innehåller flera positiva konstateranden:

• Måluppfyllelsen för operation har förbättrats under den senaste 12-månadersperioden.

• Totalt antal väntande till operation efter december uppgår till 2 450 vilket är 200 färre än januari föregående år. Detta beror på att anmälningar om operationsbeslut skickas vidare till externa vårdgivare.

• Antalet nettoårsarbetare har minskat, liksom sjukfrånvaron och kostnadsutvecklingen.

När det gäller ekonomin så uppgår budgetavvikelsen för januari till -22,5 miljoner kronor och beror framförallt på att kostnaderna för bemanningsföretag, läkemedel, laboratorium och medicinskt material blivit högre än budgeterat.

Däremot har antalet sjukhusvårdtillfällen ökat, måluppfyllelsen för första besök har försämrats och det är fler patienter idag som har väntat över 90 dagar å sitt första besök.

-Skaraborgs Sjukhus personal fortsätter att ge våra patienter en konstant bättre och säkrare vård, detta är jag och styrelsen mycket stolta över. Vi har aldrig haft en bättre vård än i dagsläget. Det finns dock en hel del kvar att göra när det gäller styrning, ledning och kostnadskultur. Detta är någonting som vi konstant kommer att jobba vidare med, säger ordförande Pär Johnson.

Patientsäkerheten i fokus Skaraborgs

Sjukhus (SkaS) har under 2019 arbetat för en hållbar utveckling av säkra patientprocesser och en nollvision gällande vårdskador. Målet har varit att bidra till en hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet. För att nå dit har flera viktiga åtgärder vidtagits. Till exempel:

• att man pratar öppet, på alla nivåer inom SkaS, och även med vårdgrannar, om patientsäkerhet och risker mot den i verksamheten.

• att man på alla verksamhetsnivåer har haft med patientsäkerhet som en stående punkt på arbetsplats-/ledningsmöten och även sprider de lärdomar man fått genom olika utredningar både inom verksamhetsområdet och över gränserna i olika forum.

• Flera dialogmaterial, både bildspel om patientsäkerhetskultur och film om patientsäkerhet har tagits fram och spridits, implementering av Gröna korset har påbörjats på flera enheter. Gröna korset är en enkel visuell metod för medarbetare i sjukvården att dagligen identifiera risker och vårdskador i realtid.

För att förbättra följsamhetens till hygienrutiner och minska smittspridning har flera åtgärder gjorts, bland annat har hygienkontrakt tagits fram för påskrift för alla nyanställda, samt avskaffat de långärmade läkarrockarna.

När det gäller läkemedel har det bedrivits ett projekt med apotekare på akutmottagningen.

Sjukhuset har fokuserat på att istället för utlokalisering valt att överbelägga inom rätt specialitet för att patienten ska komma rätt från början. De viktigaste resultaten som SkaS uppnått under år 2019 är:

• SkaS hade bästa resultat i regionen gällande andel trycksår uppkomna på sjukhus ur den nationella punktprevalensmätningen.

• 2,0 avvikelse per medarbetare.

För att sätta ännu mer fokus på patientsäkerhet i det dagliga arbetet i fortsättningen påbörjas breddinförande av Gröna korset under 2020 för att stärka patientsäkerhetskulturen. SkaS kommer att arbeta ännu mer med utvecklingsdialogerna och hur resultaten av dessa dialoger kan spridas och inspirera de olika verksamhetsområdena – för att skapa en hållbar utveckling hållbar utveckling av säkra patientprocesser och minska vårdskador uppkomna på SkaS.

- För att skapa god patientsäkerhetskultur behövs en öppen dialog kring patientsäkerhetsarbetet på alla nivåer. Det känns betryggande att det här arbetet pågår inom SkaS och fortsätter att utvecklas framåt, säger Pär Johnson, sjukhusstyrelsens ordförande.

Policy för digitalisering

Koncernkontoret har bjudit in samtliga nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen att yttra sig över ett förslag till policy för digitalisering i Västra Götalandsregionen.

Regionfullmäktige planerar att hantera förslaget på sitt sammanträde i maj. Enligt remissversionen av policyn innebär digitalisering ”förbättring, innovation och utveckling av verksamheten med hjälp av digital teknik”.

Digitaliseringen ska förvekligas genom åtgärder på såväl regional som lokal nivå och policyn ska vägleda VGR:s digitalisering genom ett antal principer och förhållningssätt.

-Styrelsen ställer sig bakom policyn och instämmer i förslaget, säger ordförande Pär Johnson.

Så ska produktiviteten utvecklas

Västra Götalandsregionens revisionsenhet har granskat styrning av produktivitet avseende regionstyrelsen och styrelserna för Skaraborgs Sjukhus, NU-sjukvården och Södra Älvsborgs Sjukhus.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om Västra Götalandsregionen, har ett ändamålsenligt utvecklingsarbete för att förbättra produktiviteten inom hälso- och sjukvården. Revisionens slutsats är att det finns skäl för regionstyrelsen att bli tydligare i sin målsättning och i sin förankring av produktivitetsarbetet. Arbetet behöver en högre medvetandegrad och ske i dialog med berörda. Granskningen visar även ett behov av att utveckla uppföljningen och att efterfråga resultat på sjukhusnivå.

Det finns anledning för sjukhusstyrelserna att lyfta arbetet med produktivitet på sina agendor. Det saknas idag en systematisk och löpande uppföljning av produktiviteten.

Revisionen lämnar ett antal rekommendationer till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, NU-sjukvården och styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus. Till exempel följande:

• Utveckla styrningen och ledningen för att produktivitetsarbetet ska få nödvändiga förutsättningar på sjukhuset och dess olika verksamheter.

• Utforma en löpande uppföljning av produktions- och kapacitetsplaneringen övergripande som för varje verksamhet, vilken delges styrelsen.

• Se till att det finns beslutade nedbrutna mål för de olika verksamhetsområdena.

• Fatta beslut vid avvikelse mot produktions- och kapacitetsplaneringen, för att snabbare kunna vidta nödvändiga åtgärder.

-Vi tar till oss revisionsenhetens synpunkter och styrelsen ger sjukhusdirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan för genomförande av åtgärder utifrån revisionsenhetens rekommendationer, säger Pär Johnson, ordförande för Skaraborgs Sjukhus.

 

 


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2020-02-21 15:30