Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anna Kjellsdotter utnämnd till docent i omvårdnad

Publicerad:

Anna Kjellsdotter har utnämnts till docent i omvårdnad vid institutionen för Hälsovetenskaper, Högskolan i Skövde. Foto: Bild och Media/Skaraborgs Sjukhus

Anna Kjellsdotter är universitetslektor och doktor i omvårdnad samt forskningsledare vid FoU-centrum, Skaraborgs Sjukhus. Nu har hon också utnämnts till docent i omvårdnad vid institutionen för Hälsovetenskaper, Högskolan i Skövde.

- Jag hoppas kunna inspirera andra sjuksköterskor genom att fortsätta stödja, utveckla och kvalitetssäkra omvårdnad, säger hon.

Anna Kjellsdotter har 25 års erfarenhet av arbete som legitimerad sjuksköterska inom kardiologi på Skaraborgs Sjukhus (SkaS). Hon har också hunnit med mycket annat under sin yrkesbana:

  • Det första forskningsprojektet, en intervjustudie, genomfördes 2005.
  • 2007 antogs hon som doktorand vid Linköpings universitet
  • Disputerade 2012.
  • Arbetade 2014–2017 som universitetslektor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde.

Sedan 2017 är hon forskningsledare vid FoU-centrum, SkaS samt adjungerad universitetslektor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde.

Under hösten 2020 ansökte hon om att bli docent. Ansökan granskades av två sakkunniga professorer från andra lärosäten som bedömde att hennes meriter uppfyllde kraven på meritering till docent. Fakultetsnämnden vid Högskolan i Skövde beslöt därför att bifalla ansökan.

Vilken betydelse får detta för dig i din yrkesroll?

-Jag hoppas kunna inspirera andra sjuksköterskor genom att fortsätta stödja, utveckla och kvalitetssäkra omvårdnad och verka för ett positivt utbildnings- och kompetensutvecklingsklimat på SkaS. Det finns forskning som visar att god och säker vård är kopplad till hög omvårdnadskompetens. Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för att ge omvårdnad av hög kvalitet och möjlighet till professionell utveckling, säger hon och fortsätter:.

-Flera av de forskningsprojekt jag aktivt arbetar med är didaktiskt inriktade och handlar om att stödja nyutexaminerade sjuksköterskors, vårdares och patienters lärande i olika situationer och med olika metoder

Anna Kjellsdotter menar att dagens sjukvård står inför stora utmaningar och att FoUUI vid SkaS, som en del i att möta dessa utmaningar, vill verka för att tillvarata medarbetares innovativa idéer samt att fördjupa och utveckla starka forsknings- och innovationssamarbeten med externa aktörer.

-I mitt arbete som forskningsledare är min målsättning att det i verksamheten på SkaS ska finnas en tydlig forsknings och innovationsfrämjande kultur som främjar gränsöverskridande samverkan. Den pågående kartläggningen av innovationssystemet på SkaS (Vinnova-projekt) kan möjliggöra att arbetet med innovation och att stärka sjukhusets innovationsförmåga kan ske mer systematiskt, säger hon.

Hennes ambition som docent i omvårdnad är att fortsätta bedriva undervisning, handledning och forskning i samverkan mellan SkaS, Högskolan i Skövde och omgivande samhälle.

-Jag har idag en etablerad forskningssamverkan med Högskolan i Skövde genom flera pågående forskningsprojekt i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö (DHEAR) med fokus på ett hälsosamt och mer hållbart samhälle. Min avsikt är att forskningsresultaten ska fortsätta att omsättas och implementeras i vårdverksamheter och i vårdutbildningar.

Vilken betydelse får din docentur för patienterna?

-Bättre vård utifrån att min forskning har fokus på hur det är att leva med långvarig sjukdom utifrån patient-, närstående- och vårdgivarperspektiv och hur detta kan stödjas. Målsättningen med egenvårdsutbildning är att patienten själv i högre grad ska styra sitt liv med kronisk sjukdom genom att reflektera, göra mer medvetna val och se konsekvenser av sitt handlande.

-Patientutbildning i kombination med stöd till egenvård leder till minskad risk för återinläggningar, akutbesök och sjukfrånvaro, förbättrad livskvalitet och ökad förmåga till aktiviteter i det dagliga livet. Sammantaget kan det på sikt leda till tidsvinster för både patienter och hälso- och sjukvården och att patienterna blir mer delaktiga i den egna vården.

Hon nämner också ett annat forskningsspår som vuxit fram: studier kring lärande utifrån ett vårdpersonalperspektiv med fokus på att studera hur lärande i att vårda kan stödjas, liksom hur olika pedagogiska arbetsformer och lärandemiljöer påverkar nyexaminerade sjuksköterskors lärandeprocesser.

Varför ska medarbetare vid SkaS bedriva forskning?

-Patientnära forskning leder till förbättringar i vården och ökar kompetensen hos vårdpersonalen. Omvårdnadsforskning är en avgörande faktor för att utveckla och styra långsiktig, hållbar evidensbaserad vård och omsorg som tillgodoser patienter och närståendes behov av omvårdnad med hög kvalitet och säkerhet.

Fakta

Vid prövning av docentkompetens bedöms både vetenskapliga och pedagogiska meriter. Behörig att utnämnas till docent är sökande som innehar en pedagogisk och vetenskaplig erfarenhet, skicklighet och självständighet som i både kvantitativ och kvalitativ mening överstiger det som krävs för doktorsexamen.


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2021-03-04 07:55