Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

2019 - hårt tryck och flera ljuspunkter

Publicerad:

Trots ett 2019 med effektiviseringar och ett minskande antal nettoårsarbetare har medarbetarna lyckats öka produktionen jämfört med föregående år. Detta har bidragit positivt till tillgänglighet, väntetider till besök och behandling samt ett ljusare ekonomiskt läge. Precis som tidigare år har 2019 bjudit på många viktiga händelser för Skaraborgs Sjukhus (SkaS). Här kommer några av dessa:

• Skaraborgs Sjukhus kirurgiverksamhet tilldelades i juni Dagens Medicins pris Guldskalpellen. 2019 gick det till samarbetet mellan kirurgi, anestesi och operation, som med ERAS-konceptet halverat antalet komplikationer och radikalt minskat vårdtiden för patienter som genomgått tarmkirurgi.

• Vid SkaS utvecklingsdagar vann barn- och ungdomspsykiatrin 2019 års utvecklingspris. Priset erhölls för ett fint utvecklingsarbete för vården av barn som äter för lite, för mycket och/eller för ensidigt.

• Det lokala projektet för införande av framtidens vårdinformationsmiljö har under året startats upp på SkaS och verksamheten förbereder sig både lokalt och i regionalt samarbete för att införa Millenium.

• Ny samverkanslag och framgångsrikt samarbete över vårdgränserna i kombination med ny teknik har gjort att vårddagar för utskrivningsklara patienter blivit färre.

Den totala produktionsvolymen för både öppenvårdsbesök och vårdtillfällen inom sluten vård har ökat jämfört med föregående år.

Trots att något fler besök utförts jämfört med 2018 så har totalt antal väntande till första besök ökat. Måluppfyllelsen för första besök inom 90 dagar har förbättrats under hösten men är i december lägre än i december 2018.

Antal väntande till operation har blivit färre och måluppfyllelsen för operation inom 90 dagar är i december bättre än i december 2018.

SkaS har en genomsnittlig beläggningsgrad i nivå med måltalet 90 procent, under hösten har dock beläggningsgraden överstigit 100 procent under perioder.

Verksamheten arbetar framgångsrikt med kvalitet och patientsäkerhet, även om det inom vissa områden fortfarande är en bit kvar till måluppfyllelse. Medicinsk kvalitet och patientsäkerhet har följts upp regelbundet på ledningsmöten och utvecklingsdialoger.

Sedan i mars har antalet nettoårsarbetare minskat jämfört med motsvarande månad föregående år. Under hösten har antalet nettoårsarbetare i medeltal varit 110 färre än hösten 2018.

Under 2019 har kostnaden för bemanningsföretag minskat med 23 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Sjukfrånvaro och övertidsuttag har minskat jämfört med föregående år. Personalomsättning har ökat något.

Budgetavvikelsen för 2019 uppgår till -116 miljoner kronor. Resultatet innebär ett förbättrat ekonomisk läge jämfört med den bedömning som gjordes inför 2019. Genomförda åtgärder har påverkat kostnadsutvecklingen positivt, vilken varit i nivå med erhållen intäktsutveckling. Beslut om extra ersättning för produktion utöver volym enligt vårdöverenskommelse har också bidragit till ett förbättrad resultat.

-Det gläder mig att medarbetarna varje dag året om fortsätter att ge våra patienter god vård, behandling och omvårdnad. Det är också tack vare dem som vi ser att det ekonomiska läget är ljusare och att SkaS därmed är bättre rustat inför fortsättningen, säger Pär Johnson, ordförande för Skaraborgs Sjukhus.

 

Digitaliseringen tar nya steg framåt

Digitaliseringen av hälso- och sjukvården tar hela tiden nya steg framåt, för att hitta nya enklare och effektivare arbetssätt med hjälp av digital teknik. Något som Skaraborgs Sjukhus har tagit till sig.

Just nu pågår till exempel ett pilotprojekt med egenmonitorering för patienter med hjärtsvikt. Här deltar  Skaraborgs Sjukhus tillsammans med Östra sjukhuset, Södra Älvsborgs sjukhus, Angereds närsjukhus samt Närhälsan i Boråsområdet. 100 patienter ska få prova ett digitalt hjälpmedel för att öka sin egenvård. Syftet är att ge patienterna ökad livskvalitet och använda vårdens resurser mer effektivt.

Andra e-tjänster som används vid Skaraborgs Sjukhus är digitala vårdmöten, Internetbaserad stöd och behandling, tidbokning på webben och 1177 Vårdguidens e-tjänster.

-Den nya tekniken är en oumbärlig del av hälso- och sjukvården, därför är det också viktigt att Skaraborgs Sjukhus tar till sig den. Det gläder mig att vi kan erbjuda patienterna stöd och behandling som ger så många fördelar, som ökad tillgänglighet, minskade resor, tidsbesparing, kortare vårdtider och bidrar till jämlik vård, säger Pär Johnson, ordförande för Skaraborgs Sjukhus.

 

Samverkan för barns och ungas bästa

Samverkans- och ansvarsfrågor mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner hanteras i det politiska samrådsorganet (SRO) som består av politiker från Västra Götalandsregionen och VästKom.1. På uppdrag av SRO har ett förslag till överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan för barns och ungas bästa skickats på remiss till berörda nämnder och styrelser i VGR och länets 49 kommuner samt berörda intresseorganisationer. Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan mellan parterna med barnet/ungdomens bästa i centrum. Förslaget omfattar en samlad och gemensam överenskommelse mellan VGR och de 49 kommunerna om samarbete kring barn och unga som är i behov av samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från båda huvudmännen.

 

Gemensam handlingsplan för suicidprevention

Samverkans- och ansvarsfrågor mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner hanteras i det politiska samrådsorganet (SRO) som består av politiker från Västra Götalandsregionen och VästKom.1.

På uppdrag av SRO har ett förslag till länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland skickats på remiss till berörda nämnder och styrelser i VGR och länets 49 kommuner samt berörda intresseorganisationer.

Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för kommunernas och regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även andra aktörer kan inkluderas.


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2020-01-28 15:33