Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Västra Götalandsregionen bidrar till att utforma EU:s framtida transportpolitik

Publicerad: Uppdaterad:
Astrid Burhöi, regionutvecklare Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen har i dagarna lämnat sitt svar på EU-kommissionens förslag till hur Europas vägnät, järnvägar, hamnar och sjöfartsleder ska utvecklas, och vilka målsättningarna som ska gälla för 2030, 2040 och 2050. Dessa saker finns alla med i EU-förordningen Transeuropeiska transportnätet, som just nu revideras.

Nu väntar ett intensivt arbete där VGR krokar arm med andra regioner i Europa för att få gehör för sina synpunkter. Astrid Burhöi, sakkunnig på Västra Götalandsregionens kontor i Bryssel, svarar på frågor:

Varför är det viktigt för en region att delta i utformandet av EU:s transportpolitik?

Vår erfarenhet har lärt oss att det behövs en tydlig europeisk strategi för att möjliggöra en helhetssyn av transportpolitiken, som även tar hänsyn till internationella flöden och transporter. Vi är en gränsregion och har dessutom ett näringsliv som är beroende av inflöden från hela världen.

En transportpolitik som främst fokuserar på nationella sträckor tenderar därför att nedprioritera de gränsöverskridande transporterna som är så viktiga för vår region. EU:s transportpolitik har däremot ett bredare angreppssätt där fokus är på att människor och varor ska kunna röra sig smidigt över gränser och i hela Europa, vilket passar väl med våra prioriteringar.

Möjlighet till medfinansiering av sträckor som EU prioriterar

Genom att vara med och delta i utformandet av EU:s transportpolitik kan vi därmed vara med och påverka att den svenska transportpolitiken tar ett mer gränsöverskridande perspektiv.

Sedan är det såklart väldigt viktigt att de prioriteringar som det beslutas om i EU:s transportpolitik även innebär en möjlighet till medfinansiering från EU. På så sätt möjliggör vi att fler objekt och förbättringar av Sveriges transportnät kan förverkligas inom den nationella budgeten.

Vad är det viktigaste som VGR trycker på i sin position på kommissionens förslag?

En gemensam satsning inom EU är en förutsättning för att möjliggöra att fler resor och transporter flyttas över till järnvägen, vilket är nödvändigt om vi ska kunna uppfylla målet om att göra Europa till en klimatneutral kontinenten år 2050. För att möjliggöra detta krävs stora investeringar för att öka järnvägsnätets kapacitet.

Det är ett arbete vi måste göra tillsammans och vi förespråkar därför att tåginfrastrukturen stärks ytterligare för att bli ett mer konkurrenskraftigt alternativ. Att skapa förutsättningar för att flytta trafik från väg till järnväg samt en omställning till fossilfritt resande är därför något som vi lyfter fram tydligt i vår position. Det är helt avgörande att EU:s transportpolitik blir en del i den gröna omställningen.

Tågsträckan Göteborg - Oslo viktig del i europeisk transportkorridor

Sedan är vi självklart helt eniga med EU-kommissionen om att sträckan Göteborg-Oslo ska vara fortsatt utpekad i de europeiska transportkorridorerna. Genom EU förordningen gällande det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) har Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) korridoren, som sträcker sig från Oslo till Palermo, pekats ut som strategiskt viktig för Europas transportflöden. EU-kommissionen har identifierat transportkorridorerna som en förutsättning för ökad tillväxt, effektivitet och hållbarhet i EU och även en drivande faktor som skapar nya möjligheter. Det är en tydlig signal om betydelsen för vår regions transportinfrastruktur för de europeiska transportflödena och EU:s utveckling.

Hur stort är EU:s inflytande över transport och infrastruktur här i Sverige?

EU är en viktig finansieringskälla för infrastrukturinvesteringar och ger på sätt en möjlighet till snabbare utveckling än om alla projekt skulle finansieras enbart nationellt.

Vi ser även att EU-kommissionen prioriterar gränsöverskridande sträckor mer än vad man gör nationellt. I fallet Göteborg-Oslo ser vi tyvärr att Sverige inte gör samma bedömning som EU gällande sträckans betydelse, men genom att sträckan prioriteras på EU-nivå är vi fler parter som påminner den nationella nivån av att ta hänsyn till de internationella flödenas betydelse.

Fehmarn-Belt tunneln kommer att påverka

Det här kommer att bli ännu viktigare då Ferman Belt tunneln öppnar 2029 eftersom det kommer att innebära förkortade res- och transporttider till kontinenten. Om sträckan mellan Göteborg och Oslo inte byggs ut till dubbelspår riskerar vi dock att skapa flaskhalsar som förtar de investeringar som görs på andra håll. Men genom EU- kommissionen förslag och de europeiska transportkorridorerna får vi möjligheten att skapa ett större fokus på gränsöverskridande transportflöden.

Hur kan VGR få gehör?

Västra Götalandsregionen arbetar aktivt i den interregionala organisationen STRING som samarbetar kring genomförandet av den norra delen av transportkorridoren ScanMed, som är en av de utpekade korridorerna i det transeuropeiska transportnätverket. STRING samarbetar kring sträckan mellan Oslo och Hamburg, vilket ger oss en möjlighet att tillsammans visa på betydelsen av gränsöverskridande transporter och föreslå lösningar på gemensamma problem. För de flaskhalsar som skapar långa restider i vår region har ju betydelse för en större geografi. Genom att visa på de negativa effekterna enkelspåret mellan Göteborg och Oslo skapar även för Danmark och Tyskland ökar våra möjligheter att få stöd för en utbyggnad.

Utbyggnaden av järnvägen är central för den framtida omställningen till fossilfria och hållbara transporter och i STRING arbetar vi tillsammans för att bidra till ett mer hållbart transportnät inom EU.

Viktigt vara på plats i Bryssel

Genom att vara på plats i Bryssel kan vi lyfta våra prioriteringar med beslutsfattare på plats. EU lagstiftning beslutas gemensamt av EU-kommissionen, europaparlamentet och medlemsstaterna. Därför är det viktigt att uppmärksamma alla dessa beslutsfattare på våra synpunkter. Det är även viktigt att alla delar av Europa synliggörs i lagstiftningen. Sverige befinner sig i utkanten av de europeiska transportkorridorerna och vi behöver vara på plats för att uppmärksamma de övriga medlemsstaterna och beslutsfattarna om vikten av att hela Europa kopplas samman och de effekter som flaskhalsar i en del av systemet skapar för hela det europeiska transportflödet.

Västra Götalandsregionens yttrande över remiss om EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet – fokus TEN-T (ärende 20)

Regeringens sida Remiss av EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet 

EU-kommissionens sida 

Astrid Burhöi

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2022-03-02 08:03