Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stor potential i ny järnväg Oslo-Göteborg

Publicerad: Uppdaterad:

Arbetspendlingen mellan Sverige och Norge är den största i hela Norden med över 60 000 pendlare. Och på E 6:an färdas varje dygn 2500 norska lastbilar. Den 28 november arrangerade Göteborg-Oslo samarbetet konferens i Stockholm om gränsöverskridande järnvägssatsningar för framtidens infrastruktur. Samtliga närvarande var överens om att det är hög tid att bygga en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo-Göteborg.

Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg Stad och Tor-Henrik Andersen (AP), byrådssekretær i Byrådslederens kontor i Oslo kommune inledde med att de är överens om att det finns tillräckligt med energi för att starta ett mer operativt arbete för sträckan Oslo-Göteborg:
- Från ha varit en visionär tanke om ett dubbelspår Göteborg - Oslo är det äntligen dags för handling! Målet är enkelt, det måste gå snabbare med tåg än med bil. Det är hög tid att konkretisera planerna för en modern dubbelspårig järnväg Göteborg-Oslo. Det finns massor av tillväxt och jobb att hämta hem i GO-regionen.

Aktuell fråga som lockade besökare

Dagens tema om hur ett modernt dubbelspår mellan Göteborg och Oslo skulle kunna hjälpa länderna att nå sina klimatmål, underlätta för tiotusentals pendlare och öka utbytet med Sveriges största handelspartner Norge lockade en hel del besökare. Ämnet var dessutom högaktuellt eftersom remisstiden till nationell plan för transportsystemet 2018–2029 upphörde 30 november, några dagar efter konferensen.

I höstas pekades järnvägen mellan Göteborg och Oslo pekades ut som en brist i det svenska förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Även i Norges transportplan har behovet lyfts fram, och den gemensamma viljan att driva frågan och få till ett utökat samarbete i utrednings- och finansieringsfrågor mellan länderna kan sägas vara starkare än någonsin. I GO-rådets gemensamma remissyttrande till nationell transportplan framhålls sträckan Göteborg-Oslos betydelse för både person- och godstrafik, men att dagens järnväg har stora kapacitetsproblem med långa restider.

Redan i maj 2016 presenterade det svenska Trafikverket och norska Jernbaneverket rapporten Oslo–Göteborg – utveckling av järnvägen i korridoren. Då var det framförallt åtgärder som redan på kort sikt kan leda till en förbättring för godstrafiken. För ytterligare förbättringar, som även skulle innebära kortare restid för persontrafiken, konstaterades att en utbyggnad till dubbelspår på sträckan är nödvändig.

Finansiering en knäckfråga

Håkan Persson, Trafikverket och Bjørn Egede-Nissen, Jernbanedirektoratet redogjorde för hur gränsöverskridande järnväg Oslo – Göteborg drivs i de båda länderna idag. Bland annat fick åhörarna veta att ett nordiskt myndighetssamarbete precis inletts med sex nordiska transportmyndigheter från fyra länder för en gemensam transportplanering.

Förutom själva kärnfrågan att få till en gemensam transportplanering över gränserna för att realisera ett dubbelspår mellan Göteborg – Oslo är själva knäckfrågan pengar.

- Potentialen finns, ökar vi tillgängligheten så kommer betalningsviljan att öka om vi tar ut avgifter, sa Lennart Serder, konsult på Kreera.

En av huvudslutsatserna i Kreeras utredning är just att en ny järnväg Halden – Öxnered kan finansieras utan anslagsfinansiering. Avgifterna på Svinesundsbron förlängs efter vägbron är avbetald och medel från avgifterna är avgörande för finansieringen. Andra förslag i studien är miljöavgifter för lastbilar, gröna obligationer och lägre ränta på lån som gör projektet än mer lönsamt.

- Att flytta gods från väg till järnväg är ett viktigt skäl för Västra Götaland att driva på för utbyggd järnväg Göteborg- Oslo, intygade Ulf Eriksson, förste vice ordförande i regionutvecklingsnämnden i VGR.

Nordiska rådets transportrapportör Stein Erik Lauvås var även han på plats och betonade inte nog vikten av att lokala och regionala politiker är eniga för att frågan ska vinna mark i Norge och Sverige:

- Norden är världens mest integrerade region, men inte på transportområdet.

Göteborg – Oslo borde stå klar senast 2034

Ett utökat samarbete över gränsen skulle ge unika förutsättningar till planering för gränsöverskridande infrastruktur, men det behövs nationella åtaganden för utbyggnad av EU:s prioriterade stomnätskorridorer år 2030. Det finns en förhoppning hos parterna i GO-samarbetet att sträckan Göteborg – Oslo borde kunna bli klar senast 2034, men det återstår att se vilka finansieringsformer som kan bli aktuella och realiserbara.

En minskad restid till 2,5 h med tåg mellan Göteborg-Oslo ökar attraktiviteten och incitamenten för att flytta både gods och människor från väg till järnväg. Hela 97 procent av resorna från Göteborg-Oslo färdas med bil och enbart 1 procent med tåg.

Riva gränser skapar möjligheter

De svenska och norska region- och kommunpolitikerna på scenen var överens om att det är hög tid att driva frågan framåt, för att bidra till att minska utsläpp och för att få till en större arbetsmarknadsregion över gränserna.

- Skulle vi få bort det gränshinder som avsaknaden av en modern och effektiv järnväg i dag utgör, skulle vi få en ökad och mer hållbar rörlighet och med det starkare företag som skapar fler jobb. Starka och attraktiva regioner skapar framgång och stråket har en stor tillväxtpotential, sade Anette Solli (H), Fylkesordfører i Akershus fylkeskommune.

- Bättre järnvägskommunikationer mellan våra länder handlar inte bara om högre hastigheter och kortare restid. Det handlar lika mycket om att minska mentala avstånd. Att riva gränser för att skapa möjligheter, sa Siv Henriette Jacobsen (AP), Fylkesvaraordfører i Østfold fylkeskommune. 

Kontaktperson i VGR

Max Falk, infrastruktursamordnare, avdelningen Kollektivtrafik och infrastruktur, max.falk@vgregion.se, 070-470 05 88


Publicerad: