Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Om överenskommelsen

Handskakning

Om överenskommelsen

Överenskommelsen togs fram 2014 som en viktig drivkraft för både demokrati och välfärd. Syftet med överenskommelsen är att tillsammans identifiera behov och möjligheter för stärkt samverkan mellan det civila samhället och Västra Götalandsregionen.

Arbetet är långsiktigt och strategiskt och handlar om att förändra villkor och förutsättningar i en riktning som gynnar samverkan. Överenskommelsen hanteras av Regionstyrelsen genom Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet. Det konkreta arbetet leds av den regionala överenskommelsegruppen – en grupp som består av fem politiker från beredningen för folkhälsa och social hållbarhet och fem valda representanter från det civila samhället.

Beslut

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhället beslutades 2014. Läs beslutsprotokollet från mötet i Regionfullmäktige från 2014-11-25 här

Västra Götalandsregionen (VGR) och drygt 110 organisationer samverkar enligt överenskommelsen med det civila samhället inom verksamhetsområdena regional utveckling, inköps- och upphandlingsfrågor och hälso- och sjukvård.

Överenskommelsen utgår från de sex principerna i den nationella överenskommelsen inom det sociala området som tecknades 2008 mellan regering, idéburna organisationer och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Dessa principer är; dialog, långsiktighet, kvalitet, öppenhet och insyn, självständighet och oberoende samt mångfald.

Principerna har sedan bearbetats genom dialogmöten, konferenser och möten för att se vad de innebär för Västra Götalandsregionen och det civila samhällets organisationer, och hur vi kan arbeta med dem i praktiken. Läs mer om våra principer nedan;

Genom att ha dialogbaserade arbetssätt som är byggda på gemensamma viktiga frågeställningar så lyfter vi fokus från ekonomi till processer.

Genom att skapa långsiktiga gemensamma strukturer kan vi möjliggöra för företrädare inom den sociala ekonomin att ta en tydligare roll i samhället utefter egna önskemål och förutsättningar. Det civila samhällets organisationer behöver synliggöras i redan etablerade strukturer.

Offentlig sektor som samhällsstruktur är beroende av all den utveckling som sker i det civila samhället. Det civila samhället borgar för en god livskvalitet i samhället genom sitt lokala engagemang och ger förutsättningar för att regionens invånare utvecklas. Det civila samhället innebär också en kvalitetsaspekt för hållbar utveckling i lokalsamhället, för kulturutveckling och för social hållbarhet.

Det ömsesidiga förtroendet mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhället bygger på viljan till öppenhet. För en ökad delaktighet behöver språket förenklas och vara enhetlig så att vi får en större förståelse för varandras verksamheter.

Det civila samhället är fritt och oberoende. Parter inom det civila samhället formulerar sitt uppdrag i samhället utifrån sin värdegrund och har rättighet att ge uttryck för synpunkter som skiljer sig från samverkande myndighet utan att organisationernas ställning påverkas.

Genom en överenskommelse tar vi ett gemensamt ansvar och välkomnar olika utgångspunkter. Överenskommelsen ska lägga en grund för ökad tolerans, inkludering och bygga på demokratiska värden. Ett stort utbud av aktörer inom de olika verksamhetsområdena ger förutsättningar för lösningar som hjälper till att bryta socialt utanförskap – sitt eget eller någon annans.

Begreppet mångfald betyder i detta sammanhang att det offentligt finansierade välfärdssystemet välkomnar det civila samhället som utförare med olika värdemässiga eller metodiska utgångspunkter. Olikheten är att betrakta som en tillgång när den bygger på demokratiska värden.

Nivåer av samverkan

På principerna följer fyra nivåer kring samverkan eller delaktighet; information – samråd – dialog - partnerskap. Nivåerna ska i överenskommelsen fungera som stöd vid val av aktiviteter och strategier för att bäst nå de gemensamt uppsatta målen.

De fyra nivåerna utgår från den Europeiska koden, riktad till beslutsfattare och den sociala ekonomin, som antogs vid Europarådets INGO konferens 2009, där syftet var att skapa ett effektivt verktyg för ökad medverkan i beslutsprocessen.

Ansluta sig till överenskommelsen mellan VGR och det civila samhället

När överenskommelsen beslutades 2014 anslöt sig 70 organisationer. Per den 2022-08-01 har överenskommelsen skrivits under av 110 organisationer. Fler är välkomna!

Ansökningsblanketten finner ni här: Ansökan om anslutning till överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhället

Kontakter inom Överenskommelsen

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga representanter i den regionala överenskommelsegruppen.


Senast uppdaterad: 2023-01-10 16:09