Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anvisningar för projektstöd till utvecklingsprojekt inom social hållbarhet 2022

Regionstyrelsen (genom beredningen för folkhälsa och social hållbarhet och beredningen för mänskliga rättigheter) ger projektstöd för social hållbarhet till utvecklingsprojekt som främjar folkhälsa och mänskliga rättigheter i Västra Götaland genom val av målgrupp, mål och metod.

Prioriterade områden för 2022

Projektens inriktning ska bidra till minst ett av de prioriterade områdena.

God hälsa och välbefinnande

Projekten ska bidra till att skapa förutsättningar för trygga och goda uppväxtvillkor för barn och unga, samt utveckla främjande och förebyggande insatser för goda livsvillkor, förutsättningar i skolan och möjligheter till lärande och utveckling. FN:s barnkonvention är svensk lag och ska vägleda arbetet. Det handlar bland annat om att göra barn delaktiga i frågor som rör dem, att barnets bästa ska beaktas och att öka kunskapen hos barn och vuxna om barnets mänskliga rättigheter.

Projekten ska bidra till att utveckla främjande och förebyggande insatser för psykisk hälsa så som att minska ofrivillig ensamhet och förebygga suicid. Det kan t.ex. ske genom att öka medvetenhet om stigmatisering och diskriminering. För att förebygga ohälsa är goda levnadsvanor centralt så som mat och fysisk aktivitet, tillsammans med förebyggande arbete inom ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel).

Jämlikhet och lika rättigheter

Projekten ska bidra till att minska orättfärdiga skillnader i livsvillkor och främja mänskliga rättigheter för invånarna i Västra Götaland. Alla människor är, i enlighet med FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, födda jämlika och har en inneboende värdighet. Jämlikhet är en förutsättning för det nationella folkhälsomålet som handlar om en god och jämlik hälsa för hela befolkningen. Diskrimineringslagens grunder påverkar våra förutsättningar och behöver beaktas för att tillgodose de mänskliga rättigheterna så som etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, könsöverskridande identitet och uttryck samt exempelvis socioekonomisk status och utbildningsbakgrund.

Tillit, trygghet och delaktighet

Projekten ska bidra till ökad inkludering, tillit och sammanhållning samt främja medskapande, delaktighet och inflytande. Tillit och trygghet mellan människor och i samhället är grunden för en fungerande demokrati. Att vara delaktig i frågor som rör en själv, ens egen situation och samhällets utveckling är en mänsklig rättighet. Samtidigt är det hälsofrämjande och stärker egenmakt. På samma sätt är det viktigt att förebygga våldsmiljöer och våld i nära relationer för att öka tryggheten, stärka egenmakt och främja psykisk, fysisk och sexuell hälsa.

Läs mer om regionfullmäktiges beslutade Mål för social hållbarhet 2030 och Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030.

Syftet med projektstöd

 • Projekt ska bidra till att främja folkhälsa och mänskliga rättigheter i Västra Götaland genom val av målgrupp, mål och metod.
 • Projekt ska utveckla, stimulera och pröva hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoinsatser.
 • Projekt ska bidra till att stärka mänskliga rättigheter och genomföras utifrån principerna om människorättsbaserat arbete:
  • Värdighet och egenmakt
  • Jämlikhet och icke-diskriminering
  • Delaktighet och inflytande
  • Ansvar och transparens
 • Projektens inriktning ska ligga i linje med FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, det nationella folkhälsomålet och Västra Götalandsregionens styrande dokument, såsom Mål för social hållbarhet 2030, Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 och Policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället.

Formella krav på sökande

 • Projektstöd kan sökas av civila samhället; såsom organisationer, föreningar och nätverk med verksamhet inom Västra Götaland. Aktionsgrupper, nätverk, upprop mm kan söka stöd för utvecklingsprojekt under förutsättning att stödet kanaliseras via en organisation som är godkänd av Västra Götalandsregionen.
 • Organisationer och föreningar ska vara uppbyggda och fungera utifrån demokratiska principer och bedriva stadigvarande verksamhet i Västra Götaland.
 • Organisationer och föreningar ska ha godkända stadgar, styrelse och revisorer, organisationsnummer, eget post- eller bankgiro och firmatecknare.

Läs mer om regionfullmäktiges beslutade Policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället

Anvisningar för projektansökningar

 • Projektstöd kan sökas för ett till tre år med start 1 april 2022. Om projektet planeras bedrivas under mer än ett år ska detta anges.
 • Civila samhället ska vara projektägare men projektet kan gärna genomföras i samverkan med andra aktörer såsom civilsamhällesaktörer, kommuner och/eller andra samhällsaktörer.
 • Stöd ges inte till ordinarie verksamhet utan till utvecklingsprojekt med en tydlig utvecklingsidé och beskrivning av plan för hur projektet kan leva vidare efter projekttidens slut.
 • Stöd ges till regionala projekt eller projekt som genomförs lokalt men är av regionalt intresse för hela Västra Götaland.
 • Ansökan ska göras via ansökningsblankett för utvecklingsprojekt för social hållbarhet.
 • Organisationer och föreningar som söker projektstöd ska bifoga senaste årets verksamhetsberättelse och årsbokslut.
 • Slutrapport samt ekonomisk redovisning för projektet ska lämnas in senast två månader efter avslutat projekt. Om projektet sträcker sig över mer än ett verksamhetsår ska skriftlig avrapportering samt ekonomisk redovisning sändas in årligen. Om projektet inte slutförs eller genomförs enligt projektplanen ska ansökan omprövas och Västra Götalandsregionen kan återkräva beviljat stöd.

Gör så här för att söka stöd

Du ansöker om projektstöd för social hållbarhet genom att fylla i ansökningsblanketten nedan direkt i datorn eller genom att skriva ut och fylla i blanketten manuellt.

Skicka in ansökan via mejl regionstyrelsen@vgregion.se eller postadress: ”Västra Götalandsregionen, RS - beredningen folkhälsa och social hållbarhet/beredningen för mänskliga rättigheter, Regionens hus, 405 44 Göteborg”

Har du frågor eller vill diskutera din projektidé kontakta anne.m.svensson@vgregion.se , fredrik.carlson@vgregion.se eller marlene.nilsson@vgregion.se

 

Dokument

Ansökningsblankett för projektstöd

Blankett för lägesrapportering

 


Senast uppdaterad: 2022-08-31 12:23