Pågående sociala investeringar

Regionutvecklingsnämnden har under 2015-2018 beviljat medel till sjutton sociala investeringar.

En sammanhållen insats för att stärka barns förutsättningar i livet, Herrljunga kommun.

Samverkansparter: Socialtjänsten, Bildningsförvaltningen och Närhälsan i Herrljunga kommun.

Syfte: Stöd till vårdnadshavare för att stärka sin egen roll för att öka barnens förutsättningar till ett gott liv.

Målgrupp: Barn (0-10 år) och vårdnadshavare i behov av särskilt stöd

Tidsperiod: 190101-211231

Innehåll: Insatsen syftar till att koppla ihop två metoder till en gemensam struktur som löper genom barnets 10 första levnadsår. Den ena modellen kallas ”Lilla gruppen” och bygger på föräldrastöd i form av 10 tillfällen, rekrytering sker via mödravården. Den andra modellen kallas ”Vara modellen” och bygger på att vårdnadshavare får fortsatt stöd under förskoletiden och upp till årskurs 3.

Norra Hisingens barnteam. Norra Hisingen.

Samverkansparter: BUP, socialtjänst, skola, fritid och Närhälsan, Norra Hisingen.

Syfte: förbättra förutsättningarna för att alla barn ska lyckas i skolan samt öka den psykiska, fysiska och sociala hälsan och förebygga ohälsa hos barn i mellanstadieåldern.

Målgrupp: Barn i årskurs 4-6 boende på Norra Hisingen och med identifierad frånvaro mer än 20% de senaste två månaderna.

Tidsperiod: 190401 - 220331

Innehåll: Att skapa ett mobilt konsultativt barnteam som i sin tur kan skapa nya arbetssätt och nya samverkansformer runt barn med problematisk skolnärvaro och psykisk ohälsa. Teamets insatser kommer bestå av screening och utredning, stödsamtal, föräldrastödjande/familjebehandlande insatser, psykopedagogiska insatser, anpassningar i lärmiljön och fysiskt aktivitet/fritidsaktiviteter.

Bygga broar för barn, Dals Eds kommun.

Samverkansparter: Barnmorskemottagningen BMM, Individ och familjeomsorgen IFO, Barnavårdscentralen BVC, öppna förskolan och kommunala förskolan i Dals Ed.

Syfte: Genom tidiga upptäckter och tidiga insatser skapa förutsättningar för barn i åldern 1 - 5 år att utvecklas och få tillgång till alla sina förmågor.

Målgrupp: Alla barn i åldern 0 - 5 år i Dals Eds kommun som bedöms i behov av särskilt stöd.

Tidsperiod: 190101-211231

Innehåll: Som en förlängning av SIM-projektet ”Från utanförskap till innanförskap” som pågår 2016-2019 kommer det startas upp föräldrautbildning och familjeförskola samt en nätverksgrupp mellan BMM, BVC, IFO och öppna förskolan för att identifiera och stödja vårdnadshavare med behov av särskilt stöd.

Tanke och hälsa - en preventiv insats mot depression för att öka möjligheterna för ungdomar att fullfölja grundskolan med godkända betyg. Närhälsan Tjörn.

Samverkansparter: Elevhälsan, Närhälsans vårdcentral samt Bleketsskolan och Häggvallskolan, Tjörn.

Syfte: Att hindra att lättare depressionssymptom vidareutvecklas till depressionssjukdom och att ungdomen därmed kan fullfölja sin grundskola med godkända betyg.

Målgrupp: Fjortonåriga skolungdomar i årskurs 8 med lindriga depressiva besvär.

Tidsperiod: 190101-211231

Innehåll: Investeringen avser att pröva huruvida en evidensbaserad metod beforskad på Island och i Portugal fungerar i svensk skolmiljö. Den går ut på att identifiera skolungdomar i 14-års åldern med ökad risk att insjukna i svår depression inom nära framtid och erbjuda dem en utbildning i grupp med standardiserad kognitiv beteendeterapi (KBT) sammanvävd med mindfullness och problemlösningsträning.

Tidig upptäckt - tidig insats. Ett samarbete mellan BVC, socialtjänst samt barn och elevhälsa, Munkedals kommun.

Samverkansparter: BVC Närhälsan, Familjecentralen, central barn- och elevhälsa mot förskola och socialtjänsten, Munkedal.

Syfte: Att utveckla arbetet med 2,5-årsbesöken på BVC är därigenom öka möjligheterna att tidigt fånga upp och etablera kontakt angående barn som riskerar att senare inte klara grundskolan

Målgrupp: 2,5-åringar som är listade vid BVC Närhälsan i Munkedal.

Tidsperiod: 190101-211231

Innehåll: Barn och vårdnadshavare bjuds in i grupper om 6 barn åt gången för ett gemensamt 2,5-årsbesök där flera professioner deltar exempelvis logoped och socialpedagog. Besöken kommer att ske i öppna förskolans lokaler istället för inne på ett mottagningsrum på BVC. Förväntningen är att gruppbesöken leder till en mer nyanserad bild av barnen, där de får visa sig i flera olika situationer och närvaron av fler professioner ger en bredare bild av barnets förmågor och behov av stöd. Alla barn i behov av stöd ska ha fått en påbörjad insats innan vårterminen året de fyller 6 år. Stödet delas upp i kategorier språkligt, socialt/beteende och familj/föräldrar.

Pilotprojekt sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård, Kunskapsstöd för psykisk hälsa i Västra Götaland.

Samverkansparter: Enheten för Kunskapsstöd för psykisk hälsa i Västra Götaland, VästKom, skola (elevhälsa), socialtjänst samt primärvård.

Syfte: Att utveckla en basmodell för systematiserad samverkan mellan elevhälsa, vårdcentral och socialtjänst som bidrar till att skapa ökade förutsättningar för barn och unga med psykisk ohälsa att fullfölja sina studier.

Målgrupp:  Barn och unga i grund- och gymnasieskola med psykisk och/eller social ohälsa som kräver kontakt med flera parter.

Tidsperiod: 190101 - 200903

Innehåll: Ett pilotprojekt för att inom 2- 4 geografiskt och demografiskt olika områden i Västra Götaland testa en basmodell för systematiskt samarbete mellan kommunernas elevhälsa och socialtjänst samt de vårdcentraler/satelliter i regionen som har ett tilläggsuppdrag kring barn och ungas psykiska hälsa. Formaliserade kontaktytor och rutiner mellan elevhälsopersonal, professioner på vårdcentral och socialtjänstpersonal förväntas göra insatserna runt barn och unga mer sammanhållna, lättillgängliga och jämlika samt i större utsträckning bygga på barnets/ungdomens behov och delaktighet.

Familjehus 7-15 år

Samverkansparter: Kungälvs kommun, Kustens vårdcentral

Syfte: Att utveckla ett integrerat, familjeorienterat och evidensbaserat arbetssätt som skapar förutsättningar för att alla ungdomar går ut grundskolan med godkända betyg.

Målgrupp: 1 206 barn, 7 -15 år.

Tidsperiod: 170101-191231

Innehåll: Vidareutveckla den befintliga familjecentralen till ett familjehus med tvärsektoriellt team med kompetenser från skolan, socialtjänsten och primärvården. Familjehuset ska inrymma individuell behandling, gruppbehandling, föräldrastöd och basutredningar. Samarbetsparter är även aktörer i Samhällskontrakt 2020 i Kungälv, så som bostadsbolag, näringslivet, polisen, civila samhället, räddningstjänsten, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

Från utanförskap till innanförskap

Samverkansparter: FOKUS nämnden Dals Eds kommun och NU-sjukvården Barn- och ungdomspsykiatriska öv-mott Dalslands sjukhus

Syfte: Att minimera risken för utanförskap genom att skapa en fungerande frånvaroregistrering i förskolan och grundskolan samt utforma gemensamma rutiner och systematisk samverkan och samordning av insatser för barn med oroväckande frånvaro i förskolan/grundskolan.

Målgrupp: barn i förskolan och elever i grundskolan med en frånvaro som överstiger 15 % under en månad, ca 105 barn och unga i Dals Ed. Sekundär målgrupp är vårdnadshavare.

Tidsperiod: 170101-191231

Innehåll: Uppföljning av frånvaro varje vecka. En intervjuguide ska skapas för att personal på förskolan och skolan ska kunna kartlägga orsakerna till frånvaron genom samtal med barn och deras föräldrar. Barn/elever med en oroväckande frånvaro ska få en personlig mentor/insatskoordinator. Rutiner för samverkan mellan BUP, IFO och skolan ska arbetas fram. Bred föräldrainformation ska genomföras och insatser ska riktas till föräldrar för att bidra till stärkt samverkan med förskola/skola.

Team Bagera

Samverkansparter: Grästorps kommun, Socialtjänst och Team Agera (Grästorps kommun/skola) samt Capio primärvård BVC och Närhälsans MVC.

Syfte: Att tidigt upptäcka behov av stöd och utbildning hos föräldrar och identifiera rätt insatser för att nå alla föräldrar med stöd som de behöver. Utöka samarbetet mellan aktörer som rör föräldrar.

Målgrupp: Alla föräldrar med barn 0 till 6 år i kommunen.

Tidsperiod: 170101-191231

Innehåll: Ett utökat samarbete mellan aktörer som rör föräldrar ska genom tidigare insatser ge ett bättre föräldrastöd och avdramatisera socialtjänstens insatser. En utökning med två extra hembesök av BHV tillsammans med socialtjänst och MHV ska genomföras under första levnadsåret. Föräldrautbildningen ska förändras till att sträcka sig under hela BHV-tiden och anpassas till barns och föräldrars behov och utveckling. 

Avslutade investeringar

Tidiga insatser för ökad integration

Samverkansparter: BUP Asylmottagning Södra Älvsborgs sjukhus och Borås kommun i samverkan med nio kommuner i Sjuhärad.

Syfte: Syftet är att förebygga psykisk ohälsa och öka skolnärvaron genom arbete i psykoedukativa grupper med inriktning hälsa och egenvård.

Målgrupp: Ensamkommande flyktingbarn 13-15 år som bor i kommunernas egna HVB-hem.

Tidsperiod: 160111-181231

Innehåll: Utgångspunkten för investeringen är det kraftigt ökande antalet ensamkommande flyktingungdomar som har inneburit att det snabbt byggts upp asylboenden. Metoden med psykoedukativa grupper ska genomföras med målgruppen. Psykoedukativa metoder handlar om att ge objektiv kunskap och se egna reaktions- och handlingssätt vilket ska minska oro och ångest. Utbildning i att hålla psykoedukativa grupper ska riktas till boendepersonal så att de på sikt kan arbeta med detta själva.  Utbildning i traumafokuserad omsorg ska riktas till boendepersonal, elevhälsan, lärare, socialtjänst samt gode män.

Träningsprogram för Medveten Närvaro och Resiliens (TMR) 

Samverkansparter: Närhälsans utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa och Psykologenheten Väster i SDF Västra Göteborg.

Syfte: Investeringen ska hjälpa barn i västra Göteborg att hantera stress för att öka förmågan att klara godkända skolbetyg

Målgrupp: Elever i årskurs 4-5 (10-12 år) samt högstadiebarn i skolor med socioekonomiska utmaningar i stadsdelen västra Göteborg.

Tidsperiod: 150901-171231

Innehåll: Ett träningsprogram ska genomföras i mellanstadiet och ett på högstadiet. Programmet riktat till mellanstadiet har fokus på mindfullness och klasslärare ska få handledning i det mentala träningsprogrammet. Inriktning till högstadieeleverna är en psykologisk intervention för medveten närvaro och resiliens.

Tidiga insatser för ökad skolnärvaro

Samverkansparter: Närvårdsamverkan Södra Älvsborg, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken och Borås kommun

Syfte: Investeringen har inriktningen skolfrånvaro utifrån idén att skolfrånvaro är en riskfaktor för sociala och psykiska problem hos barn senare i livet och ses som ett medel för att förebygga frånvaro i högre åldrar.

Målgrupp: Barn i årskurs 1-3 med skolnärvaro lägre än 85 % i Borås kommun

Tidsperiod: 150801-180131

Innehåll: Via intervju med barnen och deras föräldrar ska behov utredas och insatser utformas utifrån olika typer av frånvaro. Insatserna ska sättas in tidigt i ålder och tidigt i processen när en hög skolfrånvaro uppmärksammas. Ett system ska introduceras för att kontrollera elevernas närvaro i utvalda skolor, förslag på handlingsplan ska tas fram och samverkan mellan skola, IFO och BUP ska utvecklas.

Utmanande avstamp 2

Samverkansparter: Gullspång kommun, Närhälsan Gullspång och Skagerns vård- och hälsoenhet

Syfte: Investeringen innebär att arbeta med familjecoacher som ska stödja barn i behov av särskilt stöd genom att ta ett helhetsgrepp kring familjens behov.

Målgrupp: 40 barn mellan 3-10 år samt deras familjer

Tidsperiod: 150901-180901

Innehåll: Familjecoacher ska arbeta nära familjen och hålla ihop de insatser som görs riktat till familjen. Arbetet utgår ifrån SKL:s förändringskoncept som har utformats och riktats till barn som riskerar eller har utvecklat normbrytande beteende. Samverkansmodell ska tas fram för vårdcentraler, familjecentrum, förskola/skola och socialtjänst för insatser riktade till familjerna.

Främja lärande, utveckling och hälsa hos barn i Angered

Samverkansparter: Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborgs universitet, Angereds närsjukhus och SDF Angered i Göteborgs stad.

Syfte: Att identifiera och kartlägga barns individuella styrkor och svårigheter i skolan för att systematiskt förbättra samverkan och kommunikation mellan aktörer som arbetar för barn och deras hälsa.

Målgrupp: Eleverna i årskurs 2 på Hammarkulleskolan.

Tidsperiod: 170101-181231

Innehåll: Kartlägga barns förmåga i skolan med hjälp av kartläggningsmodell VEKS, som ett strukturerat sätt för att ringa in skydds och riskfaktorer kring eleven i skolan. Utbildning och implementeringen av modellen ska göras.  Tidiga koordinerade individualiserade insatser samt fördjupad samverkan mellan skolan och skolans elevhälsoteam samt externa aktörer såsom specialpedagog, barnsjuksköterska och socionom ska utvecklas.

Partnerskapssatsning Fyrbodal

Samverkansparter: Vårdsamverkan Fyrbodal Barn och Unga, Norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Syfte: Partnerskapet ska skapa en struktur för strategisk samverkan mellan region och kommun för långsiktiga satsningar riktat till barn och unga. Inriktningen är att samordna insatser för barn och ungas förmåga att klara grundskolan med godkända betyg.

Målgrupp: Barn och unga, 0 till 12 år, i Fyrbodal

Tidsperiod: 170101–180630

Innehåll: Partnerskapet utgår ifrån ett prioriterat geografiskt område. Prioriteringen baseras på gymnasiebehörighet bland avgångselever i grundskolan. Västra Götalandsregionen och berörda kommuner ska tillsammans planera och genomföra arbete med fokus på att barn och unga ska klara grundskolan med godkända betyg. Insatserna ska bedrivas utifrån lokala förutsättningar och behov och det planeras att vara 3 till 5 insatser som ska startas under första året. 

HELA - Holistiskt Engagerat Lärande för Alla

Samverkansparter: Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård, Södra Älvsborgs sjukhus, Navet och fyra kommuner i Sjuhärad

Syfte: Minska psykiska ohälsa bland barn och unga genom att öka förutsättningarna för en inkluderande skola/förskola, där alla barn och ungdomar upplever en känsla av sammanhang.

Målgrupp: 980 barn 0-16 år i 23 förskolor/skolor.

Tidsperiod: 150801-170531

Innehåll: I satsningen ska olika yrkesgrupper kompetensutvecklas och samarbeta kring nya metoder för att möta och bygga relationer med barn i behov av särskilt stöd. Det kan till exempel handla om barn med språkstörningar, beteendeproblem eller nyanlända barn som upplevt trauman. Även föräldrautbildning ingår i arbetet.

Senast uppdaterad: 2019-03-07 13:41