Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Pågående sociala investeringar

Följande investeringar pågår i Västra Götalandsregionen

 

Samverkansparter: Mölndals Stad och RISE.

Syfte: Det primära syftet med investeringen är att Kungälvs kommun och Mölndals stad ska utveckla och testa modeller som tydligare kopplar samman övergripande styrning mot social hållbarhet med lämpliga uppföljnings- och utvärderingsupplägg för enskilda projekt och insatser.

Målgrupp: Politik, ledning och strategiska- och operativa funktioner i kommunerna.

Tidsperiod: 2020-09-01 till och med 2023-09-01.

Innehåll: Investeringen är en särskild satsning. Målet är att utforma och testa en modell som ger politik och ledning bättre möjlighet att följa och styra mot sociala hållbarhetsmål. Vidare vill projektet åstadkomma organisatorisk utveckling där medvetenheten om och kapaciteten att arbeta systematiskt med analys, uppföljning, utvärdering, förändringsledning och styrning ökar.

Samverkansparter: Närhälsan Södra Ryd och Närhälsan Billingen

Syfte: Genom att utveckla och tillgängliggöra föräldrastöd, SFI-kurser för föräldralediga och samverkan med det civila samhället ge utrikesfödda föräldrar en ökad möjlighet att stödja sina barns kunskapsutveckling i skolan.

Målgrupp: Utrikesfödda föräldrar boende i Skövde kommun, i första hand föräldralediga och föräldrar till barn 0-12 år.

Tidsperiod: 2021-01-15 till och med 2024-01-15

Innehåll: Anpassade föräldragrupper utvecklas och genomförs av personal från familjecentraler, barnmorskor och barnsjuksköterskor. Träffarna anpassas efter målgruppens behov och behandlar teman som rör barnets första tid i livet, vanliga barnsjukdomar, sömn och amning. Genom att samverka med integrationssamordnare och samhällsorienteringskommunikatörer nås en stor del av de utrikesfödda föräldrarna i Skövde. Dessa funktioner hjälper till med anpassningar, kultur- och språktolkar samt slussar föräldrar till träffarna. En utvecklad samverkan med civilsamhället som till exempel kulturföreningar förväntas ge en dialog om hur verksamheten kan anpassas.

Samverkansparter: Borås Kommun, Trollhättans Kommun, Uddevalla Kommun, Göteborgs Stad och Sjukhusen i Väster-VGR

Syfte: Med hjälp av en ny profession i tandvården, Hälsopromotörer, samverka med andra aktörer och stödja utveckling mot mer hälsosamma levnadsvanor för familjer i socioekonomiskt resurssvaga områden.

Målgrupp: Generella insatser ges till barn och föräldrar i upptagningsområden för de kliniker med sämst tandhälsa bland 6-åringar i regionen. Riktat stöd ges i form av hälsosamtal till alla familjer med barn 0-6 år med behov av stöd.

Tidsperiod: 2021-01-01 till och med 2023-12-31

Innehåll: Aktiviteter på förskolor och familjecentraler som bygger på ”Tandboxen”, ett pedagogiskt material, samt delta på föräldramöten/föräldrastöd. Interventioner på folktandvårdskliniker innebär hälsosamtal på de elva klinikerna med enskilda familjer som bedöms vara i behov av stöd. Tre-sex samtal per familj planeras med utgångspunkt i motiverande samtal och Social Cognitive Theory.

Samverkansparter: Närhälsan Biskopsgården och Förskoleförvaltningen, Göteborgs Stad

Syfte: Genom ett nytt arbetssätt, Spädbarnverksamheten, stärka anknytningen mellan barn och förälder samt stärka det sociala nätverket runt familjen och på så sätt minska social isolering.

Målgrupp: Föräldrar som bedöms ha svårighet med anknytning till sina barn och som behöver mer stöd och hjälp än vad personalen inom det familjecentrerade arbetet i stadsdelen kan erbjuda. Målgruppen är drygt 60 barn med föräldrar.

Tidsperiod: 2021-01-01 till och med 2023-12-31

Innehåll: Verksamheten kommer ha två grupper i veckan för gruppträffar med cirka sex familjer per grupp och inkluderar. Ytterligare ett syfte är att ta fram ett evidensbaserat observationsverktyg för att på ett systematiskt sätt kunna mäta effekterna av verksamheten. Familjerna fångas upp av personalen på familjecentralen i södra Biskopsgården, samt personal inom det familjecentralsliknande arbetet i norra Biskopsgården och i Torslanda (barnmorskemottagning, barnhälsovård, förebyggande socialtjänst och öppen förskola), Socialtjänsten i Västra Hisingen samt Hagateamet.

Samverkansparter: Central barnhälsovård södra Älvsborg vid Regionhälsan

Syfte: Att öka förutsättningarna för att alla barn får en gynnsam språkutveckling genom att utveckla och erbjuda språkutvecklande aktiviteter på en familjecentral/öppen förskola i Borås.

Målgrupp: föräldrar och barn (0–6) år som har behov av stöttning kring språkutveckling

Tidsperiod: 2021-01-01 till och med 2023-12-31.

Innehåll: Centralt innehåll i projektet är att skapa en mötesplats för barn och föräldrar där de kan få information och kunskap om barns språkutveckling och få delta i språkstimulerande aktiviteter tillsammans med professionella i olika yrkeskategorier. Investeringen genomförs i samverkan mellan öppna förskola, bibliotekarie, specialpedagog, socialrådgivare och logoped.

Samverkansparter: MedPro Clinic Vårdcentral Åmål

Syfte: Att identifiera och undanröja hinder för barns möjlighet att vara delaktiga i lärandet och den sociala gemenskapen.

Målgrupp: Totalt förväntas cirka 20 barn med familjer per år ingå i projektet vid överlämningen från förskola till förskoleklass. Under projekttiden nås cirka 60 barn med familjer.

Tidsperiod: 2021-01-01 till och med 2023-12-31

Innehåll: Utveckla samarbetsformer i övergången från barnhälsovård och förskola till elevhälsa och skola samt förbättra tillgänglighet, delaktighet och inkludering för barn. Vidare tillsätts ett team och en koordinator som ska utveckla ett arbetssätt som fokuserar på orosfaktorer snarare än riskfaktorer. För att arbeta med tillgänglighet ska två nya arbetssätt testas, en pedagogisk terapihund och det digitala verktyg, AV1-robot.

Samverkansparter: Bengtsfors kommun och Närhälsan Bengtsfors vårdcentral

Syfte: Fler elever ska ha behörighet att söka nationella program på gymnasiet Detta genom ett nytt arbetssätt med språkstödjare som ska bygga broar mellan elever, vårdnadshavare och skolan för att öka förståelsen för skolans kunskapsuppdrag och sociala kulturer.

Målgrupp: Bengtsgårdens elever årskurs 6-9

Tidsperiod: 2020-01-01 - 2022- 12- 31.

Innehåll: Lärandematriser införs i undervisningen. Språkstödjare tillsätts för stöd i modersmålet. Personliga vägledare införs för att samordna, coacha och följa upp kunskaper och sociala färdigheter. Samverkan med Närhälsans psykosociala team, elevhälsan och IFO utvecklas. Genom utbildning om sömnens betydelse bryta negativa mönster hos elever.

Samverkansparter: Barn- och utvecklingsförvaltningen och socialtjänsten i Öckerö kommun samt Närhälsan och Barnmedicin, VGR

Syfte: Investeringen syftar till att skapa hållbara rutiner, en samsyn och en gemensam plattform för att hantera problematisk skolfrånvaro.

Målgrupp: Elever i grundskolan med problematisk skolfrånvaro som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa och/eller riskerar att inte gå ut grundskolan med godkända betyg.

Tidsperiod: 2020-03-01  - 2022-12-31

Innehåll: Projektet syftar till att skapa gemensamma rutiner och tidiga insatser för barn som har eller riskerar att få problematisk skolfrånvaro. Det syftar därmed till att öka elevernas möjligheter till att nå målen samt erhålla en god psykisk hälsa. Barnkonventionen ligger som grund för arbetet med att främja elevernas närvaro.

Samverkansparter: Specialistcentrum barn och unga, Sjukhusen i Väster, Logopedimottagning barn och ungdom, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Habilitering Hisingen barn och ungdom, Capio Läkarhus Angered centrum, Närhälsan Angered centrum, vårdcentral och BVC, Närhälsan Lövgärdet vårdcentral och BVC, Förskoleförvaltningen Göteborgs stad och Göteborgs psykologenhet för mödra- och barnhälsovård.

Syfte: Det primära syftet är att öka möjligheten att tidigt identifiera, bedöma och ge insatser till barn 0-3 år med regleringsproblem (svårigheter med sömn, mat och/eller skrikighet) och andra utvecklingsrelaterade svårigheter. Målsättning är att erbjuda insatser för barn och familj nära familjen på rätt nivå och genom nya strukturer ge förutsättningar för en effektiv samverkan mellan verksamheter.

Målgrupp: Barn i ålder 0-3 år som är inskrivna i barnhälsovården på Familjecentral i Angered centrum och Lövgärdet. En samtidig målgrupp är barnets familj samt all personal på aktuella familjecentraler samt pedagoger inom förskolan.

Tidsperiod: 2020-10-01 till och med 2023-09-01

Innehåll: Utbildningssatsningar för att öka kunskap om små barn med utvecklingsavvikelser i berörda verksamheter. Utarbeta och pröva strukturer för samverkan mellan verksamheter. Utarbeta stöd, införa och utvärdera metoder för tidig identifiering samt verktyg för rätt insats på rätt nivå.

 

Genom att fånga upp ohälsa hos föräldrarna i ett tidigt skede när barnet börjar uppvisa skolsvårigheter förväntas föräldraförmågan stärkas. När ett barn aktualiserats för elevhälsoteamet kommer barnets föräldrar kontaktas och erbjudas ett första hälsosamtal på Skepplanda Läkarhus & Rehab. Vid behov och önskemål erbjuds vidare stöd eller vård i någon form som exempelvis psykologisk behandling, medicinsk behandling eller sjukgymnastisk behandling.

Samverkansparter: Skepplanda läkarhus och Rehab och Ale kommun

Syfte: Att stärka den fysiska och psykiska hälsan hos föräldrar till barn i Skepplanda.

Målgrupp: Elever i F-6:e klass i Skepplanda med problematisk skolfrånvaro, beteendeproblem i skolan och/eller inlärningssvårigheter, samt deras föräldrar.

Tidsperiod: 2022-01-01 till och med 2024-12-31

Projektet består av tre centrala delar; att utveckla språkscreening på modersmål på BVC, att utveckla föräldrastöd generellt i kommun till flerspråkiga föräldrar samt att förstärka det förebyggande arbetet kring språk på förskolan.

Samverkansparter: Munkedals kommun och Närhälsan Munkedal vårdcentral

Syfte: Att tidigt fånga upp barn med ökad risk att inte klara grundskolan med särskilt fokus på språkstörningar.

Målgrupp: 2,5-åringar som är listade vid Närhälsan Munkedal. Cirka 100 barn per årskull.

Tidsperiod: 2022-01-01 till och med 2024-12-31

Projektet ska testa effekterna av att en fysioterapeut ingår i elevhälsoteamet. Med stöd av denna nya funktion i elevhälsoteamet kommer satsningen stödja eleverna med verktyg och strategier som kan användas för att motverka stillasittande och sömnbrist.

Samverkansparter: Dals-Ed kommun och Närhälsan Dals-Ed Rehabmottagning

Syfte: Att testa en metod för skolan att arbeta främjande och förebyggande med tidiga insatser för att motverka stillasittande, sömnbrist och i förlängningen psykisk och fysisk ohälsa.

Målgrupp: Elever i Förskoleklass samt årskurs 1-9. Totalt cirka 500 elever.

Tidsperiod: 2022-01-01 till och med 2024-12-31

Tillsammans med Närhälsans psykosociala team, BUP och IFO planeras generella insatser i form av kompetensutveckling till skolpersonal och utbildning av vårdnadshavare, samt riktade insatser till eleverna med hjälp av språkstödjare. Digitaliseringspedagoger och studie- och yrkesvägledare arbetar med lärmiljöer och motivationshöjande insatser.

Samverkansparter: Bengtsfors kommun och Närhälsan Bengtsfors vårdcentral

Syfte: Att fånga upp vårdnadshavare och tillsammans med dem förebygga de risker som problematisk frånvaro, språk- och kulturklyftor skapar. Syftet är att nå grupper med ökad risk för skolmisslyckanden i ett tidigt skede samt arbeta långsiktigt med hela familjesituationen.

Målgrupp: Elever 7-11 år, med risk för eller med psykisk ohälsa och/eller utländsk bakgrund och/eller med oroväckande frånvaro.

Tidsperiod: 2022-01-01 – 2024-12-31

Marie Ahlberg

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-09-08 08:37