Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tidigare överenskommelser i klimatarbetet

Mellan 2009 och 2015 genomfördes en rad överenskommelser för att komma närmare målet om en fossiloberoende region. Det hörde till klimatarbetet i Västra Götaland som då gick under namnet Smart Energi.

En kommun eller organisation tog på sig ledarskapet och höll ihop arbetet. Se vem som ledde varje överenskommelse nedan. De andra medverkande genomförde insatser i sina verksamheter. Dessa överenskommelser är nu avslutade och här kan du läsa om resultaten.

 • Avfallsminimering - Minimeringsmästarna (Göteborgsregionens kommunalförbund)
  "Genom att se vad som orsakar mest avfall i hushållen får man bättre underlag för att få dem att minska det. Samtidigt kan kommunerna diskutera med näringslivet hur mängden förpackningar kan minskas."
  Slutrapport för överenskommelsen Minimeringsmästarna
 • Effektiva och hälsosamma belysningskoncept (VGR)
  "Människan påverkas enormt av ljus. Rätt ljus är bra för den egna hälsan och det påverkar hur man upplever sin arbetsplats, ändå går utvecklingen mot smartare och mer energieffektiva ljusmiljöer långsamt."
  Handlingsplan för överenskommelsen Effektiva och hälsosamma belysningskoncept
 • CSR Västsverige: klimatinitiativet
  "58 arbetsplatser med mer än 92.000 anställda deltar i överenskommelsen klimatinitiativet för att skapa en mindre fossilberoende ekonomi och ökad konkurrenskraft i Västra Götaland."
  Uppföljning av klimatinitiativet 2010
 • Cykelpendling (Göteborgsregionens kommunalförbund)
  "Det finns en stor potential för att öka pendlingen med cykel, till nytta för både hälsa, miljö och klimat Åtgärder ska göras som gynnar arbetspendling med cykel, för hela eller delar av arbetsresan."
 • Slutrapport för överenskommelsen om Cykelpendling
 • Elanslutning i hamn (Göteborgs Hamn)

  "Syftet med projektet är att identifiera fall där elanslutning i hamnen är en bra och sund lösning. Syftet är även att identifiera barriärer och möjligheter samt att ta fram handlingsplaner för hur elanslutning kan komma till stånd. Målet är att identifiera de rederier som har fartyg som kan och bör elanslutas och därefter få dessa fartyg att anslutas till land-el." 
  Slutrapport överenskommelse om elanslutning i hamn

 • Energieffektiva byggnader (VGR)
  "2030 ska vi ha en trygg och långsiktigt hållbar energiförsörjning och boendet är resurssnålt. Det är i linje med Sveriges nationella miljömål som säger att den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler ska minska med 20 procent till år 2020 och med 50 procent till år 2050 i förhållande till användningen 1995. Utifrån dessa målsättningar drivs denna överenskommelse och de som medverkar har åtagit sig att verka för fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland." Slutrapport
 • Differentierad hamntaxa (Göteborgs Hamn)
  "Att styra mot en minskad miljöpåverkan från sjöfarten genom att utveckla en ny miljödifferentierad hamntaxa. Målet är att utveckla ett verktyg som leder till fler anlöp med låg miljöpåverkan."
  Slutrapport miljödifferentierad hamntaxa
 • Insamling av matavfall (Göteborgsregionens kommunalförbund)
  Det nationella målet är att minst 50 procent av matavfallet ska tas omhand så att växtnäring utnyttjas 2018. Kommunerna får stöd i att införa system, rutiner och kommunikation för att samla in matavfall. Detta för att göra införandet smidigt och ge mängd och kvalitet på det som samlas in. Slutrapport insamling av matavfall
 • Klimatdialog med unga (Göteborgs Stad)
  Genom att hitta bra arbetssätt för att kommunicera med unga kan vi ta tillvara på deras syn på hur samhället ska utformas och hur de vill leva i framtiden. Då kan vi påbörja skapandet av långsiktiga förändringar till klimatsmarta samhällsstrukturer.
  Slutrapport klimatdialog med unga
 • Klimatsmarta inköpsbeslut (VGR)
  Offentliga organisationer kan ställa långtgående miljökrav på de varor och tjänster som köps in till verksamheterna. 31 kommuner och VGR har åtagit sig samarbete kring att utveckla inköpskriterier för en eller flera av följande varor: miljöbilar, grön el, livsmedel, inredning, byggmaterial och tjänster.
 • Minskat matsvinn (Borås Stad)
  Ofta kastas 15-20 procent av maten som lagas bort. Minskat matsvinn i storkök innebär minskad miljöpåverkan och lägre kostnader. Detta kan ge ekonomiskt utrymme för att öka andelen ekologiska livsmedel, vilket skulle ge ytterligare miljöförbättringar. Slutrapport minskat matsvinn
 • Resfria möten (Kungälvs kommun) 
  Hälften av alla resor som görs i Sverige är jobbrelaterade och med bilen som färdsätt. En investering i teknik för digitala möten har oftast en kort återbetalningstid och blir snabbt lönsamma. Slutrapport resfria möten
 • Sol i Väst (Hållbar utveckling Väst)
  Produktionen av solel och solenergianvändningen skulle öka och intern kompetens stärkas kring solcellsanläggningar, även upphandling och installation, hos de kommuner i Västra Götaland som medverkade i överenskommelsen. Målet var att inom överenskommelsen installera totalt 4000 m2 solceller. Slutrapport etapp 1 Sol i Väst
 • Studenter som klimatambassadörer (Högskolan i Borås)
  Om studenter engageras för att inspirera andra studenter och andra aktörer till  exempel inom handeln, kan det leda till mer klimatsmart beteende/agerande. Unga människors idéer och synpunkter ska lyftas och studenterna får en merit och ett kontaktnät inför framtida arbetsliv. Slutrapport studenter som klimatambassadörer
 • Vindkraft (Power Väst)
  Smart Energi och Power Väst samarbetade med kommuner i Västra Götaland som går före i vindkraftsfrågan för att främja självförsörjningsgraden av förnybar elproduktion och bidra till en hållbar utveckling. Överenskommelsen ska bidra till att nå målet 5 TWh vindkraft år 2020 i Västra Götaland. Slutrapport vindkraft
 • Älvpendel för gods

  Att flytta godstransporter från väg till vattenväg kan minska transportsektorns koldioxidutsläpp. Regionstyrelsen skrev till regeringen om att utreda frågan om att införliva Göta älv, Trollhätte- kanal och Vänern i EU:s inlandsfarvattensystem. Överenskommelsen avslutades i samband med att EU:s direktiv om Inland Waterways trädde i kraft i Sverige 16 december 2014.


Senast uppdaterad: 2021-12-08 16:23