Praktik och uppsatser

Här hittar du information om praktikplatser på avdelning mänskliga rättigheter. Du hittar även information om möjligheter att skriva uppsats om arbetet med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen.

Praktik på avdelning mänskliga rättigheter

Under våren 2018 välkomnar vi Jo Fridmar och Matilda Rosengren som praktikanter på avdelning mänskliga rättigheter.

Jag vill söka praktik hösten 2018

Sista ansökningsdag inför hösten 2018 är den 1 maj

Om du vill praktisera hos oss under hösten skickar du en ansökan till Anjelica Hammersjö (E-postadress). Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du vill göra praktik hos oss. Beskriv gärna om det finns någon del av vårt arbete som du är särskilt intresserad av så tar vi hänsyn till det när vi fördelar praktikplatser och handledare. Vi utlyser två praktikplatser inför hösten 2018:

Praktikplats 1: Barns rätt till delaktighet och inflytande
Din praktikuppgift handlar om att undersöka arbetssätt som kan förbättra vårt arbete med referensgrupper med barn och unga. Idag tillsätter vi tillfälliga referensgrupper när vi behöver mer kunskap om barns perspektiv.  För att resultatet ska vara generaliserbart behöver grupperna ha en spridning i exempelvis ålder och bostadsort och det behöver vara tillräckligt många barn. Dialogträffar är tidskrävande och det går sällan att träffa tillräckligt många barn. Hur kan vi förbättra arbetet? Handledare på avdelningen: Ebba Kostmann.

Praktikplats 2: Annat fokus utifrån dina och avdelningens intressen
Den andra praktikplatsen har ingen förutbestämd praktikuppgift. Vi läser ditt CV och ditt personliga brev och matchar dig med lämpliga arbetsuppgifter och handledare på avdelningen.

Uppsats om mänskliga rättigheter

Vill du skriva uppsats på kandidat- eller magister/masternivå om arbetet med mänskliga rättigheter inom Västra Götalandsregionen? Förutom vårt arbete på avdelning mänskliga rättigheter kan du studera arbetet inom hälso- och sjukvården, kulturinstitutioner, kollektivtrafik och infrastruktur, folkhögskolor, naturbruksgymnasier eller andra delar av verksamheten.

Kanske vill du göra en metautvärdering av policys om jämställdhet? En kritisk diskursanalys av våra studier om invånardialog? En deltagandeobservation av när politiker möter gymnasieelever på Demokratitorg? Kanske har du skrivit en uppsatsskiss och undrar var du hittar medicinska riktlinjer om våld i nära relationer, hur Västra Götalandsregionen arbetar med jämställt och jämlikt föräldraskap eller vem som tar fram bildstöd för kommunikation inom vården? Eller något helt annat?

Maila Anjelica Hammersjö (E-postadress) om du vill diskutera din uppsatsidé, få tips på dokument att läsa in dig på eller tips på personer att kontakta utifrån dina frågeställningar.

Några av våra tidigare praktikanter

  • Hösten 2017: Anna Henriksson, mastersprogrammet i offentlig förvaltning, skrev bland annat en rapport om chefers behov av stöd i likabehandlingsarbetet.
  • Hösten 2017: Magnus Persson, mastersprogrammet i mänskliga rättigheter, skrev bland annat en sammanställning av olika former av medborgardialog.
  • Våren 2017: Maja Falck, mastersprogrammet i sociologi, skrev bland annat en rapport om Västra Götalandsregionens praktik för nyanlända läkare.
  • Våren 2017: Nathalie Jarlsmark, yrkesprogram paralegal, skrev bland annat en rapport om funktionshinderrörelsens användning av sociala medier.
  • Hösten 2016: Ellen Lageholm, mastersprogrammet i mänskliga rättigheter, skrev bland annat en rapport om äldres mänskliga rättigheter.
  • Våren 2015: Linnea Björck, mastersprogrammet i european studies, skrev bland annat ett kunskapsunderlag till Västra Götalandsregionens CEMR-handlingsplan.
  • Hösten 2014: Josefin Hjort, masterprogrammet i offentlig förvaltning, skrev bland annat en utredning av rättighetskommitténs kanslis handlingsplaner. 
  • Våren 2014: Håkan Eriksson, masterprogrammet i offentlig förvaltning.
  • Våren 2013: Christoffer Magnusson, mastersprogrammet i mänskliga rättigheter.

Avdelning mänskliga rättigheter

Avdelning mänskliga rättigheter är tjänstepersonstöd till kommittén för mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen. Kommittén har uppdraget att ta initiativ, utarbeta förslag, vara remissorgan och rådgivare till regionstyrelsen i frågor som rör mänskliga rättigheter.

Avdelning mänskliga rättigheter arbetar bland annat med invånardialog, fördelar bidrag till civilsamhället, ansvarar för Tillgänglighetsdatabasen (TD), följer upp arbetet med mänskliga rättigheter samt driver och deltar i projekt och utvecklingsarbete med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen.

Du kan läsa mer om avdelning mänskliga rättigheter på www.vgregion.se/manskligarattigheter

Senast uppdaterad: 2018-01-23 10:47