Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Rapporter

"Hbtq-personers upplevelser av bemötande inom hbtq-diplomerade vårdverksamheter i Västra Götalandsregionen" (2019)

Västra Götalandsregionen har ett utbildningsprogram för hbtq-kompetent bemötande, den så kallade hbtq-diplomeringen. Syftet är att medvetandegöra normer kring kön och sexualitet och skapa en god vårdmiljö och arbetsmiljö för hbtq-personer. Studien  analyserar hbtq-personers upplevelser av bemötandet inom hbtq-diplomerade verksamheter i Västra Götalandsregionen.

Forskare: Elin Lundsten, lektor i genusvetenskap, Göteborgs universitet och Evelina Johansson, doktorand i genusvetenskap, Göteborgs universitet.

Läs rapporten: "Hbtq-personers upplevelser av bemötande inom hbtq-diplomerade vårdverksamheter i Västra Götalandsregionen"

"Kunskap om rätten till vård för tillståndslösa och asylsökande personer - en enkätstudie bland sjuksköterskestudenter, läkarstudenter och läkare i Västra Götaland" (2018)

Materialet består av enkäter till över 2000 studenter i samband med obligatoriska delar av undervisningen. Resultatet av studien ska kommuniceras inom hälso- och sjukvården, för att öka kännedomen om tillståndslösas och asylsökandes rätt till hälso- och sjukvård.

Forskare: Elisabet Lönnermark, med.dr., infektionsläkare samt processledare för undervisning i mänskliga rättigheter och genus på läkarprogrammet. Övriga medarbetare i projektet har varit Malin Hagman, läkarstudent och Annie Signér, läkarstudent. Referensgrupp: Regional samordnare för hälso- och sjukvårdsfrågor som rör asylsökande och nyanlända samt avdelning mänskliga rättigheter.

Läs rapporten: "Kunskap om rätten till vård för tillståndslösa och asylsökande personer - en enkätstudie bland sjuksköterskestudenter, läkarstudenter och läkare i Västra Götaland"

"Vilka röster hörs? Funktionshinderrörelsens karaktär och intressepolitiska arbete" (2017)

Julia Bahner har analyserat funktionshinderrörelsens intressepolitiska arbete i Västra Götaland och hur funktionshinderrörelsen vill påverka beslutsfattandet inom Västra Götalandsregionen. Rapporten utgår från en kartläggning av aktiva funktionshinderorganisationer i länet samt intervjuer med politiker, tjänstepersoner och representanter för föreningar.

Läs rapporten: "Vilka röster hörs?  Funktionshinderrörelsens karaktär och intressepolitiska arbete"

"Mänskliga rättigheter och rätten till hälsa - en analys av anmälningar till patientnämnderna i Västra Götaland" (2017)

Framsida: Rapport om anmälningar till patientnämndenen forskargrupp bestående av Annelie J Sundler, Inger K Holmström och Anna Råberus vid Borås Högskola har analyserat anmälningar till patientnämnderna i Västra Götaland utifrån de mänskliga rättigheterna.

Läs rapporten: "Mänskliga rättigheter och rätten till hälsa - en analys av anmälningar till patientnämnderna i Västra Götaland"

Resultat av studien har publicerats som vetenskaplig artikel i tidskriften International Journal for Quality in Health Care. Fler vetenskapliga artiklar kommer.

  • Råberus, A., Holmström, IK., Galvin, K., Sundler, AJ. The nature of patient complaints: a resource for healthcare improvements. International Journal for quality in Health Care. 2018; e-pub ahead of print. doi.org/10.1093/intqhc/mzy215

"Invånardialogens roll och former - Västra Götalandsregionens samråd med det civila samhället" (2015) 

Forskningsprojektet KAIROS inom ramen för MISTRA URBAN FUTURES har under 2013-2014 studerat de samråd som kommittén för rättighetsfrågor har med föreningslivet. Kommittén samråder idag med funktionshindersorganisationer, barnrättsorganisationer, HBTQ-organisationer samt föreningar för de nationella minoriteterna. Vilka effekter har de haft för det politiska beslutsfattandet? Hur representativa är samråden?

Läs rapporten: "Invånardialogens roll och former - Västra Götalandsregionens samråd med det civila samhället"

"Ungas medskapande – lärande av ungas erfarenheter" (2015)

Forskningsprojektet KAIROS inom ramen för MISTRA URBAN FUTURES har även haft uppdraget att bidra med ny kunskap och föreslå arbetsformer för att öka ungas möjlighet att påverka sina egna villkor och samhällsutvecklingen. Under hösten 2013 fokuserade projektet på de Demokratitorg som genomförs inom Västra Götalandsregionen, en arena där regionpolitiker möter gymnasieungdomar. Projektets slutrapport fördjupar sig i ungas upplevelser och erfarenheter av medskapande och diskuterar relationen mellan policy och utfall när det gäller ungas delaktighet.

Delrapport: Demokratitorg – vad händer med medskapandet när ungdomar och politiker möts?

Slutrapport: Ungas medskapande – lärande av ungas erfarenheter

"Mänskliga rättigheter i offentlig upphandling - en rättsvetenskaplig studie om möjligheter att i offentlig upphandling beakta sociala hänsyn och följa de internationella åtagandena om de mänskliga rättigheterna" (2015)

Wanna Svedberg vid juridiska institutionen vid Göteborgs universitet hade uppdraget att utreda förutsättningarna för att ställa krav på mänskliga rättigheter i offentlig upphandling. Under våren 2014 inventerade forskaren den lagstiftning som gäller för offentlig upphandling – både svensk nationell lagstiftning, EU-lagstiftning och FN:s konventioner för mänskliga rättigheter. Forskningsprojektet lyfter målkonflikter inom området och ge förslag på hur rättsutvecklingen inom området kan drivas framåt.

Läs rapporten: "Offentlig upphandling - En rättsvetenskaplig studie om möjligheter att i offentlig upphandling beakta sociala hänsyn och följa de internationella åtagandena om de mänskliga rättigheterna"

"Jag ska inte behöva outa mig själv varje gång jag har ett samtal - om bemötande av lhbtq-personer i Västra Götalands län" (2012)

Anna Westerståhl och Jeanette Stål fick 2011 uppdraget att skriva en rapport om bemötande av lhbtq-personer (lesbiska, homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) inom Västra Götalandsregionens verksamheter. Rapporten baserar sig på elva intervjuer och 277 enkätsvar.

Läs rapporten: "Jag ska inte behöva outa mig varje gång jag har ett samtal"

Mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning

För att bidra till kunskapsutvecklingen om mänskliga rättigheter inom svensk offentlig förvaltning gav rättighetskommitténs kansli under 2014-2015 ut en rapportserie om mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbete på regional nivå. Rapportserien baseras på flera olika typer av texter: uppdragsforskning, konsultrapporter, utredningar, mastersuppsatser och praktikuppgifter.

Mätning av mänskliga rättigheter (2014)

  • Möjligheter och svårigheter med mätning av mänskliga rättigheter
  • Mätning av mänskliga rättigheter i Sverige – begreppsförståelse och analys
  • Mänskliga rättigheter som bedömningskriterium i utvärdering
  • Mätning av mänskliga rättigheter på Bohusläns museum

Mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning: Mätning av mänskliga rättigheter

Anjelica Hammersjö

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-10-29 14:48