Ekonomiska bidrag

Här hittar du information om hur du kan söka de bidrag som kommittén för mänskliga rättigheter delar ut: organisationsbidrag och verksamhetsbidrag.

Organisationsbidrag

Organisationsbidrag kan delas ut till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och patientföreningar.

För dig som vill söka bidrag för 2019

Nu utlyser kommittén för mänskliga rättigheter organisationsbidrag för 2019

Funktionshinderorganisationer och patientföreningar som inte får organisationsbidrag 2018 och vill ansöka för 2019 kan ansöka under perioden 10 september – 15 oktober 2018.

Blankett för ansökan och riktlinjer för organisationsbidrag:

För dig som fick bidrag för 2018

De organisationer som beviljades organisationsbidrag för 2018 behöver inte ansöka om organisationsbidrag för 2019. Det enda som ni behöver göra är att skicka följande handlingar till Västra Götalandsregionens diarium:

  • Organisationens stadgar (bifogas vid stadgeändringar)
  • Årsmötesprotokoll 2018 (undertecknat och justerat)
  • Verksamhetsberättelsen 2017
  • Årsredovisning, som ska innehålla resultaträkning och balansräkning 2017
  • Revisionsberättelse 2017
  • Verksamhetsplan- och budget 2019 (preliminär)

Handlingarna skickas till Västra Götalandsregionens diarium
E-post: rattighet@vgregion.se  eller
Postadress: Södra Hamngatan 37–41, 411 06 Göteborg


Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag kan delas ut till organisationer som arbetar för nationella minoriteter, barnrätt, hbtq-personer samt paraplyorganisationer för personer med funktionsnedsättning.

Syftet med bidraget är att stödja ideella organisationers långsiktiga och systematiska arbete med att främja mänskliga rättigheter för:

  • Nationella minoriteter (romer, samer, tornedalingar, judar, sverigefinnar)
  • Barn
  • Homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera
  • Personer med funktionsnedsättning/funktionsvariationer (endast paraplyorganisationer)

Verksamhetsbidrag delas ut för tre år i taget (2017-2019). Varje år görs en uppföljning av föreningarnas arbete i form av en skriftlig rapportering och dialogmöten med föreningarna. Nästa ansökningperiod öppnar hösten 2019 (inför 2020).

Vania Costa Timback

Organisationsbidrag
Telefonnummer

Fredrik Carlson

Verksamhetsbidrag
Telefonnummer

Emma Broberg

Projektbidrag
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-09-18 11:34