Dialog och samråd

En person står upp och pratar i en sittande grupp

Kommittén för mänskliga rättigheter har fem samråd där kommitténs politiker träffar representanter för organisationer i civilsamhället. Deltagarna bidrar med erfarenhet, perspektiv och kunskap utifrån sina olika roller. Den 15 juni till 15 oktober 2018 kan du nominera din förening till något av samråden!

Samråden är till för att:

  • öka Västra Götalandsregionens (skyldighetsbärarens) kunskap om rättighetsbärarnas situation och öka förståelsen för vad som kan förbättras
  • stärka rättighetsbärarna genom att organisationerna får insyn i beslutsvägar och aktuella frågor i Västra Götalandsregionen

Riktlinjer för kommittén för rättighetsfrågors samråd (2015-2018)

Riktlinjer för kommittén för mänskliga rättigheters samråd (2019-2022)

Vill du påverka Västra Götalandsregionen?

Genom att delta i ett samråd kan din organisation kan vara med och utveckla Västra Götalandsregionens arbete med att se till att våra invånare får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.  Här nedanför hittar du länk till intresseanmälan till samråd 2019-2022. 

Vad handlar frågorna i ansökningsblanketten om?

I början av blanketten kommer en fråga om vilket samråd anmälan gäller. Om du väljer samråd funktionshinder eller samråd nationella minoriteter kommer följdfrågor där du kan välja funktionsområde eller nationell minoritet. Därefter får du svara på frågor om i vilken del av länet ni huvudsakligen arbetar och en fråga där du kort får beskriva varför föreningen/organisationen vill vara med i samrådet. Intresseanmälan avslutas med frågor om kontaktuppgifter till föreningen/företrädaren samt vem som har nominerat föreningsföreträdaren.

Länk till formulär för intresseanmälan till samråd 2019-2022

I filmen nedan beskrivs formuläret för intresseanmälan till samråd 2019-2022 med teckenspråk.

Samråden från och med 2019 är:

Barnrätt: bidrar bland annat till att främja och utveckla Västra Götalandsregionens arbete med barnets mänskliga rättigheter.

Funktionshinder: bidrar till att tydliggöra hinder för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar i förhållande till den omgivande miljön och i detta vara ett stöd för Västra Götalandsregionens arbete.

Hbtq: fokuserar på ojämlikhetsfrågor kopplade till heteronormer, könsidentitet, könsuttryck eller sexualitet.

Mänskliga rättigheter: ska särskilt inkludera organisationer som främjar social inkludering, jämställdhet, antirasism och/eller religionsfrihet.

Nationella minoriteter (judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar): ska bidra till att ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande och delaktighet i frågor som berör  dem.

Kontakt: rattighet@vgregion.se

Kommittén för mänskliga rättigheter beslutar om vilka organisationer som ska få representation i samråden. Organisationerna ska kunna vara med hela mandatperioden, alltså fyra år. Samråden ses ungefär fyra eller fem gånger per år.

Samråd

Samrådet har funnits sedan 2006 och samlar företrädare från organisationer som representerar någon av de fem nationella minoriteternas förenings- och organisationsliv. Ambitionen är att så många av de fem nationella minoriteterna ska vara representerade som möjligt. De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Samrådet för funktionshindersfrågor samlar företrädare för organisationer som främjar personer med funktionsnedsättnings rättigheter. Samrådet bör bestå av företrädare för olika former av funktionsnedsättningar: gruppen svårt att se, gruppen svårt att höra, gruppen svårt att röra sig, gruppen svårt att bearbeta, tolka och förmedla information och gruppen svårt att tåla vissa ämnen.

Samrådet fokuserar på ojämlikhetsfrågor kopplade till kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexualitet. Det består av tre politiker från kommittén för rättighetsfrågor och tolv företrädare från organisationer som främjar homosexuellas-, bisexuellas, transpersoners och queerpersoners rättigheter och/eller främjar jämställdhet mellan kvinnor och män.

Samrådet samlar företrädare från organisationer har som sin huvudsakliga verksamhet att brett främja de mänskliga rättigheterna utan avgränsning till en eller ett fåtal specifika diskrimineringsgrunder. Samrådet bör dessutom särskilt inkludera organisationer som har som sin huvudsakliga verksamhet att främja antirasism och/eller religionsfrihet.

I samrådet för ålder samlas representanter från kommittén för mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen och organisationer som bevakar och företräder frågor som rör barns och äldres mänskliga rättigheter. Syftet med samrådet är att samla erfarenheter och kunskaper från civilsamhället för att främja och utveckla Västra Götalandsregionens arbete med barns och äldres mänskliga rättigheter.

Senast uppdaterad: 2018-07-03 10:42