Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samordning för att stärka barnets rättigheter

Kvinna står bredvid skylt med texten "plan 2 Hörselteam".
Maria Alkstrand, samordnare för ombud för barnets rättigheter på Habilitering & Hälsa.

Sedan 1 januari i år är barnkonventionen svensk lag. Det innebär stärkta krav på arbetet med barnkonventionen och barnets rättigheter. Västra Götalandsregionen (VGR) behöver dels förbereda sig inför lagen dels fortsätta det redan pågående arbetet med att stärka barnets rättigheter i sina verksamheter. Maria Alkstrand är en av de som arbetar för att barnets rättigheter ska synliggöras och stärkas i VGR.

Maria jobbar som enhetschef för hörselteam Borås på Habilitering & Hälsa. Hon har förutom sitt chefsuppdrag också uppdraget att vara samordnare för ombud för barnets rättigheter inom förvaltningens hörsel-, syn- och tolkverksamhet. När nuvarande samordnare slutade fick Maria som arbetat med barn under hela sitt yrkesverksamma liv möjlighet att ta på sig rollen som samordnare.

 Jag har hela mitt yrkesliv arbetat med barn på olika sätt och jag har ett stort intresse för frågor som berör barnets rättigheter. Att vara samordnare är dels något som jag tycker är intressant men det är också ett viktigt uppdrag som ger mig möjligheten att utveckla arbetet med barnets rättigheter i vår förvaltning, säger Maria Alkstrand. 

Erfarenhetsutbyte och inspiration genom samordning 

Uppdraget att vara samordnare för ombud för barnets rättigheter innebär att Maria samordnar, driver och utvecklar arbetet med barnets rättigheter inom Habilitering & Hälsa. Genom att delta i nätverket för ombud för barnets rättigheter i VGR och det regionala nätverket Barn som anhöriga i hälso- och sjukvården har hon möjlighet att bevaka och sprida ny information ut till ombuden för barnets rättigheter som finns på den egna förvaltningen och som i sin tur kan sprida informationen vidare på sina enheter. På nätverksträffarna för ombud för barnets rättigheter har man bland annat arbetat fram barnanpassade kallelser med bildstöd.

 I mitt uppdrag som samordnare får jag kontinuerligt till mig ny kunskap som berör barnets rättigheter. På nätverksträffarna med ombuden för barnets rättigheter får jag sedan möjlighet att tillsammans med andra ombud arbeta med hur vi ska utveckla arbetet med barnets rättigheter i vår förvaltning, säger Maria. 

En gång per termin träffas förvaltningens ombud på en nätverksträff som samordnas av Maria. På nätverksträffarna får ombuden en möjlighet att dela sina erfarenheter med varandra och hur de arbetar med barnkonventionen och barnets rättigheter. Tillsammans ser ombuden över vad som kan förbättras och utvecklas inom den egna verksamheten.

 Jag ser det som nödvändigt att ha nätverksträffar för ombuden. Det är ett sätt att säkerställa att barnkonventionen och barnets rättigheter är i fokus för våra verksamheter. Träffarna ger också ombuden möjlighet till erfarenhetsutbyte och att lära av varandra och det inspirerar det fortsatta arbetet i min egen förvaltning och på våra enheter, menar Maria. 

Barnkonventionen är svensk lag

Inför att barnkonventionen skulle bli svensk lag har man på Habilitering & Hälsa arbetat med att förbereda sig. På förvaltningen har Maria tillsammans med dess ombud arbetat med att kartlägga var enheterna befinner sig i sitt arbete med barnkonventionen. Utifrån kartläggningarna och enheternas behov har man sedan bland annat kunnat lyfta behovet av utbildning och kunskapshöjning för att säkerställa att barnkonventionen efterlevs.

 Här är webbutbildningen Barnkonventionen - från teori till praktik viktig. Det är ett sätt att öka kunskapen om barnets rättigheter för till exempel nyanställda. Hos oss är webbutbildningen en del i introduktionen för nyanställda. Den ger ökad kunskap om barnets rättigheter och hur man kan arbeta praktiskt med barnkonventionen. 

Arbetet ger resultat  barnanpassade väntrum och arbetssätt 

På Marias egen arbetsplats har man kunnat se resultat av arbetet med barnkonventionen och barnets rättigheter. På hörselteam Borås har man sett över sitt väntrum för att göra det mer inbjudande för barn. Man har tagit fram ett nytt kombinerat samtals- och lekrum för att barnet ska få en så bra miljö som möjligt vid sitt besök och sin behandling. Man har också arbetat med sina arbetsrutiner för att barnkonventionen och barnets bästa ska finnas med i hela verksamheten, bland annat på arbetsplatsträffar, i teambeslut och vid behandling.

Hörselteam Göteborg barn och ungdom har också arbetat för att införa vad man kallar för barnråd. Barnråd är ett forum där barnens egna åsikter kan lyftas, tas tillvara och sedan användas i verksamheternas arbete för att anpassa utformningen av lokaler, väntrum och arbetssätt vid behandlingar och besök.

 Det bästa med att vara samordnare är att få vara med att påverka och utveckla barnets rättigheter i våra verksamheter. Det är viktigt att alla barn som besöker våra verksamheter känner sig trygga, blir lyssnade på och blir bemötta utifrån sina behov och förutsättningar. Det är nödvändigt att vi ser till barnets bästa i alla situationer där barn medverkar. Det handlar om allt ifrån förberedelser inför besök, hur våra väntrumsmiljöer och lokaler är anpassade efter barnets behov och hur vi kommunicerar och bemöter barnet i behandling.

Mer information om VGR:s arbete

Ombud för barnets rättigheter

Ombud för barnets rättigheter finns inom nästan alla VGR:s förvaltningar. De har i uppgift att bevaka barnrättsperspektivet och att verksamheten arbetar utifrån FN:s barnkonvention om barnets rättigheter. Ombuden ska ha barnrättskompetens och har i uppdrag att samordna arbetet för barnets rättigheter. För att bli ombud krävs att en deltar i den interna utbildningen Ombud för barnets rättigheter.

Läs mer om ombuden på www.vgregion.se/ombud-barnets-rattigheter

Läs mer om VGR:s övergripande arbete med barnkonventionen på www.vgregion.se/barnkonventionen

Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till människor i alla åldrar som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, förstå omvärlden, se, höra eller röra sig. 

Hörselteam barn och ungdom

Hörselteam barn och ungdom ger medicinskt, pedagogiskt, tekniskt och psykosocialt stöd till barn och ungdomar upp till 20 år som har olika grader av hörselnedsättningar, och till deras föräldrar. Arbetet är tvärprofessionellt med utgångspunkt i barnets och föräldrarnas behov. Hörselteam finns i hela Västra Götaland med specialistkunskap om hur det är att leva med nedsatt hörsel eller dövhet.


Senast uppdaterad: 2020-01-02 11:45