Kompetensförsörjning

Vi verkar för en fungerande arbetsmarknad där utbildningar leder till rätt kompetens och allas färdigheter tas tillvara. En utmaning i det regionala utvecklingsuppdraget är att säkerställa att företag och offentlig sektor får tillgång till den kompetens som efterfrågas och att ungdomar utbildar sig inom områden där det finns jobb i framtiden. För att lyckas med detta krävs en bra matchning mellan tillgång till utbildad arbetskraft och arbetsgivarnas efterfrågan på kompetens. Vi verkar för en fungerande arbetsmarknad där utbildningar leder till rätt kompetens och allas färdigheter tas tillvara.

Arbetet sker inom ramen för regeringsuppdraget Kompetensplattform Västra Götaland i fyra områden; Strategisk påverkan, Insatser och utvecklingsprojekt, Lärande och erfarenhetsutbyte och Prognoser och kunskapsunderlag.

Senast uppdaterad: 2018-01-19 09:50