Kompetensförsörjning

Västra Götalandsregionen verkar för en fungerande arbetsmarknad där utbildningar leder till rätt kompetens och allas färdigheter tas tillvara.

En utmaning i det regionala utvecklingsuppdraget är att säkerställa att företag och offentlig sektor får tillgång till den kompetens som efterfrågas och att ungdomar utbildar sig inom områden där det finns jobb i framtiden. För att lyckas med detta krävs en bra matchning mellan tillgång till utbildad arbetskraft och arbetsgivarnas efterfrågan på kompetens.

Arbetet sker inom ramen för regeringsuppdraget Kompetensplattform Västra Götaland i fyra områden; Strategisk påverkan, Insatser och utvecklingsprojekt, Lärande och erfarenhetsutbyte och Prognoser och kunskapsunderlag.

Senast uppdaterad: 2018-11-12 13:07