Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hälsoinformation och gruppstödsträffar

För att kunna söka vård är information om vården i Sverige mycket viktig för alla som är nya i vårt land. Varje individ behöver till exempel veta hur kontakt kan tas med hälso- och sjukvården och ord, begrepp och tjänster behöver förklaras. Därför har vi tagit fram ett utbildningsmaterial som är enkelt att använda i mötet med grupper eller individer. Här finns även ett särskilt gruppstödsmaterial för att stärka den psykiska hälsan.

Bildspelet Grundläggande hälsoinformation

Bildspelet är ett material för personal att använda i möten med personer som behöver få information om hälso- och sjukvården i Sverige. Innan du öppnar bildspelet kan du läsa mer på denna sida om förberedelser att tänka på.

Bildspelet Grundläggande hälsoinformation

Innan den grundläggande hälsoinformationen ges

Anpassa bildspelet och mötet

 • Bildspelet är omfattande för att passa olika grupper av människor och beskriver många delar av hälso- och sjukvården. Det är inte tänkt att användas i sin grundform utan bör anpassas till dem du har framför dig. Det innebär att du väljer vilka bilder som visas, vad i bilderna som du vill ta upp och i vilken ordning bilderna visas.

 • Planera tid för den information som är extra viktig för deltagarna. Exempelvis om de är helt nya i Sverige och hur mycket information du tror att de kan ta emot i sin aktuella situation?

 • Ett tips är att använda bildstöden Rätt till vård och Var söker jag vård, som du hittar här. De finns på flera språk och kan lämnas direkt till den som behöver informationen.

Upplägg

 • Beroende på hur mycket information som ska förmedlas till gruppen behöver antal träffar och tiden anpassas. Om många bilder ska visas bör informationen delas upp på två-tre träffar. Om du endast genomför en informationsträff föreslår vi 4 x 45 minuter plus pauser.
 • Vi rekommenderar ett uppsamlande tillfälle i cirka 60 minuter några dagar senare med möjlighet att ställa frågor och få en repetition.

Deltagarnas bakgrund och nuläge är viktigt

Till exempel har en person med svenskt personnummer andra förutsättningar för att få hälso- och sjukvård jämfört med den som inte har det. Hur informationen förmedlas beror också på deltagarnas utbildningsnivå. Försök därför att dela in mötestillfällen utifrån:

 • Om deltagarna har svenskt personnummer eller inte​
 • Utbildningsnivå​​
 • Språk och om tolk behövs
 • Ålder
 • Motivation 
 • Möjligheter att delta ​​​​

Förbered tid för dialog i gruppen om olika erfarenheter

  • Vid grundläggande hälsoinformation i den mån det är möjligt​
  • Vid gruppstödsträffar (se nedan under Gruppträffar om psykisk hälsa och hur du kan ta hand om din hälsa) är dialogen det viktigaste​.
  • Låt deltagare dela med sig av erfarenheter men sätt ramar och tid för dialogen. ​​
  • Förhindra att deltagarna lämnar ut alltför privat information.

Kom ihåg: Syftet med hälsoinformationen är att deltagarna ska få med sig:

 • Ett förtroende för hälso- och sjukvården
 • Kunskap om vilken rätt till vård man har
 • Kunskap om vart man vänder sig för att få vård och var man kan få mer information när det behövs (i första hand till vårdcentralen och/eller 1177 Vårdguiden på telefon eller webben).

Mer information om de områden som tas upp i presentationerna, som kan vara bra att ha läst igenom:

Illustrationer och enkel text på olika språk som stöd för förståelsen i möten i hälso- och tandvård.
Bildstöd i vården. Västra Götalandsregionens webbplats

Vård och hälsoundersökningar för personer från andra länder
Hälso- och sjukvård för asylsökande och personer utan nödvändiga tillstånd. Vårdgivarwebben

Hälsoundersökningar i Västra Götaland. Vårdgivarwebben

Sök vård i Västra Götaland. 1177 Vårdguiden 
Vården i Västra Götaland. 1177 Vårdguiden
Tandvård. 1177 Vårdguiden

Sakkunskap inför möten
Hälsoundersökningar, så kallad screening. 1177 Vårdguiden
Hur socioekonomi påverkar deltagande i screening. Cancerfonden
Antibiotikaanvändning. Från Strama på Vårdgivarwebben

Psykisk hälsa. 1177 Vårdguiden
Ungdomsmottagning på webben, UMO

Patientnämndens arbete och broschyrer på olika språk. Västra Götalandsregionen

Glasögonbidrag för barn och unga. 1177 Vårdguiden
Glasögon till personer som ansökt om uppehållstillstånd. Migrationsverket

EU-kort vid resa utomlands. Försäkringskassan

Vulvamottagning. Angereds närsjukhus

Övrigt och bakgrund

Information Sverige är länsstyrelsernas webbplats med samhällsinformation för asylsökande och de som nyligen har fått uppehållstillstånd. Om Sverige är ett kursmaterial från länsstyrelsen om vårdinformation och egenvård med mera.

Bildspelet Grundläggande hälsoinformation baseras på hälsoinformation från Sveriges kommuner och regioner, från projektgruppen Hälsa i Sverige Västra Götaland och hälsoinformationsteamet vid Flyktingmedicinsk mottagning i Göteborg.

Varför vissa saker tas upp i bildspelet

Tystnadsplikt

Vårdpersonal har tystnadsplikt för att den som söker vård ska känna sig trygg och våga berätta om sina besvär. Det kan finnas oro för att information som lämnas vid ett vårdbesök kan ges till familjemedlemmar eller påverka asylbeslut negativt

Tolk

Information om att alla har rätt rätt till tolk vilket personen själv kan påtala. Barn får inte användas som tolkar.

Yrkesgrupper inom vården

många länder är det vanligt att läkaren är den första vårdkontakten men i Sverige är första vårdkontakten ofta med en sjuksköterska. Läkare på en vårdcentral är specialister på många tillstånd och vid behov remitterar de vidare till andra specialister. 

Verksamheter i hälso- och sjukvården 

Om vilken vård som vi kan söka själva och var.

Egenvård och friskvård

Individen kan få råd i vårdmöten om att vissa besvär kan hanteras med egenvård. Sådana ordinationer gäller även friskvård och kan upplevas som mindre viktiga än läkemedelsbehandling. 

Screening

Okunskap om screening - exempelvis mammografi - kan bidra till avbokning eller att personen inte kommer till det bokade besöket eftersom det upplevs främmande att undersökas om man är besvärsfri.  

Antibiotika 

Olika länder har kommit olika långt i arbetet med att begränsa användandet av antibiotika för att förebygga resistens. Det svenska, restriktiva förhållningssättet kan upplevas som att vissa besvär inte tas på allvar. 

Förutom områdena ovan beskrivs rätten till vård och tandvård för olika åldrar och individer, hur 1177 Vårdguiden fungerar, apotek, högkostnadsskydd med mera.

Gruppstödsträffar om psykisk hälsa och hur du kan ta hand om din hälsa

Förutom den grundläggande hälsoinformationen ovan finns manualer för gruppstödsträffar om psykisk hälsa. Syftet är att främja en god hälsa hos personer som har flytt. Manualerna beskriver varje gruppstödsträff och ger praktiska tips till gruppledaren.

För vuxna

Sveriges kommuner och regioner har tagit fram manualer för gruppstödsträffar med vuxna. Gruppstödsträffarna kallas för "hälsostöd" och du hittar manualer här:
Hälsostödsmaterial för dig som riktar dig till vuxna

För ungdomar

För ungdomar finns en gruppstödsträffsmanual som heter Hälsoskola användarkompendium. Tidiga insatser för ökad integration och ökad skolnärvaro, av BUP asylmottagning på Södra Älvsborgs sjukhus.
Hälsoskola användarkompendium laddas ner här

Det är vanligt att personer som migrerat upplever stress. Om flykten varit påtvingad kan detta påverka hälsan ännu mer.

Samtal om hur den psykiska hälsan kan påverkas av migration och hur man kan ta hand om sig är viktigt för hälsan. Genom att prata om psykisk hälsa och sätta ord på upplevelser kan känslor normaliseras och bidra till att de som behöver hjälp tar kontakt med hälso- och sjukvården.

Informationsblad om hur du kan stötta individers psykiska hälsa i gruppsamtal

Förberedelser

Läs om förberedelserna som gäller för hälsoinformation längre upp på sidan. De gäller även inför genomförande av gruppstödsträffar. Använd dig av manualerna nedan men anpassa upplägg och innehåll efter gruppens behov. 

Tips på material som kan användas på gruppstödsträffarna för att prata om hur du tar hand om din hälsa:
Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, hälsofrämjande verktyg

Publikationer och övrigt material, Angereds närsjukhus

Bakgrund

En utvärdering av Hälsa i Sverige i Västra Götaland av Göteborgs universitet: 
Kan Hälsostöd främja en positiv utveckling av psykisk hälsa och hälsolitteracitet hos asylsökande och nyanlända?

Sveriges Radio om psykisk hälsa bland personer som flytt. Här lyfts behovet av att få information om var man kan få vård och att få prata om sitt mående efter flykten. 
Han flydde kriget: "Minnena är som en skräckfilm" 17 maj 2022 - Vetenskapsradion På djupet | Sveriges Radio

Utvärdera och utveckla ditt arbete

här kan du utvärdera och kvalitetsutveckla ditt arbete

Ett sätt att utvärdera och kvalitetsutveckla ert arbete med hälsoinformation och gruppträffar är att använda sig av helhetsmetodiken. Det är ett verktyg för att få enkel statistik och underlag för reflektion, diskussion och utveckling. 
Helhetsmetodiken, Angereds närsjukhus


Senast uppdaterad: 2022-06-14 11:31