Lärandecentrum för migration och hälsa (LMH)

En femtedel av Västra Götalands invånare är migranter från andra länder. Västra Götalandsregionen behöver rusta för att inkludera, identifiera behov och utveckla sina verksamheter för att kunna bemöta hela befolkningen. Därför inrättas ett lärandecentrum för migration och hälsa (LMH).

Regiondirektören fick i uppdrag av regionstyrelsen att inrätta ett regionalt lärandecentrum för migration och hälsa (LMH) i Västra Götaland den 11 april 2017. Regiondirektören fastställde att LMH ska organiseras under Koncernstab regional utveckling inom avdelning Folkhälsa. Folkhälsochefen gavs i uppdrag att ta fram en etableringsplan.

Vad är ett lärandecentrum?

Ett lärandecentrum är en pedagogisk modell med fokus på lärande utifrån målsättningen att öka Västra Götalandsregionens verksamheters förståelse och kunskap om migration och dess komplexitet. Lärandecentret är en regiongemensam resurs som ska präglas av proaktivt arbete och ett lärande som bidrar till att kunskaperna omsätts i praktiskt arbete.

Lärandecentrum migration och hälsa ska;

 • bidra till lärande i migrantfrågor med målet att skapa jämlika förutsättningar för migranters hälsa
 • vara ett kunskapsnav för att stödja Västra Götalandsregionens ansvarsområden i frågor som rör migration och hälsa
 • präglas av ett arbetssätt som bygger på interkulturell dialog med berörda målgrupper och samverkan mellan olika aktörer och intressenter

 Tre funktioner inom LMH

 •  Samordning
 • Utveckling och spridning av kunskap
 • Omvärldsbevakning

Aktiviteter under 2018

De främsta aktiviteterna under året kommer att handla om:

 • Målgrupps-/aktörsinventering
 • Analys av kunskaps-och kompetensbehov
 • Kommunikations- och utbildningsinsatser
 • Framtagande av kunskapsöversikt
 • Nätverksbyggande

Elisabeth Rahmberg Johansson

Telefonnummer
E-post
Folkhälsochef

Elisabeth Bengtsson

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Telefonnummer
E-post

Salam Kaskas

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Telefonnummer
E-post

Caroline Oskarsson

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2018-02-06 13:20