Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Prioriterade inriktningar för fullföljda studier

Det finns fyra prioriterade inriktningar för Kraftsamling fullföljda studier. Utgångspunkten för inriktningarna är att det ska finnas ett aktuellt problem eller en utmaning som är central för fullföljda studier och att samverkan på olika nivåer eller mellan aktörer är en del av lösningen.

De fyra inriktningarna för Kraftsamling fullföljda studier:

 • Psykisk hälsa
 • Föräldrar som resurs
 • Läsning och språkutveckling
 • Motivation och framtidstro

Psykisk hälsa

Utmaningen är att förbättra samverkan mellan olika aktörer kring främjande och förebyggande insatser samt stöd och vård med barnets/den unges behov i centrum genom att exempelvis:

 • Utveckla samverkan mellan skola och region för en sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsa
 • Utveckla elevhälsoinsatser som främjar psykisk hälsa och förebygger psykisk ohälsa
 • Förbättra förutsättningarna för barn/unga med misstanke om utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser genom till exempel tidiga insatser, särskilt stöd, sammanhållet vårdförlopp, samordning och trygghet
 • Utveckla främjande och tillgängliga lärmiljöer för trygghet och studiero

Föräldrar som resurs

Utmaningen är att förstärka och tillgängliggöra stöd till vårdnadshavare i hela länet, med särskilt fokus på föräldrar eller familjer som är utsatta för en eller flera riskfaktorer genom att exempelvis:

 • Ge föräldrastöd från BVC till tonår med fokus på riktat behov
 • Utveckla samverkan mellan skolan och hemmet
 • Kvalitetsutveckla läxhjälp
 • Identifiera och samordna insatser kring barn och unga som riskerar att fara illa

Läsning och språkutveckling

Utmaningen är att öka samverkan i hela länet för att identifiera och ge stöd kring språkutveckling samt främja en god läsförmåga genom att exempelvis:

 • Utveckla samverkan kring identifiering och stöd vid bristande språkutveckling och för att stödja barns kommunikation
 • Erbjuda läsfrämjande insatser i och utanför skolan till exempel Bokstart
 • Främja föräldrars språk och läsning för att öka delaktigheten i barnens lärande

Motivation och framtidstro

Utmaningen är att öka barn och ungas motivation för studier, anknytning till skolan samt tillit och tilltro till sig själv, samhället och framtiden genom att exempelvis:

 • Utveckla och sprida metoder för barn och ungas delaktighet och inflytande
 • Utveckla och sprida metoder för skolanknytning, närvaro och meningsfullhet i skolan
 • Erbjuda studie- och yrkesmotiverande insatser till exempel via Science centers, samarbete med näringslivet och folkhögskolor
 • Skapa ökade och jämlika förutsättningar för fysisk aktivitet och rörelseglädje i hela länet

Den regiongemensamma samordningsgruppen fortsätter att förankra och sprida Kraftsamling fullföljda studiers mål och genomförande i både Västra Götalandsregionen och den kommunala sektorn. Delregionala noder ska byggas upp med fokus på samverkan, spridning av kunskap, erfarenheter och metoder samt processtöd till lokal nivå över de delregionala gränserna.

Västra Götalandsregionens sociala investeringsmedel kommer även att knytas till kraftsamlingens inriktningar och tar stöd i de delregionala noderna.

Senast uppdaterad: 2022-06-14 14:38