Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor & svar

Kraftsamling fullföljda studier handlar om att skapa förutsättningar för alla elever i Västra Götaland att lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg. Kraftsamlingen är ett samarbete mellan olika aktörer i Västra Götaland som arbetar inom sina områden för det gemensamma målet – att alla elever ska gå ut grund- och gymnasieskolan med godkända betyg. Varje berörd nämnd, styrelse och kommitté ansvarar för genomförandet i sina ansvarsområden. Nedan följer vanligt förekommande frågor och svar om kraftsamlingen.

Vilka ingår i kraftsamling fullföljda studier?

För VGR:s del har regionfullmäktige antagit handlingsplanen och är ett gemensamt åtagande. Exempel på VGR:s verksamheter är vårdcentralerna, folkhögskolorna, koncernstab regional utveckling.

Via BHU har VGR tillsammans med de fyra kommunalförbunden kommit överens om att samverka kring denna fråga.

Vad är handlingsplan fullföljda studier?

Handlingsplanen beskriver Västra Götalandsregionens inriktning för fullföljda studier. Den ska ligga till grund för fortsatt samverkan internt mellan förvaltningarna och externt med kommunalförbund, kommuner, myndigheter och idéburen sektor.
Läs handlingsplanen här

Andra självklara aktörer är kommunerna via framförallt skolan och idéburen sektor.

Vad är aktivitetslistan?

I aktivitetslistan finns de aktiviteter och insatser som görs inom ramen för kraftsamlingen. Det är särskilda satsningar som VGR har identifierat. Listan är inte heltäckande och den ordinarie verksamheten ingår inte.
Läs aktivitetslistan 2017/2018 här          

Vilka områden finns inom kraftsamling fullföljda studier?

Kraftsamlingen är indelad i fem områden;

 • Samverkan
 •  Psykisk hälsa
 • Migration och utbildning
 • Studiemotivation
 • Livsvillkor och levnadsvanor

Vad innebär rekommendationerna?

Folkhälsokommittén fick uppdraget att samordna och följa upp handlingsplanen för fullföljda studier. I det arbetet ligger också att särskilt belysa några områden där åtgärder behöver vidtas. Rekommendationerna ska bygga på resultat av uppföljningen av redan pågående verksamhet, diskussioner med företrädare från olika organisationer och professioner, samt omvärldsbevakning av nationell och internationell utveckling inom respektive område.

Regionstyrelsen godkände folkhälsokommitténs återrapport i oktober 2017, som innehöll förslag till rekommendationer, men det innebär inte att regionstyrelsen har sagt att rekommendationerna är klara för genomförande. Rekommendationerna ska arbetas vidare med internt och i samverkan med berörda parter för att kunna landa ner i ett konkret uppdrag. Därefter beslutas om genomförande i ansvarig nämnd, styrelse eller kommitté.

Rekommendationerna är följande;

 • Undersöka möjligheten att bli ”pilotregion” för en sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård
 • Utveckla tjänstemannastrukturen mellan VGR och samtliga kommunalförbund
 • Säkerställa och utveckla genomförandet av hembesök från BVC utifrån identifierade behov och brister
 • Skapa en strategi för VGR:s insatser för att öka barn och ungdomars fysiska aktivitet
 • Stärka förutsättningarna för samtliga folkhögskolor genom att inrätta deltagarstödsteam med psykosocial- och specialpedagogisk profession
 • Säkerställa att barn inte används som språktolkar i VGR-finansierade verksamheter

Vilka resultat kan vi se av kraftsamlingen?

Kraftsamlingen följs upp årligen och återrapporteras till regionstyrelsen per delårsrapport augusti.
Läs uppföljningsrapporten från 2017 här

Varför satsar VGR på fullföljda studier?

Att fullfölja sina studier är en förutsättning för att kunna leva ett gott liv, att kunna få ett arbete och kunna försörja sig. Som regional utvecklings aktör är det vårt ansvar att tänka på en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning.

VGR är genom sina tidiga och främjande hälso- och sjukvårdsinsatser en viktig aktör för att ge familjer samt barn- och unga förutsättningar för ett gott liv. 

Vad innebär kraftsamlingen för exempelvis Skaraborgs sjukhus?

Arbetet med handlingsplan fullföljda studier är ett gemensamt ansvar för VGR:s samtliga verksamheter och förvaltningar. Inom våra uppdrag har vi alla ett ansvar att arbeta förebyggande och främjande. Exempelvis berörs alla som arbetar inom hälso- och sjukvården av bestämmelsen om barn som anhöriga. 5 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen som säger att hälso- och sjukvården särskilt ska beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en psykisk störning eller psykisk funktionsnedsättning, har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada eller är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.

Det här ett område där det finns samband mellan VGR:s verksamheter och arbetet med fullföljda studier. Det är ett gemensamt ansvar och varje verksamhet ansvarar själva för sin utveckling.

Senast uppdaterad: 2018-08-10 10:56