Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor & svar

Kraftsamling fullföljda studier handlar om att skapa förutsättningar för alla elever i Västra Götaland att lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg. Kraftsamlingen är ett samarbete mellan olika aktörer i Västra Götaland som arbetar inom sina områden för det gemensamma målet – att alla elever ska gå ut grund- och gymnasieskolan med godkända betyg.  Nedan följer vanligt förekommande frågor och svar om kraftsamlingen.

Vilka ingår i kraftsamling fullföljda studier?

Kraftsamling fullföljda studier utgår från Västra Götalands gemensamma regionala utvecklingsstrategi VG2020. Läs VG2020 här.

Beredningen för hållbar utveckling (BHU), där VGR tillsammans med kommunalförbunden ingår, har valt ut fullföljda studier som ett av fem särskilt prioriterade områden för samverkan.

För att skapa förutsättningar för att alla elever ska gå ur skolan med fullföljda studier krävs en bred samverkan mellan bland annat hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola, kultur och idéburen sektor.

Vad är handlingsplan fullföljda studier?

Handlingsplanen beskriver Västra Götalandsregionens inriktning för fullföljda studier och utgår från de områden som VGR har rådighet inom. Planen ligger till grund för insatser och samverkan internt mellan VGR:s förvaltningarna och externt med kommunalförbund, kommuner, myndigheter och idéburen sektor.

Varje berörd nämnd, styrelse och beredning ansvarar för genomförandet i sina ansvarsområden.

I handlingsplanen identifieras fem delområden:

 1. Samverkan - Främja långsiktig och hållbar samverkan mellan olika samhällsaktörer
 2. Psykisk hälsa - Främja psykisk hälsa och motverka konsekvenser av psykisk ohälsa
 3. Livsvillkor och levnadsvanor - Minska de negativa effekterna av ogynnsamma livsvillkor och levnadsvanor
 4. Studiemotivation - Stimulera intresset för studier
 5. Migrationsbakgrund - Skapa förutsättningar för goda skolresultat för ungdomar med migrationsbakgrund

Läs handlingsplanen här.  

Vad innebär rekommendationerna?

Regionstyrelsen beslutar årligen om ett antal rekommenderade utvecklingsområden med utgångspunkt i handlingsplanens fem delområden. Rekommendationerna beskriver särskilt prioriterade långsiktiga förändringar i VGR:s egen verksamhet som bedöms förbättra förutsättningarna för barn och unga att nå fullföljda studier.

Följande rekommendationer finns för 2020:

Delområde 1: Samverkan - Främja långsiktig och hållbar samverkan mellan olika samhällsaktörer

 • Pilotarbete för en sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård

Delområde 2: Psykisk hälsa - Främja psykisk hälsa och motverka konsekvenser av psykisk ohälsa

 • Säkerställa och utveckla genomförandet av hembesök från BVC
 • Utveckla arbetssätt, rutiner och användning av SIP (Samordnad individuell plan)

Delområde 3: Livsvillkor och levnadsvanor - Minska de negativa effekterna av ogynnsamma livsvillkor och levnadsvanor

 • Säkerställa jämlik användning och spridning av verksamma metoder kring barn och ungas förutsättningar för fullföljda studier

Delområde 4: Studiemotivation - Stimulera intresset för studier

 • Stärka förutsättningarna för samtliga folkhögskolor genom deltagarstödsteam med psykosocial- och specialpedagogisk profession
 • Språkutveckling och läsning

Delområde 5: Migrationsbakgrund - Skapa förutsättningar för goda skolresultat för ungdomar med migrationsbakgrund

 • Öka kunskap och handlingsförmåga kring hälsosam livsstil och vårdsystemet bland unga

Varför kraftsamlar Västra Götaland kring fullföljda studier?

Att våra barn och ungdomar trivs, utvecklas och så småningom går ur skolan med godkända betyg är en förutsättning för ett gott liv och jämlik hälsa såväl idag som för framtiden. Studieframgång och jämlik hälsa bland barn och unga bidrar starkt till social hållbarhet och regionens vision om det goda livet i Västra Götaland. Dagens barn och unga är också framtidens arbetskraft för såväl VGR som andra arbetsgivare i vårt län.

Arbetet för fullföljda studier bidrar till regeringens folkhälsomål att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Koppling finns även till de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 med särskild bäring på mål 4: God utbildning för alla och mål 10: Minskad ojämlikhet.

Vad innebär kraftsamlingen för exempelvis Skaraborgs sjukhus?

Arbetet med handlingsplan fullföljda studier är ett gemensamt ansvar för VGR:s samtliga verksamheter och förvaltningar. Inom våra uppdrag har vi alla ett ansvar att arbeta förebyggande och främjande. Exempelvis berörs alla som arbetar inom hälso- och sjukvården av bestämmelsen om barn som anhöriga. 5 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen som säger att hälso- och sjukvården särskilt ska beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en psykisk störning eller psykisk funktionsnedsättning, har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada eller är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.

Det här ett område där det finns samband mellan VGR:s verksamheter och arbetet med fullföljda studier. Det är ett gemensamt ansvar och varje verksamhet ansvarar själva för sin utveckling.

Senast uppdaterad: 2018-08-10 10:52