Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fakta & statistik

Behörigheten till gymnasieskolan ökar i alla elevgrupper – riksstatistik 2020

Andelen niondeklassare i Sverige som är behöriga till gymnasieskolans nationella program har ökat med 1,3 procentenheter sedan förra året. 85,6 procent av eleverna som gick ut grundskolan i våras blev behöriga, jämfört med 84,3 procent år 2019.

 • Både pojkars och flickors behörighet ökade

Totalt gick drygt 114 000 elever ut årskurs 9 i våras. 85,6 procent av eleverna var behöriga till något av gymnasieskolans nationella program, jämfört med 84,3 procent året innan. 87,0 procent av flickorna var behöriga jämfört med 84,3 procent av pojkarna. Andelen behöriga flickor ökade med 1,1 procentenheter och pojkarnas behörighet ökade med 1,5 procentenheter jämfört med läsåret innan.

 • Antal år i svensk skola påverkar behörighet

Elevernas behörighet skiljer sig beroende på migrationsbakgrund och det som har betydelse är hur länge en elev gått i svensk skola.

 • Svensk bakgrund: 91 procent
 • Utländsk bakgrund född i Sverige: 85 procent
 • Invandrat före ordinarie skolstart: 85 procent
 • Invandrat under årskurs 1–5: 68 procent
 • Nyinvandrad (årskurs 6–9) och okänd bakgrund: 32 procent
 • Föräldrars utbildningsnivå påverkar stort

93 procent av eleverna vars föräldrar har eftergymnasial utbildning är behöriga till något nationellt program jämfört med 77 procent av eleverna vars föräldrar har högst gymnasieutbildning. Oavsett hur elever kategoriseras, utifrån kön eller migrationsbakgrund, är det föräldrars utbildningsnivå som har störst betydelse för resultaten.

Läs mer i Skolverkets PM Slutbetyg i grundskolan våren 2020

Skolverket publicerar från den 1 september 2020 enbart statistik på riksnivå. Denna förändring är en konsekvens av att Statistikmyndigheten SCB beslutat om en reviderad sekretesspolicy. Västra Götalandsregionen arbetar med att hitta lösningar för att även fortsättningsvis kunna bistå samarbetsparter, politik och egen organisation med regional och lokal statistik för att kunna arbeta systematiskt med barn och ungas förutsättningar för fullföljda studier.

Behörighet till gymnasiet 2019

År 2019 var det 3151 elever i Västra Götaland som gick ur grundskolan utan behörighet till gymnasiet vilket motsvarar 17% av avgångsklassen.

 • Den sedan slutet av 1990-talet nedåtgående trenden beträffande andelen behöriga till gymnasiet bland avgångsklasserna i åk 9 har 2018 brutits. Vårterminen 2017 var andelen behöriga avgångselever 81 procent i Västra Götaland och 2018 nästan 83 procent. 2019 var den exakt 83 procent.
 • Skillnaderna mellan pojkar och flickor har under de två senaste åren minskat till ett par procentenheter efter att andelen pojkar med gymnasiebehörighet ökat medan motsvarande andel bland flickor minskat något de senaste åren.
 • De inomregionala skillnaderna förefaller öka något under de senaste åren med lägst andelar behöriga i Fyrbodal och södra Sjuhäradsbygden och de högsta i Skaraborg och Göteborgsregionen.
 • Andelen behöriga bland icke nyanlända sjunker något under de senaste åren medan den är oförändrad bland nyanlända jämfört med 2018.
 • Skillnaderna mellan elever vars föräldrar har en låg respektive hög utbildningsnivå ökar något och trenden är nedåtgående för båda grupperna, mest uttalad för gruppen vars föräldrar har en låg utbildningsnivå.

Läs mer i rapporten Gymnasiebehörighet i Västra Götaland 2019 

Statistikrapporter

Länkar till mer statistikunderlag

Artiklar

 Rapporter

Senast uppdaterad: 2020-10-07 14:02