Folkhälsopriset Skaraborg

Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg har delat ut ett årligt folkhälsopris sedan 2007. Avsikten med folkhälsopriset är att stimulera till en aktiv samverkan mellan lokala aktörer inom folkhälsoområdet. Med lokala aktörer avses organisationer, föreningar, hälso- och sjukvården, tandvården, skolan samt övrig kommunal verksamhet. Syftet med samverkan ska vara att optimera resurser och att gränsöverskridande verka för en positiv hälsoutveckling hos invånarna i kommunen, patienter och/eller personal. Prissumman 2017 är 30 000 kronor.

2017- års pristagare 

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden utlyste 2017-års folkhälsopris. 2017 vann Ungdomens Nykterhetsförbund Skaraborg, Trivselgerillan, folkhälsopriset. Läs om deras insats här

Folkhälsopriset ska avse:

  • Aktivt arbete för att förebygga att sjukdomar och skador uppkommer
  • Befolkningsinriktat arbete för att främja goda livsvillkor och hälsosamma levnadsvanor
  • Insatser som ökar individens möjlighet att själv kontrollera sin hälsa och möjlighet att förbättra den
  • Utveckling av metoder som mäter hälsa och hälsorelaterad livskvalitet

För att få nämndens folkhälsopris ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • Ansökan ska avse aktiviteter/insatser där samverkan sker mellan olika lokala aktörer
  • Aktiviteten ska ha ett tydligt syfte och mål
  • Resultat ska kunna visas i form av uppföljning/utvärdering
  • Aktiviteten/insatsen ska vara till nytta för andra och ska kunna genomföras även i andra kommuner i Skaraborg.

Ansökan om deltagande i pristävlingen ska vara insänd senast 3 oktober 2017  helst genom e-post E-postadress eller med post till Diariet, Regionens Hus, 405 44 Göteborg. För att underlätta ansökningen kan bifogat formulär användas. Vid eventuella frågor kontakta Per Bjurén, tfn 010-4413643, 0708-87 56 63 eller via e-post E-postadress. Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att ta beslut om folkhälsopriset i oktober. Prisutdelningen kommer att ske i samband med nämndens sammanträde i november.

Formulär ansökan folkhälsopris Skaraborg 2017

Senast uppdaterad: 2017-12-01 10:26