Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Social hållbarhet, folkhälsa och psykisk hälsa – temat för västra nämndens folkhälsodag

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden bjöd den 24 januari in till sin årliga folkhälsodag. I år var fokus på barn och ungas hälsa och framförallt den psykiska hälsan. Diskussionen handlade om hur kommunala och regionala verksamheter ska kunna arbeta tillsammans för att barn och unga ska klara skolan med godkända betyg. Kommunledningar, vårdcentralschefer och verksamhetsansvariga för ungdomsmottagningar i kommunerna i Västra hälso- och sjukvårdsnämnden område var inbjudna och drygt 100 personer var samlade och hade möjligheten att lyssna på kunniga föreläsare och diskutera samverkan.

Nicklas Attefjord, ordförande för Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, hälsade välkomna och startade dagen med att beskriva Västra Götalandsregionens vision om det goda livet och för att det goda livet ska vara nåbart för alla behöver fler barn och unga klara skolan. Utan en grundläggande utbildning följer utanförskap, risk för psykisk ohälsa, ökad risk för sjukdomar och det blir svårare att nå det goda livet. 

Det krävs en hel by för att uppfostra ett barn

Nicklas Attefjord utgick ifrån uttrycket ”Det krävs en hel by för att uppfostra ett barn” och ställde frågan om vi organiserat vårt samhälle som en by? Han menade att formellt är samhället en by med gemensamt ansvar men fortsatte liknelsen med att byn är delad av en flod- av lagar, administrativa gränser och budgetansvar som delar byn i två delar, på den ena sidan regionen och på den andra kommunen. På varje strand finns det dessutom olika områden, socialtjänsten har sin lilla del av byn, skolan en annan del, regionen har vårdcentralerna på en sin del och specialistvården en annan och så vidare. När ett barn eller förälder behöver hjälp eller stöd behöver barnet och föräldrarna gå runt mellan olika delar av byn och ibland korsa en flod.

Han avslutade med att säga att han hoppades att dagen skulle ge energi och inspiration till fortsatt arbete och kommande möten mellan nämnden,  kommuner och verksamheter så att nya steg kan tas framåt.

Kraftsamling för fullföljda studier

Elisabeth Bengtsson, från Västra Götalandsregionen pratade om Kraftsamling fullföljda studier – regionens stora satsning på barn och unga.  Hon lyfte att 3473 elever, 20 %, av eleverna i Västra Götaland gick ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet 2017 och att forskning visar att de har sämre förutsättningar för välbefinnande och hälsa. Regionens Kraftsamling för fullföljda studier och dess rekommendationer för 2018 har regionstyrelsen ställt sig bakom.

Presentation Kraftsamling fullföljda studier

Tända gnistor eller släcka bränder? – samverkan med behovet i centrum?

Ing-Marie Wiselgren, Uppdrag psykisk hälsa, SKL, pratade därefter utifrån rubriken ”Tända gnistor eller släcka bränder? – samverkan med behovet i centrum?”. Hon menade att vi måste våga arbeta med proportionell universalism – det vill säga anpassa behov till de som behöver mest.  Hon sa också att idag lägger vi problemet på individen men vi bör ställa oss frågan om vi kanske bör anpassa samhället istället.

Presentation Tända Gnistor - samverkan

SIMBA team - ett exempel på fungerande samverkan mellan region och kommun

Agneta Hamilton från Vårdcentralen Kusten berättade om SIMBA team som ett exempel på fungerande samverkan mellan region och kommun. Hon lyfte en framgångsfaktor som är att avsätta tid för samverkan. Men hon såg också möjliga utvecklingsmöjligheter för att kunna ta hand om barn och unga med stora behov bland annat att utöka teamen med sjukgymnaster.

Presentation SIMBA team

Vårdcentraler med utökat uppdrag för barns psykiska hälsa

Under eftermiddagen berättade Liselott Risö Berglind från Kunskapsstöd för psykisk hälsa om Västra Götalandsregionens pågående arbete med barn och ungas psykiska hälsa. Hon tog upp de vårdcentraler som fått tilläggsuppdrag för barn och ungas psykiska hälsa men framhöll att det i alla vårdcentralers grunduppdrag ingår att göra en första bedömning av barn och ungas psykiska hälsa.

Presentationer:

Första Linjen; Ungas psykiska hälsa - vårdcentral

Första Linjen; Ungas psykiska hälsa - januari 2018

Första Linjen; Ungas psykiska hälsa - Psykiatriberedningen

Implementering B-RUP januari 2018

Efter föredragningar fortsatte deltagarna diskussionen i kommunvisa grupper och samtalade om hur de gemensamt, region och kommun, ska kunna förbättra bemötandet av barn och unga i behov av stöd. Utgångspunkt för diskussionen var att identifiera gemensamma utvecklingsområden, diskutera hur samverkan möjliggörs samt att prioritera utvecklingsområden. Många engagerade och intressanta samtal blev resultatet och nu återstår att knyta an till detta under vårens fortsatta möten och arbete.

Senast uppdaterad: 2019-04-30 11:17