Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Slutbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa – en viktig prioritering för VGR

”Det finns många paralleller mellan de framgångsfaktorer på nationell nivå för att utjämna hälsoskillnader som beskrivs i slutbetänkandet och faktorer som är betydelsefulla för att Västra Götalandsregionen effektivt ska kunna skapa förutsättningar för en jämlik hälsa i vårt område” säger folkhälsochef Elisabeth Rahmberg.

Idag har den nationella kommission för jämlik hälsa som sedan 2015 arbetat på regeringens uppdrag levererat sitt slutbetänkande Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa. Kommissionens arbete har utgått från regeringens mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation och har verkat under ledning av professor Olle Lundberg.

Läs hela slutbetänkandet här

Västra Götalandsregionen har genom folkhälsochef Elisabeth Rahmberg haft inflytande in i kommissionens arbete via såväl en referensgrupp för regionala och lokala aktörer som genom folkhälsochefsnätverk och deltagande i nätverket Healthy Cities. Regionen har även bidragit med remissyttrande kring delbetänkande under processen fram till slutbetänkandet. Betydelsen av att aspekter kring jämlikhet i hälsa och social hållbarhet integreras i organisationers och verksamheters ordinarie uppdrag har då särskilt betonats.

Kommissionen konstaterar att en väl fungerande styrning och uppföljning är viktiga förutsättningar för att sluta hälsoklyftorna. För att uppnå detta menar de att det krävs ett ökat fokus på jämlikhet och tydligare mål kring detta. Det krävs också att arbetet för ökad jämlikhet i hälsa organiseras så att det bedrivs brett, löpande, långsiktigt och dynamiskt i förhållande till ett föränderligt samhälle. För det tredje krävs ökat ägarskap från alla berörda aktörer och sektorer vilket i sin tur förutsätter bättre stöd och samordning. För det fjärde krävs en mer utvecklad uppföljning som möjliggör jämförelser över tid och mellan olika samhällsnivåer samt en analys av drivkrafter bakom ojämlik hälsa.

I slutbetänkandet lämnas ett antal förslag som tillsammans bildar ett uppdaterat ramverk för folkhälsopolitiken med ett tydligare fokus på en god och jämlik hälsa. Särskilt lyftes vikten av en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Förslagen fokuserar i första hand på den nationella nivån men även förtydliganden av kommuners, landstings och regioners roll berörs och det betonas särskilt att dessa bör prioritera ett långsiktigt och tvärsektoriellt arbete kring jämlikhet i hälsa.

Västra Götalandsregionen har en god position i folkhälsosverige bland annat genom arbetet med Kraftsamling fullföljda studier och Samling för social hållbarhet. Regionfullmäktiges prioriterade mål för 2018-2020, Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska, får stort stöd i kommissionens förslag.

”Frågan om jämlik hälsa är sedan tidigare prioriterad i Västra Götalandsregionen och genom kommissionens slutbetänkande bekräftas hur betydelsefull denna prioritering är.

Vi ser med tillförsikt fram emot hur regeringen kommer att ta sig an dessa viktiga frågor” avslutar Elisabeth Rahmberg.

Senast uppdaterad: 2019-07-15 11:08