Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Så ser folkhälsan ut i Västra Götaland

En ny rapport från Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar jämförelser av folkhälsan i landet.

Rapporten Öppna jämförelser folkhälsa 2019 visar hur hälsan ser ut i befolkningen men också bakomliggande faktorer som påverkar hälsan som till exempel utbildning, sysselsättning, trygghet och levnadsvanor. Underlaget är ett verktyg för kommuner och regioner att analysera vilka insatser som krävs för att främja en god hälsa på lika villkor i befolkningen, på kort och på lång sikt.

Fokus i rapporten är jämförelser mellan kommuner och mellan regioner. Resultaten går att jämföra med utvecklingen på nationell nivå och finns också uppdelade utifrån kön, ålder och utbildning.

Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation (30 år). Att skillnaderna i hälsa ska minska är ett av Västra Götalandsregionens prioriterade mål 2019–2021.

- För att nå det nationella och regionala målet behövs samverkan på alla nivåer i samhället. Insatser för god och jämlik hälsa är en viktig investering för hela befolkningen, social hållbarhet och välfärden, säger Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef i Västra Götalandsregionen.

Några nationella resultat

  • Hälsan i befolkningen är fortsatt god men stora skillnader finns mellan olika delar av landet. Dessutom är utvecklingen inte lika gynnsam för dem med förgymnasial utbildning jämfört med dem med eftergymnasial utbildning, exempelvis sett till medellivslängd, självskattad hälsa, fetma, hjärtinfarkt och lungcancer.
  • Utvecklingen av befolkningens livsvillkor och levnadsförhållanden skiljer sig åt avsevärt mellan kommunerna, sett till behörighet till gymnasiet och långtidsarbetslöshet, liksom upplevelsen av trygghet och tillit som också visar stora skillnader mellan olika grupper i samhället.
  • Levnadsvanorna utvecklas inom några områden positivt, såsom minskad daglig rökning bland unga och bland gravida samt minskad riskkonsumtion av alkohol bland unga. För levnadsvanor, liksom för övriga resultat, finns skillnader mellan olika delar av landet och mellan olika grupper.
  • Fallskador bland äldre minskar bland kvinnor i de flesta regioner, men betydligt fler kvinnor drabbas jämfört med män. Skador bland barn minskar men det finns regionala skillnader. Pojkar skadas oftare än flickor.

- Vi kommer att studera resultatet för Västra Götaland och använda rapporten i det fortsatta arbetet för en god och jämlik hälsa, säger Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef i Västra Götalandsregionen.

Läs mer här

Öppna jämförelser folkhälsa 2019

Senast uppdaterad: 2019-12-13 13:43