Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nedslag i vårdens viktiga arbeten – tema på folkhälsans informations- och dialogdag

Jörgen Hansson och folkhälsochef Elisabeth Rahmberg inledde informations- och dialogdagen.
Fotograf: Helena Kryssman

Den 28 mars träffades folkhälsoplanerare i kommunerna och regionutvecklare på en informations- och dialogdag. Under dagen presenterades en mängd pågående arbeten och projekt i Västra Götalandsregionen. De handlade bland annat om sexuell hälsa, arbetet med att förebygga våld i nära relationer och en gemensam elevhälsodatabas. Dagen avslutades med en diskussion om den stora omställningen av hälso- och sjukvården.

Folkhälsochef Elisabeth Rahmberg och Jörgen Hansson inledde informations- och dialogdagen den 28 mars med en presentation av arbetet med Kraftsamling för fullföljda studier och om det nystartade Lärandecentret för migration och hälsa.

Lärandecentrum för migration och hälsa

Ett lärandecentrum är en pedagogisk modell med fokus på lärande utifrån målsättningen att öka Västra Götalandsregionens verksamheters förståelse och kunskap om migration och dess komplexitet. Lärandecentret är en regiongemensam resurs som ska präglas av proaktivt arbete och ett lärande som bidrar till att kunskaperna omsätts i praktiskt arbete.

Lärandecentrum migration och hälsa ska; bidra till lärande i migrantfrågor med målet att skapa jämlika förutsättningar för migranters hälsa, vara ett kunskapsnav för att stödja Västra Götalandsregionens ansvarsområden i frågor som rör migration och hälsa och präglas av ett arbetssätt som bygger på interkulturell dialog med berörda målgrupper och samverkan mellan olika aktörer och intressenter.

Arbetet med lärandecentret är i uppstartsfas och de främsta aktiviteterna under året kommer att handla om målgrupps-/aktörsinventering, analys av kunskaps-och kompetensbehov, kommunikations- och utbildningsinsatser, framtagande av kunskapsöversikt och nätverksbyggande.

Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Eva Rundberg är i botten barnmorska och arbetar nu på Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Göteborg. Kunskapscentret har ett regionalt uppdrag och är placerade under Närhälsan, de har varit igång sedan 2008.

– Det pratas väldigt lite om sexualitet idag, säger Eva Rundberg.
Enligt Världshälsoorganisationen WHO är definitionen av sexualitet: ”en väsentlig del av att vara människa, genom hela livet, och som innefattar kön, könsidentiteter och – roller, sexuell orientering, erotik, njutning, intimitet och reproduktion.

Vårt uppdrag är väldigt brett, vi arbetar bland annat med att förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner, HBTQ-diplomering av Västra Götalandsregionens verksamheter och att förebygga sexuellt våld. 2014 var det 40 procent av våra ungdomar som var utsatta för sexuellt våld.

Eva berättar om den nya SRHR – bussen som just nu är på tour. SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. I SRHR-bussen kan du bland annat att få hjälp med provtagning för könssjukdomar, cellprovtagning, preventivmedelsrådgivning och gynekologisk undersökning. Under cellprovsveckan vecka 21 kommer bussen särskilt uppmärksamma vikten av att ta cellprov.

Elevens hälsa i fokus - utveckling av en regional elevhälsodatabas

Titti Walterum, Charlotta Sundin Andersson och Richard Holmgren presenterar projektet Elevens hälsa i fokus och vart de befinner sig just nu. Syftet med projektet är att med hjälp av en regional elevhälsodatabas följa barn och ungas hälsa och utveckling och få fördjupad kunskap om deras hälsa. Målet med projektet är även att få till ett likartat arbetssätt med en gemensam och digital elevhälsoenkät till stöd för elevhälsosamtalet som hålls av skolsköterskan i skolan.

Just nu arbetar projektet med att färdigställa den tekniska lösningen med databasen som ska inhämta information från skolorna i Västra Götaland. En förstudie har genomförts och när allt är färdigt ska avtal med samtliga kommuner och friskolor tecknas för den gemensamma elevhälsodatabasen.

Kompetenscentrum om våld i nära relationer

– Idag sjukskrivs drygt en person i timman på grund av våld i nära relationer, säger Ann Wolmar. Ann arbetar på VKV - Kompetenscentrum om våld i nära relationer och deras uppdrag är att skapa, samla och sprida kunskap om våld i nära relationer. De arbetar mycket med utbildningar och ofta tillsammans med regionens hälso- och sjukvårdsverksamheter. Det är viktigt att personal inom våra hälso- och sjukvårdsverksamheter är utbildade inom området och kan hantera situationen när den uppstår. Hälso- och sjukvården är ofta den första instans som våldsutsatta personer söker sig till. Just nu arbetar VKV med ett arbete som är kopplat till hedersrelaterat våld.

Ann Wolmar berättar att siffran där personer dött på grund av våld i nära relationer är hög. Forskare arbetar just nu med att gå igenom domar för att kartlägga vilka kontakter som tagits med hälso- och sjukvården innan personen avlidit. Ofta har både offret och förövaren varit i kontakt med hälso- och sjukvården innan personen dött. Här måste hälso- och sjukvården bli bättre på att identifiera och hindra en dödlig utväg.

Västra Götalandsregionen ligger i framkant när det gäller utbildning och att ställa rutinmässiga frågor om våld i nära relationer inom hälso- och sjukvården. Regionstyrelsen har föreslagit regionfullmäktige att alla hälso- och sjukvårdsverksamheter i VGR ska genomföra grundläggande utbildning inom våld i nära relationer. De verksamheter som arbetar med hälsobedömningar ska genomföra utbildning i att rutinmässigt fråga om patienten utsätts för våld. Inom flera verksamheter pågår detta arbete redan och Göteborgs tredje största vårdcentral Västerläkarna ska precis påbörja sitt arbete om att fråga sina patienter om våld i nära relationer.

Omställningen av hälso- och sjukvården

Elisabeth Rahmberg och Jörgen Hansson presenterar det stora arbetet med omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Vården behöver ställas om för att kunna möta det ökade vårdbehovet, våra invånare blir fler och äldre och de kräver mer vård. Den medicinska kvaliteten är bra men det finns stora förbättringsområden när det gäller bemötande och kontinuitet. Våra invånare förväntar sig en tillgänglighet och kontinuitet som våra verksamheter inte kan erbjuda idag. Vården behöver också komma närmare invånaren och primärvården behöver stärkas. Dessutom ställer omvärlden krav på ny teknik och teknikutvecklingen behöver användas även inom vården exempelvis med nya digitala tjänster.

Dagen avslutades med diskussioner i mindre grupper. Det betonades hur viktigt det är att VGR och kommunerna samarbetar kring frågorna som presenterats under dagen. Både Kompetenscentrum om våld i nära relationer och Kunskapscentrum för sexuell hälsa riktar sig framför allt till regionverksamheter, samtidigt sker parallella utvecklingsprocesser på kommunsidan. Mycket sker och det finns mycket kompetensutvecklingsinsatser men de är inte samordnade.

Senast uppdaterad: 2019-07-16 15:50