Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

INTERREG-programmen

Under är en översikt över hur Västra Götaland arbetar med INTERREG-programmen ÖKS, Östersjöprogrammet, Nordsjöprogrammet, Sverige-Norge programmet, Interreg Europe och URBACT för programperioden 2021-2027

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) 

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Danmark och Norge. Programmet täcker ett område som har fler än 9 miljoner invånare inom tre länder. Här finns två huvudstäder, fler än 30 universitet och områdets olika delar förenas av ett gemensamt hav. 

Den 18 juni 2021 lämnade regionerna in programförslaget till Näringsdepartementet som senare godkände förslaget den 7 oktober. Nu återstår ett godkännande från EU-kommissionen. Den första ansökningsomgången i det nya programmet förväntas kunna öppnas under våren 2022.  

Det nya programförslaget fokuserar på fyra områden: 

 • Innovativ region för en smart och hållbar ekonomisk omställning (PO1)  
 • Hållbar, cirkulär och klimatsmart region (PO2) 
 • Sammanlänkad region med hållbar mobilitet (PO3) 
 • Gränslös arbetsmarknadsregion (PO4) 

Var kan jag hitta mer information? 

Ta kontakt med programsekretariatet för mer information om programmet och ansökningsvillkor, samt för rådgivning och utveckling av projektidéer. 

Läs mer på programmets hemsida: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak - Startsida (interreg-oks.eu) 

Interreg Nordsjön 

Interreg Nordsjön är ett transnationellt samarbetsprogram mellan sju länder. Det övergripande målet med programmet är att göra Nordsjöregionen till en bättre region att bo och investera i. Programmet har alltsedan det startade haft stort fokus på förbättring av tillgänglighet, skapa hållbara transporter samt miljöutveckling. 

Arbete pågår för att utforma nästa Nordsjöprogram 2021-2027, som förväntas lanseras i början av 2022. Det nya programmet kommer att ligga till grund för EU: s grundläggande politik som EU Green Deal och driva regionen mot en grönare, smartare och mer levande plats. 

Nordsjöprogrammet har fyra prioriterade områden: 

 • Robusta och smarta ekonomier i Nordsjöregionen 
 • Grön omställning i Nordsjöregionen 
 • Klimatresilient Nordsjöregion
 • Bättre styrning och tillämpning i Nordsjöregionen 

Geografiskt område 

Programmet omfattar sju länder helt eller delvis: Belgien, Danmark, Nederländerna, Norge, Frankrike, Sverige och Tyskland. Från Sverige deltar fem län i programmet – Värmland, Västra Götaland, Halland, Kronoberg och Skåne. 

Programgenomförande 

Projekten kommer att beslutas och bedrivas i två steg. Utveckling av projektidéer och projekt med partnersök pågår kontinuerligt. I den första ansökningsomgången som väntas öppna i december 2021 kan fullständiga ansökningar lämnas in direkt, således undantas tvåstegsförfarandet i första omgången. 

Övervakningskommittén leder programmet och är ansvarigt för kvaliteten och effektiviteten i genomförandet samt beslutar vilka projekt som ska beviljas eller inte beviljas stöd. Varje medlemsland har representanter i denna kommitté. I Sverige svarar en subkommitté för att sprida information och fungerar som ett rådgivande organ till de svenska representanterna i styrkommittén.  

Den dagliga administrationen sköts av programsekretariatet i Viborg. 

Västra Götalandsregionen är svensk kontaktpunkt för programmet. Västra Götalandsregionen är också sekretariat för den svenska subkommittén. 

Var kan jag hitta mer information? 

Läs mer på programmets hemsida: www.northsearegion.eu/ 

Ta kontakt robin.stenstrom@vgregion.se eller med programsekretariatet för mer information om programmet och ansökningsvillkor, samt för rådgivning och utveckling av projektidée.

INTRREG Östersjöprogrammet 

Det strategiska målet med programmet är att göra Östersjöregionen till en attraktiv plats att investera, arbeta och bo i. 

Förberedelserna för Interreg Östersjöprogrammet 2021–2027 började hösten 2019 med att inrätta en gemensam programmeringskommitté (JPC) för att övervaka programmets övergripande framsteg och att fatta formella beslut om innehållet i det framtida programmet. JPC består av delegater från åtta EU -medlemsstater och tre angränsande partnerländer runt Östersjöregionen. Programmet väntas att bli lanserat under våren 2022 med en första utlysning mellan februar-april.

Totalt sett förväntas mer än 250 miljoner EUR finnas att ansöka om under kommande programperiod. 

Geografiskt område 

Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Polen, nordvästra Ryssland, Sverige, norra Tyskland och Vitryssland. 

Det förväntas bli möjligt att få 80% i stöd från programmet förutom för norska aktörer där det förväntas bli möjligt att få 50% i stöd från programmet. 

Fyra fokusområden  

 • Innovativa samhällen 
 • Hållbar vattenförvaltning
 • Klimatneutrala samhällen
 • Samverkande förvaltning

Var kan jag hitta mer information? 

Läs mer på programmets hemsida https://interreg-baltic.eu/get-funding/programme-2021-2027/ 

Ta kontakt robin.stenstrom@vgregion.se eller med programsekretariatet för mer information om programmet och ansökningsvillkor, samt för rådgivning och utveckling av projektidéer.

Interreg Sverige - Norge

Programområdet omfattar Dalarna, Jämtland-Härjedalen, Värmland, Västernorrland och Fyrbodal i Västra Götalandsregionen samt de norska fylkeskommunerna Innlandet, Trøndelag, och delar av Viken, vilka i sin tur delas in i de två delområdena Centrala Skandinavien och Nordens gröna bälte. Västra Götalandsregionen ingår i Centrala Skandinavien, tillsammans med Dalarna, Värmland, Innlandet och delar av Viken. Regionerna och fylkeskommunerna ska tillsammans ta fram ett programförslag som har sin utgångspunkt i gemensamma utmaningar, styrkeområden och specifika förutsättningar, med fokus på gränsregionala mervärden.

Fyra fokusområden

 • En smartare gränsregion
 • En grönare gränsregion
 • En mer social gränsregion
 • En starkare gränsregion

EU föreslås finansiera projekten till 65% för svenska partners. Budgeten för programmet ser ut att bli ca. 104 miljoner Euro, som kan delas ut i projektstöd.

Programförslaget kommer nu att behandlas av Näringsdepartementet och därefter av EU-kommissionen, som båda kommer att lämna synpunkter på dess innehåll. Det är därför sannolikt att ytterligare förändringar kommer att göras innan en slutlig programtext antas och programmet etableras. I dagsläget finns en förhoppning om att en första utlysning i programmet kan ske under sommaren 2022.

Var kan jag hitta mer information?

Läs mer på programmets hemsida: http://www.interreg-sverige-norge.com/

Ta kontakt robin.stenstrom@vgregion.se eller med programsekretariatet för mer information om programmet och ansökningsvillkor, samt för rådgivning och utveckling av projektidéer.

Interreg Europe

Interreg Europe är ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar alla EU-länder, Norge och Schweiz. Programmet ger stöd till erfarenhetsutbyte mellan framför allt offentliga aktörer för att förbättra satsningar till att främja den regionala utvecklingen i Europa. I programmet ingår också att överföra god praxis till projektpartners och andra som arbetar med regional utveckling 

Alla medlemsländer /regioner inom Europeiska unionen omfattas. Det innebär att 28 medlemsländer deltar i programmet. Dessutom deltar Norge och Schweiz. Arbetet med att ta fram ett nytt program för perioden 2021 - 2027 pågår för fullt.  

Ett huvudsakligt fokusområde: Bättre styrning  
  
80% allokeras till projekt som adresserar  
- ett smartare Europa  
- ett grönare Europa  
- ett mer socialt Europa  
  
20 % allokeras till projekt inom   
- ett mer sammanlänkat Europa  
- ett Europa närmare sina invånare  

EU föreslås finansiera projekten till 80% offentliga aktörer och  70 % för privata non-profits (85/75 i förra perioden).   

Information om processen och vad det nya programmet kommer ha för inriktning kan du läsa om på programmets webbplats. Första ansökningsrundan april-maj 2022 

URBACT 

URBACT III är ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar hela EU samt Norge och Schweiz. Tyngdpunkten på samarbetet ligger på erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan regionala och lokala aktörer. Programmet har utvecklats för att främja en hållbar och integrerad stadsutveckling och för att bidra till målen i Europa 2020 strategin gällande smart, hållbar och inkluderande tillväxt. 
 

URBACT:s mål är att möjliggöra för städer att arbeta tillsammans och utvecklar integrerade lösningar till gemensamma urbana utmaningar. Detta görs genom nätverkande, lärande från varandras erfarenheter och genom att identifiera best practice för att förbättra stadsutveckling. 

Arbetet med att ta fram ett nytt program för perioden 2021 - 2027 pågår för fullt. Information om processen och vad det nya programmet kommer ha för inriktning kan du läsa om på programmets webbplats.  Preliminär datum för lansering av programmet är sommaren 2022.  

Senast uppdaterad: 2021-11-17 08:41