Stöd till bredbandsutbyggnad

Nu finns det möjlighet att nå målen! Genom satsningar av Västra Götalandsregionen, kommunerna, Staten och EU finns det nu flera stödmöjligheter för utbyggnad av bredband på landsbygden.

Stödmöjligheterna är:

Landsbygdsprogrammets projektstöd för bredbandsutbyggnad.

Landsbygdsprogrammets stöd är till för fiberutbyggnad i landsbygd. Stödnivån är 40 procent för alla kostnader (med vissa undantag, se info på Jordbruksverkets webbsida, www.jordbruksverket.se/bredband).

Västra Götalandsregionens bredbandsstöd

Riktar sig mot att skapa fler och nya fiberpunkter i enlighet med IT-infrastrukturstrategin. Detta stöd kan endast sökas av kommunerna. Klicka här för att komma till en förteckning över stödansökningar.

Kanalisationsstöd

Kanalisation innebär att man gräver ner ett tomt rör för fiberkabel. Detta stöd går inte längre att söka! Vissa projekt som har beviljats kanalisationsstöd pågår fortfarande och ska slutredovisa enligt de ursprungliga reglerna.


Västra Götalandsregionens bredbandsstöd

Regionutvecklingsnämnden beslutade den 15 september 2009 om att inleda en satsning på bredbandsutbyggnad. Nämnden har anvisat 30 miljoner kronor per år för år 2010-2011 och 2012 till fortsatt fiberutbyggnad av IT-infrastruktur i enlighet med länets bredbandstrategi. Inriktningen är att anvisa medel i nämnda storleksordning för en femårsperiod. 

Tillsammans med kommunerna så utformar Västra Götalandsregionen regler för att stödja en fortsatt utbyggnad där regionens anvisade medel möts av minst lika mycket från kommunerna och där de offentliga medlen kan kompletteras genom medverkan från kommersiella aktörer.

Kommunerna kan ta del av dessa medel genom att göra en marknadsanalys och redovisa brister, behov och prioriteringar i en bredbandstrategi. Detta arbete görs lämpligen i samråd med Västra Götalandsregionen. Till hjälp i arbetet kan följande mall användas. Ansökan görs till Västra Götalandsregionen genom att skicka in bredbandstrategi samt följande ansökningsblankett.

Ansökningshandlingar och dokument

Riktlinjerna för Västra Götalandsregionens bredbandsstöd är uppdaterade och godkända av EU-kommissionen. Här finns också mallar som skall användas som förfrågningsunderlag i upphandlingarna och en avtalsmall som tagit fram för att användas mellan upphandlande kommun och utvald bredbandsoperatör.

VGR:s stöd omfattas av EU-kommissionens generella gruppundantag för offentligt stöd till bredbandsutbyggnad, och gäller från och med 1 januari 2015.

Blankett för ansökan om bredbandstöd från Västra Götalandsregionen

Riktlinjer för Västra Götalandsregionens bredbandsstöd(uppdaterat 2015-01-01)

Förfrågningsunderlag vid bredbandsupphandlingar

Mall för avtal gentemot leverantör av bredband

Presentation av Västra Götalandsregionens bredbandsstöd, samt bristområden

Mallar för slutredovisning

Till slutredovisningen behövs dels själva redovisningsblanketten och dels en verifikatförteckning från den entreprenör som har genomfört utbyggnaden. Mall för dessa båda dokument finns nedan. Utöver dessa dokument behövs också ett besiktningsprotokoll från en oberoende besiktningsman och dokumentation över  nätet. Dels en översiktskarta som visar hur nätet blev byggt och dels en digital inmätningsfil med koordinater. Slutligen behövs också fakturor från entreprenören som visar att kommunen har betalat det belopp som tidigare inskickat avtal anger. Anledningen till kraven på dokumentation är att vi måste kunna stämma av med Länsstyrelsen att stöd inte har utgått från både Landsbygdsprogrammet och VGR för samma sträcka.

När du skriver din slutredovisning, tänk på att bara ta med kostnader som berör den sträcka som du har fått stöd för. Dvs, ta inte med något som har med accessnät att göra eller som du har fått stöd från Landsbygdsprogrammet för!

Mall för slutredovisning

Mall verifikatförteckning

Kravspec för dokumentation av kartmaterial

Övrigt, bakgrundsmaterial

Anmälan EU:s gruppundantag för bredband, november 2014

Bilaga 1 till anmälan

Bilaga 2 till anmälan

Brev till Europeiska Kommissionen, maj 2013

EU-kommissionens beslut 2011 


Kanalisationsstöd vid bredbandsutbyggnad 

Det går inte längre att söka detta stöd. Nedan finns dokument för er som redan har fått stöd och ska redovisa.

Slutredovisning

Om ni har fått en ansökan beviljad från Västra Götalandsregionen och ska slutredovisa ska ni göra det på nedanstående blankett:

Mall och blankett för slutredovisning för kanalisationsstöd

Verifikatförteckning

Allmänna villkor om kanalisationsstöd

 

Senast uppdaterad: 2018-12-20 13:03