Mål och strategier

Foto: Eric Åkerlund

Västra Götalandsregionen arbetar för att det ska finnas bredband i hela länet, även i områden där det inte är kommersiellt lönsamt.

I dag finns bredband i alla tätorter i Västra Götaland, det vill säga där det är kommersiellt lönsamt för privata företag att bygga ut bredband. Men det finns ett antal områden, framförallt på landsbygden där det inte är kommersiellt lönsamt att bygga bredband, detta enligt marknadsanalyser som görs löpande av Post- och Telestyrelsen. 

Utöver Västra Götalandsregionens strategi så finns också ”Bredbandsstrategi för Sverige”  som offentliggjordes i november 2009 med målet att minst 90 procent av hushållen i Sverige bör ha bredband med 100 Mbit per sekund senast 2020. Detta mål har varit grunden i Västra Götalands regionala bredbandsstrategi.

Bredbandsstrategi för Västra Götalands län antagen av Regionutvecklingsnämnden 

Regionutvecklingsnämnden beslutade den 17 september 2015 att anta en ny bredbandstrategi för Västra Götalands län, kallad ”Bredband där du bor, verkar och vistas”. 

Följande mål ska i Västra Götaland vara uppfyllda 2020: 

  1. 90 % av Västra Götalands hushåll och företag ska ha tillgång till robust bredband med en hastighet på 100 Mbit/s symmetriskt 
  2. 90 % av länets yta ska nås av allmänt tillgängligt bredband med 30 Mbit/s 

De regionala målen ska stämma överens med syftet i den regionala digitala agendan, nämligen att skapa ett enklare, öppnare, effektivare och ett hållbart Västra Götaland. 

Handlingsplan för att nå målen 

Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och kommunerna delar uppfattningen att marknaden ska sköta den huvudsakliga utbyggnaden av bredband till invånare och näringsliv. Där särskilda skäl finns kan offentligt stöd komma till användning. 

Ett antal åtgärder föreslås som lämpliga för att bidra till att nå de uppsatta målen. För varje åtgärdspunkt anges vem som har ansvaret för genomförandet. Följande rubriker finns för punkterna:  

1. Landsbygdsprogrammets projektstöd för bredbandsutbyggnad 

2. Fortsatt utbyggnad av teknikneutrala och öppna fiberanslutningspunkter. 

3. Fiberutbyggnad genom fiberföreningar 

4. Kommunernas arbete med att underlätta för marknadens aktörer 

5. Välfärdsbredband 

6. Robusthet och redundans 

7. Efterfrågeskapande aktiviteter 

8. Behov av mer statligt stöd fram till 2020 

9. Införande av Wifi-hotspots 

10. Mobilt bredband längs kollektivtrafikstråk 

11. Yttäckande mobilt bredband över hela länets yta. 

12. Samhällsmaster

Strategidokument:

Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götaland (pdf)

Bilaga 1, Handlingsplan (pdf)

Bilaga 2, Samhällsekonomisk inverkan av FTTH i Västra Götalands län (pdf)

Bilaga 3, Lista över bristområden i Västra Götalands län (pdf)

Bilaga 4, Fördjupning (pdf)

Ny nationell bredbandsstrategi

I december 2016 uppdaterades den nationella strategin och bredbandsmålen har skärptes betydligt. De mål som nu gäller på nationell nivå är:

  • 95 % av befolkning och arbetsställen ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020
  • 98 % av befolkning och arbetsställen ska ha tillgång till 1000 Mbit/s år 2025
  • 99,9 % av befolkning och arbetsställen ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 2025
  • 100 % av befolkning och arbetsställen ska ha tillgång till 30 Mbit/s år 2025
  • Alla ska ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig senast år 2023

Den regionala bredbandsstrategin kommer under 2017 att uppdateras så att de regionala målen bättre stämmer överens med de nationella.

Läs mer om den nya nationella bredbandsstrategin på regeringens hemsida

Ladda ner regeringens nationella bredbandsstrategi, "Sverige helt uppkopplat 2025" (pdf)

Post och telestyrelsens uppföljning 

Post och telestyrelsen gör uppföljningar av hur väl Sverige når de nationella bredbandsmålen. 

PTS:s samlingssida om bredband