Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Så styrs regional utveckling

Tillsammans har Västra Götalandsregionens nämnder och kommittéer inom området regional utveckling en unik genomförandekraft i arbetet för att nå en hållbar utveckling och ett gott liv för invånarna i hela Västra Götaland.

Politisk styrning av Västra Götalands utveckling

Västra Götalandsregionens verksamhet för hållbar regional utveckling styrs av förtroendevalda. Regionpolitikerna väljs vid de allmänna valen vart fjärde år till landsting/regioner, kommuner och riksdag.
Regionvalet 2018

Sex nämnder och kommittéer i Västra Götalandsregionen verkar inom området regionalt utveckling. Regionutvecklingsnämnden är det ledande politiska organet inom regionutvecklingsområdet och representerar VGR i politiska dialoger på nationell nivå, till exempel med regeringen genom forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft.

I strategiskt viktiga frågor för hela Västra Götaland finns också ett beredande organ där de fyra kommunalförbundens representanter ingår – Beredning för hållbar utveckling.

Västra Götalandsregionens budget

Budgeten är vårt viktigaste styrande dokument där mål och fokusområden prioriteras på 1-3 års sikt och där ekonomiska förutsättningar ges för att bedriva vår verksamhet inom hälso- och sjukvård och regional utveckling.

Västra Götalandsregionens styrande dokument.

Regionalt utvecklingsuppdrag sedan 1999

Uppdraget  att ansvara för den regionala utvecklingen i Västra Götaland har Västra Götalandsregionen haft sedan ett riksdagsbeslut 1999. Då var man tillsammans med Skåne de första regionerna att på försök ta över ansvaret från staten.  2011 permanentades rollerna för Västra Götalandsregionen och Region Skåne. VG2020, strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland, är det gemensamma styrdokumentet för Västra Götalands utveckling 2014 – 2020.

Regional utvecklingsstrategi

VG2020, strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Det gemensamma styrdokumentet och vägvisaren för hela Västra Götalands utveckling mellan åren 2014 – 2020.

VG2020

Trafikförsörjningsprogram

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet beskriver hur kollektivtrafiken ska utvecklas och var fokus på kollektivtrafiksatsningar ska ligga.

Trafikförsörjningsprogrammet

Kulturstrategi

Västra Götalandsregionens kulturstrategi - En mötesplats i världen beskriver kulturpolitikens fem dimensioner och pekar ut fem strategiska områden som är särskilt viktiga att arbeta med framöver.

Kulturstrateg i för Västra Götaland.pdf

Regionala uppdrag enligt lag

Uppgifter enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

  • Utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin.
  • Besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete.
  • Följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till regeringen.
  • Utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram.
  • Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.
  • Samverka med länets kommuner, länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter, företrädare för berörda organisationer och näringsliv i länet.
Senast uppdaterad: 2018-10-08 15:32