Kulturella och kreativa näringar

Kulturella och kreativa näringar är viktiga för att skapa framtidens jobb och nya möjligheter på framtidens arbetsmarknad.

I Sverige står sektorn kulturella och kreativa näringar (KKN) för 3,3 procent av BNP och har en tillväxttakt på ca 5,5 procent. Ungefär 117 000 företag är verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna i Sverige. I Västra Götaland arbetar i dag ca 7,1 procent i ”kultur- och upplevelsesektorn” och 2010 fanns det 7 340 företag inom kulturnäringarna som hade området som huvudnäring.

KKN är ett styrkeområde i Västra Götaland och viktigt för att stärka regionens attraktionskraft och uppfylla den övergripande visionen om det goda livet. Därför tog Västra Götalandsregionens kulturnämnd och regionutvecklingsnämnd fram ett gemensamt handlingsprogram för utveckling av de kulturella och kreativa näringar 2013-2016.

Västra Götalandsregionens handlingsprogram för de kulturella och kreativa näringarna 2013-2016

Mål

  • Att Västra Götaland 2016 är ledande i Sverige då det gäller utveckling och hållbar tillväxt inom KKN-sektorn.
  • Att Västra Götaland är den ledande och koordinerande området i Sverige då det gäller kunskap och erfarenhetsutbyte inom KKN-sektorn.x

Insatsområden

Finansieringsstöd för KKN-företag

Befintliga former för företagsstöd och utvecklings/konsultcheckar anpassas och marknadsförs gentemot KKN-sektorn i syfte att flera av dessa företag ska använda sig av dessa. 

Kompetensutveckling företagande

Det finns ett stort behov av kompetensutveckling inom affärsutveckling för företagare inom KKN då detta oftast inte ingår i deras utbildningar, vilket främst gäller kulturnäringarna. Kompetensutveckling som utgår från målgruppens behov och situation behöver utvecklas, samtidigt som den är kompatibel med metoder och processer som finns inom de befintliga affärsstödsystemen. 

Mötesplatser, seminarier och konferenser

Återkommande mötesplatser arrangeras för målgruppen där aktuella frågor inom området tas upp. Mötesplatserna är bra arenor för samtal mellan målgruppen och offentliga aktörer, för att skapa nätverk i regionen och att lyfta fram Västra Götalandsregionens arbete nationellt och internationellt.

Nya företagsformer för KKN företagare

Västra Götaland vill utvecklas som test-arena där nya idéer omsätts till praktik. Till exempel att utforma modeller för hur övergången från anställd eller frilansare till företagare kan underlättas utan att tryggheten går förlorad. För verksamma inom KKN utgör detta en hög tröskel att ta sig över och olika former har provats både internationellt och nationellt.

Aktörsnätverk och Verksamt

Västra Götalandsregionen driver på utvecklingen av olika aktörsnätverk och samarbeten kring noder i regionen. Den webbaserade rådgivningsportalen Verksamt för företagare  innehåller även information, rådgivning och kontaktuppgifter till olika stödaktörer för KKN-företagare.

Stöd för kulturprojekt genom Crowdculture

Västra Götalandsregionens har en sida för mikrofinansiering av kulturprojekt på crowdculture.se. Den som vill finansiera ett kulturprojekt med hjälp av mikrofinansiering får också del av offentliga medel från Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Kulturnämnden lägger 200 000 kronor/år i fonden. Alla juridiska personer som har kulturprojekt som utförs i Västra Götaland kan söka stöd ur den regionala fonden på webbplatsen crowdculture.se

Utveckling av nya gränssnitt mellan KKN och andra näringar eller offentlig sektor

I tillväxtstrategin Västra Götaland 2020 betonas att ”gränsöverskridande möten mellan företag inom kreativa näringar och andra företag blir viktigare” samt att ”Västra Götaland vill utvecklas som test-arena där nya idéer omsätts till praktik”. 

Har du en idé inom området kulturella och kreativa näringar har du möjlighet att söka medel för projekt. Projektansökan görs till regionutvecklingsnämnden, i dialog med programansvarig.

Ansökningsblankett för projekt

Thomas Forslin

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-12-01 12:29