Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kulturella och kreativa näringar

Välkommen att söka medel för hållbart företagande inom programmet för Kulturella och Kreativa Näringar, KKN. Utlysningen pågår till och med den 14 april.

I Västra Götalandsregionens program för KKN 2018-2020 finns nu möjlighet att söka medel för hållbar affärsutveckling av företag inom KKN-sektorn, insatsområde 3 – Kompetens- och företagsutveckling. Utlysningen har utökats med ytterligare fyra miljoner kronor för att stärka förutsättningarna för företag inom KKN, som nu drabbas av samhällets åtgärder för att stoppa spridningen av Corona-viruset. Det innebär att det nu finns åtta miljoner kronor att fördela till projekt. 

Programmet kan läsas i sin helhet här: 

Västra Götalandsregionens program för kulturella och kreativa näringar 2018-2020, kort version

Västra Götalandsregionens program för kulturella och kreativa näringar 2018-2020, lång version

Vilka kan söka? 

Utlysningen riktar sig till organisationer som besitter kunskaper om hållbar affärsutveckling inom de branscher som KKN omfattar (se definition i programmet). Organisationen måste vara verksam i Västra Götaland.  

Enskilda näringsidkare och vinstutdelande aktiebolag kan inte vara projektägare eller söka stöd.  

När är sista ansökningsdag? 

Utlysningen pågår till den 14 april 2020.  

Vad kan vi söka pengar till och hur länge får aktiviteten pågå? 

Pengar kan antingen sökas till en förstudie, max sex månader för genomförande, eller projekt som kan pågå upp till 18 månader. En förstudie handlar främst om att undersöka behov och förutsättningarna för att senare kunna genomföra en viss insats riktad till en viss målgrupp. Ett projekt måste vara avgränsat från den ordinarie verksamheten. En styrka är om det genomförs i samverkan mellan flera organisationer. I ansökan ska det finnas med en kort beskrivning av verksamheten idag; uppdrag, målgrupp, volym, samverkanspartners mm. 

Prioriterade insatser i den här utlysningen är: 

 • Affärsutveckling som leder till ökad lönsamhet och mer robusta KKN-företag 
 • Kunskaper om hållbara affärsmodeller och hur de kan implementeras i ett KKN-företag 
 • Kompetenshöjande aktiviteter som leder till ökade kunskaper om KKN-företagandets villkor 
 • Innovativ digitalisering 

Finansiering 

Projekten kommer medfinansieras av regionutvecklingsnämnden eller kulturnämnden. Medfinansiering krävs och den kan exempelvis utgöras av: 

 • Egen arbetsinsats i form av lön 
 • Arbetsinsats från samverkanspart i form av ideellt arbete
 • Kontanter 
 • Medfinansiering av annan part (Leader, Stiftelser, nationella medel mfl) 

Hur söker jag? 

Information om hur ansökan går till, blanketter och vad du behöver tänka på när du söker stöd från Västra Götalandsregionen.

Det är regionutvecklingsnämndens ansökningsblankett som ska användas.  

Hur bedöms projektansökan? 

Bedömning av ansökningar utgår ifrån följande kriterier: relevans, potential, genomförbarhet, aktörskonstellation samt resultatspridning, uppföljning och utvärdering (se matris nedan) 

 • Är behovet väl definierat?
 • Framgår det hur man kommit fram till behovet?
 • Har målgruppen själv definierat behovet och vilken nytta har målgruppen av projektet?
 • Är behovet stort – litet behov för många eller är det stort behov för färre?
 • Är mål och syfte realistiska utifrån det som projektet ska uppnå?
 • Finns insatsen redan eller är det något nytt som ska erbjudas?
 • Bidrar projektet till mer hållbara och robusta KKN-företag?
 • Bidrar projektet till en hållbar utveckling och relevanta Agenda 2030-mål?
 • Finns mål för jämställdhet, integration och/eller mångfald i projektet?
 • Är projektets tidsplan realistisk?
 • Är det relevanta aktiviteter som kommer målgruppen tillgodo?
 • Finns särskilda aktiviteter i projektet som bidrar till jämställdhet, integration och/eller mångfald?
 • Är tillgänglighetsaspekten beaktad i projektet?
 • Är indikatorerna rimliga?
 • Hur säkerställer projektet kvalitén på insatserna i projektet?
 • Långsiktighet – kommer insatsen att leva vidare efter projektet?
 • Har projektet någon internationell koppling?
 • Finns erforderlig kompetens hos projektorganisationen?
 • Finns kunskaper om de branscher som KKN-sektorn omfattar?
 • Finns kunskaper om metoder, affärsmodeller mm, som har koppling till KKN?
 • Finns det ekonomisk kapacitet för att genomföra projektet?
 • Är budgeten realistisk?
 • Är projektet kostnadseffektivt?
 • Projektets förankring hos relevanta aktörer
 • Om det är ett samverkansprojekt, är fördelning av resurser, ansvar och roller rimliga?
 • Geografisk spridning
 • Bidrar projektet till att resultatet sprids under och efter genomförandet?
 • Följs resultaten upp på ett relevant sätt?

Gradering

Signifikans

Grad av uppfyllnad

1

Otillräckligt

Uppfylls inte adekvat, eller har allvarliga inneboende brister

2-3

Svag

Uppfyller, men det finns betydande brister

4

Bra

Uppfyller val, men förbättringar är fortfarande möjliga

5-6

Mycket bra

Uppfyller mycket väl, men vissa förbättringar är fortfarande möjliga

7

Utmärkt

Uppfyller alla relevanta aspekter. Eventuella brister är försumbara.

Elizabeth Chandy

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Sofia Lubian

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Lisa Belfrage

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-04-03 13:26