Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionalt serviceprogram

Om en bygd kan behålla och utveckla det lokala - både offentliga och kommersiella - serviceutbudet gynnar det oss alla. Det blir enklare att leva, företagandet och sysselsättningen får bättre förutsättningar och utvecklingen blir positiv och hållbar.

Om en bygd förlorar sin butik, om den sista bensinstationen försvinner eller offentlig service flyttas, då påverkar det människor och företag negativt. Försämrad service gör att utvecklingen stannar upp. Servicefrågorna är en del av den helhet som ger livskraft till våra bygder.

Ny regional utvecklingsstrategi

En ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland för perioden 2021-2030 gäller från mars 2021 och är styrande, tillsammans med respektive nämnds detaljbudget, för hur regionala utvecklingsmedel fördelas. Det pågår ett utvecklingsarbete inom VGR för att ta fram planer/program som ska stötta ett genomförande i linje med den nya strategins mål och prioriteringar.

Det regionala serviceprogrammet har förlängts att gälla även under 2021 och därmed finns möjlighet att söka stöd för utvecklingsprojekt inom ramen för programmets utvecklingsområden.

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Regionalt serviceprogram för Västra Götaland 2014-2021 (pdf)

Analys över servicesituationen i länet

Mål

Skapa attraktiva livsmiljöer genom att stimulera till en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service för medborgare och näringsliv i gleslandsbygd och skärgårdsområden. 

Insatsområden

Utvecklade verktyg för analys och utvärdering

Insatser som handlar om att på olika sätt arbeta med att utveckla de analys- och utvärderingsverktyg och modeller som behövs för att kunna kartlägga behovet av och tillgängligheten till offentlig och kommersiell service. Det kan handla om underlag som är till hjälp vid politiska prioriteringar, enkäter till boende på landsbygden för att fånga upp servicebehov, utveckla nyckeltal för samhällsekonomiska värden av exempelvis behålla en lanthandel.

Stimulera till lokal offentlig upphandling och logistiklösningar

Insatser för att utveckla lokal offentlig upphandling där småskaligt producerade livsmedelsföretag kan leverera till det offentliga i ökad omfattning. Utveckla logistiksystemen för de små leverantörerna kan samordnas och utvecklas.

Samordnade servicelösningar och lokala mötesplatser

Insatser för samordnade servicelösningar mellan kommersiell och offentlig service. Det kan handla om att utveckla samverkansmodeller där offentliga, kommersiella och ideella utövare kan mötas och hitta gemensamma lösningar för utveckling av service. Ett exempel på verktyg är modellen BID (Business improvement district).

Kompetensutveckling och mobilisering

Insatser för att öka kunskapen hos beslutande tjänstemän och politiker om landsbygdens förutsättningar för tillväxt och utveckling kopplat till service. Det kan handla om informations- och kompetensutvecklingsinsatser.

Samspel land, stad och mellanland

Insatser som utvecklar metoder för att främja utbyte mellan land/stad/mellanland där resurser och möjligheter bättre tas tillvara. En samverkan som bidrar till en positiv serviceutveckling. Det kan handla om att till exempel utveckla försörjningskedjor från land till stad och att öka idéutbytet kring hur man utvecklar en plats.

Exempel på satsningar

Nyhetsartikel om platsutveckling:

Sök stöd kommersiell service

Som företag har du möjlighet att söka stöd för att upprätthålla försörjning av dagligvaror i serviceglesa områden inom kommersiell service. 

Ansök till kommersiell service

Västtrafikbuss på landsväg

Nyhetsbrev

Ta del av vad som pågår inom serviceområdet genom vårt nyhetsbrev Service i alla bygder som vi ger ut två gånger per år.

Sök och rapportera projektstöd

Här hittar du information om hur du söker projektstöd inom regional utveckling, vilka krav som finns på rapportering samt vilka blanketter som ska användas.

Hanna Nyroos

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Signe Ahlsten

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-02-09 17:39