Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Första rapporten från forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning

Publicerad: Uppdaterad:
Gruppfoto på medlemmarna i forskarrådet
Ett forskarråd ska ge underlag för att påskynda klimatarbetet i Västra Götaland. I rådet ingår från vänster: Annika Nilsson (Uppsala universitet), Filip Johnsson (Chalmers), Karin Bradley (KTH), Björn Sandén (Chalmers), Frances Sprei, ordförande (Chalmers) och Sverker Jagers (Göteborgs universitet),.

Nu har forskarrådet som på uppdrag av miljönämnden i Västra Götalandsregionen (VGR) följer upp klimatomställningen i länet lämnat sin första rapport. Detta sker samtidigt som den årliga uppdateringen av koldioxidbudgeten som regionstyrelsen antagit för Västra Götaland presenteras. Den visar att från 2022 behövs en minskning av utsläppen i Västra Götaland med 19 % för att nå klimatmålet.

Regionstyrelsen antog en koldioxidbudget för Västra Götaland i januari 2021. som visar hur mycket utsläppen behöver minska varje år för att länet ska uppfylla sin del av Parisavtalet.

Forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning är oberoende och uppdraget är att följa upp klimatarbetet i länet, identifiera åtgärder som kan driva på omställningsarbetet och rekommendera vad som behöver göras av aktörerna i Västra Götaland för att minska klimatutsläppen i den takt som krävs.

Eftersom arbetet i forskarrådet startade först i oktober 2021, beskriver den första rapporten främst nuläge och trender. Kommande rapporter kommer även att innehålla rekommendationer för omställningsarbetet som utgår ifrån de regionala klimatmålen, koldioxidbudgeten och den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030.

Rapporten avslutas med att forskarrådet beskriver vad de kommer välja att titta närmare på kommande år, vilket främst är nödvändiga insatser inom industrin och transportsektorn, där utsläppen i Västra Götaland är som störst.

Budskap från rapporten

  • Om klimatmålen för Västra Götaland ska kunna nås, inklusive den minskningstakt som är preciserad i koldioxidbudgeten, behöver utsläppen under den kvarstående perioden minska kraftigt, både för de direkta (territoriella) och indirekta (konsumtionsbaserade) växthusgaserna. Den befintliga minskningstakten är helt otillräcklig och dessutom lägre än det svenska genomsnittet.
  • De allra största utsläppen i Västra Götaland kommer från industrisektorn – över 40 procent av länets totala – varav några få stora industrier dominerar. Dessa anläggningar omfattas av EU:s handelssystem för utsläppsrätter men kräver ändå ett särskilt fokus eftersom minskningstakten inom handelssystemet inte räcker för att driva ner utsläppen så mycket som behövs.
  • Det finns trender som både gynnar (till exempel elektrifiering av fordon) och missgynnar (till exempel flygresor) utvecklingen mot minskade utsläpp. VGR kan agera med olika grader av rådighet för att gagna positiva förlopp och bromsa negativa.

    Nyckelinsatser är att främja samverkan med och mellan kommuner, industri och andra relevanta aktörer och att demonstrera och sprida lovande lösningar. Inte minst inom drift, planering och utbyggnad av kollektivtrafiken där VGR har rådighet.
  • Om Västra Götaland ska kunna bli ett föredöme i omställningen krävs mod, målmedvetenhet och smarta satsningar i den regionala politiken och från alla andra aktörer i länet. 

Forskarråd för Västra Götalands klimatomställning: VGR Analys 2022:1

Uppdatering av koldioxidbudget för Västra Götaland 2020-2040

I beslutet från regionstyrelsen om koldioxidbudget från 2020 framgår att den ska uppdateras årligen för att se behovet av kommande utsläppsminskningar baserat på hur mycket utsläppsutrymme som gjorts åt hittills.

Från 2022 behöver utsläppen enligt prognos minska med 19 procent per år. Se tabell sidan 11 för beräkning för 2020, 2021 och 2022. Nästa år som vi kan utvärdera är 2020 när de länsvisa utsläppssiffrorna presenteras av SMHI efter sommaren. Vi kommer sannolikt se en relativt stor minskning men inte tillräckligt för att nå de 15 % som beräknas behövas. 

Utöver själva beräkningen av hur mycket utsläppsutrymme som finns kvar, beskriver rapporten också några metodförändringar, utifrån den etablerade modell som används. Forskarna från ett flertal universitet har tagit fram detta i dialog.

Powerpointpresentation av forskarrådets första rapport (ppt)

Uppdatering av koldioxidbudget för Västra Götaland 2020-2040, Klimatrådet

Koldioxidbudget för Västa Götaland 2020-2040

VGR:s arbete med klimatet

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Länk till VGR:s pressmeddelande om nytt forskarråd 2021-09-30

Jesper Blomqvist

Regionutvecklare – vik. huvudprocessledare Klimat 2030
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2022-03-07 11:24