Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utvärdering av den politiska organisationen 2017

När regionfullmäktige i april 2014 fastställde den politiska organisationen för mandatperioden 2015-2018, gav man samtidigt uppdraget till regionstyrelsen att under mandatperioden genomföra en utvärdering och analys av den politiska organisationen utifrån vetenskapliga metoder. Utvärderingen i sin helhet finns längre ner på denna sidan.

Utvärderingens upplägg fastställdes genom beslut av regionstyrelsen den 3 november 2015, § 277. Utvärderingsuppdraget består av tio frågeställningar som formulerades efter en workshop på Högskolan i Borås den 26 augusti 2015 där företrädare för de politiska partierna och forskare från högskolan medverkade.

Ansvarig för utvärderingen är professor Rolf Solli. Cirka 100 personer har intervjuats och en stor rad dokumentstudier har genomförts. Resultatet redovisas genom 13 delrapporter och en sammanfattande rapport.

Utvärderingen har kortfattat kommit fram till:

• Vad gäller medborgarperspektivet konstaterar forskarna att kontakterna mellan den politiska organisationen och enskilda medborgare är mycket begränsad. Medborgare har svårt att orientera sig i regionens organisation och syftet med medborgardialog behöver förtydligas.

• Förtroendevalda behöver stöd och utbildningsinsatser under mandatperioden. Det beror på att de politiska uppdragen inom Västra Götalandsregionen är många och en del nämnder mycket stora. Många ärenden flödar genom nämnder och styrelser och kombinationen av mängden uppdrag och antalet ärenden innebär ibland svårigheter för skilda förtroendemän att tränga in i varje ärende.

• Det finns olika uppfattningar mellan politiker och tjänstemän om hur strategiska politikers roll bör vara i beslutsfattande och vilka kunskaper politiker bör bidra med. Det finns också olika förståelser av styrmodellens innebörd. Tjänstemännen styr huvuddelen av ärendena.

• Beställar-utförarmodellen, som är styrperspektivet, infördes redan när regionen startade. I dag är det få som talar för modellen. Forskarna framhåller i rapporten otydlighet, att det med modellen kan vara oklart vem som har ansvar för vad som görs och inte görs. Om det uppstår avvikelser i ekonomi eller prestationer så accepteras de i allmänhet. Det finns allt fler aktörer som beställer och utförarstyrelserna bildar ibland en försvarsmur mellan de olika beställarna och verksamheten. De principer som finns om geografiskt orienterade beställarnämnder liksom utförarstyrelsernas roll lyfts också i rapporten.

Rapporterna går att ladda ner i sin helhet här genom att klicka på rapporten namn:

Sammanfattning av professor Rolf Solli

  1. Politikerrollen inom Västra Götalandsregionen - En studie inom HSN Göteborg, Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Västra Frölunda specialistsjukhus - Bakgrund, förväntningar och syn på uppdraget samt Relation till tjänstemännen.

  2. Politikerrollen inom Västra Götalandsregionen - En studie inom HSN Göteborg, Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Västra Frölunda specialistsjukhus - Inskolning och påverkansmöjligheter.

  3. Politikerrollen inom Västra Götalandsregionen - En studie inom HSN Göteborg, Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Västra Frölunda specialistsjukhus - Arbetssätt och tidsinsats samt Presidiemodell

  4. Politikerrollen inom Västra Götalandsregionen - En studie inom HSN Göteborg, Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Västra Frölunda specialistsjukhus - Politikers förberedelser och Tjänstemännens ärendeberedning.

  5. Medborgarnas förtroende för VGR politiker

  6. Gräsrotslobbyism eller medborgardialog – Vilka möjligheter anser sig regioninvånarna i Västra Götaland ha att påverka politiken?

  7. Effektiv styrning genom nyckeltal?

  8. Kulturnämnden som beställarnämnd - Intervjuundersökning av Västra Götalandsregionens Kulturnämnds synpunkter på bland annat styrmodellen.

  9. Utförare inom kulturområdet ‐Intervjuundersökning av politisk och tjänstemannaledning i utvalda utförarstyrelser.

  10. Medborgardialoger ‐ En delstudie i utvärderingen av Västra Götalandsregionens politiska organisering.

  11. Beslut fattas - en bild av 133 styrelsemöten i Västra Götalandsregionen.

  12. Resultatredovisning – beställar-utförar-modellen.

  13. Beställar–utförarmodellen - vara eller inte vara.


Senast uppdaterad: 2017-11-03 16:26